Strids­for­don på väg mot Ha­ra­re

Ett an­tal be­pans­ra­de strids­for­don har ob­ser­ve­rats på väg mot den zim­babwis­ka hu­vud­sta­den Ha­ra­re. Sol­da­ter som be­fin­ner sig vid plat­sen vill in­te be­rät­ta var­för de är där, rap­por­te­rar Reu­ters.

Hufvudstadsbladet - - Nyheter -

– Jag såg en lång kon­voj av mi­li­tä­ra for­don, in­klu­si­ve pan­sar­for­don, för om­kring en tim­me se­dan, sä­ger en frukt­för­säl­ja­re, som be­fin­ner sig un­ge­fär en mil ifrån Ha­ra­res cent­rum, till ny­hets­by­rån AFP.

Ing­en mi­li­tär ta­les­per­son har va­rit till­gäng­lig för att kom­men­te­ra var­för fle­ra strids­for­don har no­te­rats i när­he­ten av det af­ri­kans­ka lan­dets hu­vud­stad skri­ver AFP.

Det är oklart vad ob­ser­va­tio­nen in­ne­bär men lä­get i Zim­babwe har de se­nas­te vec­kor­na va­rit myc­ket pres­sat på grund av en maktstrid in­om den ab­so­lu­ta top­pen av re­ge­rings­par­ti­et Za­nu-PF.

I mån­dags kräv­de lan­dets ar­mé­chef Con­stan­ti­no Chiwenga ett ome­del­bart stopp på ”ut­rens­ning­ar” av fö­re det­ta med­lem­mar i Zim­babwes själv­stän­dig­hets­rö­rel­se in­om Za­nu-PF.

Chiwenga för­kla­ra­de sam­ti­digt att mi­li­tä­ren in­te kom­mer att ”tve­ka att gå in” för att för­sva­ra re­vo­lu­tio­nen.

Det är säll­synt att mi­li­tä­ren gör den ty­pen po­li­tis­ka ut­ta­lan­den i Zim­babwe. Men ut­ta­lan­det ska ses mot bak­grund av att lan­dets 75-åri­ge vice pre­si­dent Em­mer­son Mnan­gag­wa – som del­tog i det af­ri­kans­ka lan­dets själv­stän­dig­hets­kamp på 1970-ta­let – ny­li­gen fick spar­ken från sin post.

Öpp­nar för hust­run

Be­döm­ning­en är att av­sätt­ning­en av Mnan­gag­wa, öpp­nar för att hust­run till den nu sit­tan­de pre­si­den­ten, den 93-åri­ge Ro­bert Mu­ga­be, Gra­ce Mu­ga­be ska kun­na er­sät­ta sin ma­ke.

Mi­li­tä­ren har ock­så det sty­ran­de par­ti­et Za­nu-PF:s ung­doms­för­bund emot sig. Ti­di­ga­re un­der tis­da­gen an­kla­ga­de ung­doms­för­bun­det ar­mé­che­fen för att un­der­mi­ne­ra för­fatt­ning­en ge­nom sitt och hot att in­gri­pa i po­li­ti­ken.

FOTO: LEHTIKUVA/JEKESAI NJIKIZANA

NU­VA­RAN­DE OCH NäS­TA PRE­SI­DENT? Gra­ce Mu­ga­be, gift med Zim­babwes pre­si­dent Ro­bert Mu­ga­be, är en nyc­kel­spe­la­re i den makt­kamp som nu på­går in­om Zim­babwes sty­ran­de skikt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.