Su­perår för spon­so­re­ring­en

Sportspons­ring­en i Fin­land har nått nya höj­der och vux­it med näs­tan nio pro­cent på ett år, rap­por­te­rar forsk­nings­fö­re­ta­get Spon­sor In­sight. Fle­ra in­ter­na­tio­nel­la mäs­ter­skap i Fin­land och lan­dets hund­ra­år­sju­bi­le­um har fått fö­re­tag att vak­na.

Hufvudstadsbladet - - Sport - SPT/SEBASTIAN BACKMAN

Den år­li­ga spon­sor­ba­ro­me­tern är uppig­gan­de läs­ning för sport­fol­ket.

– Det har va­rit ett otro­ligt år, sä­ger Spon­sor In­sights forsk­nings­le­da­re Klaus Virk­ku­nen.

Tren­den för spons­ring­en i Fin­land har va­rit po­si­tiv i fle­ra år – men nu väx­er den fin­länds­ka mark­na­den snab­ba­re än i and­ra län­der.

Den po­si­ti­va ut­veck­ling­en för­kla­ras till en viss del av att VM i läng­dåk­ning och kon­ståk­ning samt EM i bas­ket ord­na­des i Fin­land i år, men det är in­te he­la san­ning­en.

Fö­re­tag ser allt po­si­ti­va­re på spons­ring­ens roll i mark­nads­fö­ring­en och det ge­ne­rel­la eko­no­mis­ka upp­sving­et spe­lar en be­ty­dan­de roll, sä­ger Virk­ku­nen.

Va­sa Sport har 500 spon­so­rer

In­om kul­tu­ren spons­ras ett ob­jekt – allt­så till ex­em­pel en fes­ti­val el­ler en te­a­ter­pjäs – i snitt av tio fö­re­tag.

Spor­ten har helt and­ra siff­ror. Snit­tet lig­ger på he­la 110.

Is­hoc­key­la­get Va­sa Sport har un­ge­fär 500 spon­so­rer. Drygt hund­ra bi­drar med fem­siff­ri­ga sum­mor och en hand­full med sex­siff­ri­ga.

Sports vd To­mas Kur­tén talar än­då in­te om 2017 som ett su­perår.

– Vi har vux­it var­je år, så jag ser positivt på sa­ken. I fjol ha­de vi en re­jäl till­växt på cir­ka 20 pro­cent. Ef­ter ett så­dant år är det klart att man in­te kans­ke väx­er li­ka myc­ket. Men en li­ten till­växt kan vi hop­pas på, sä­ger Kur­tén.

Det går att na­tur­ligt ska­pa in­ne­håll och eve­ne­mang kring HJK:s stjär­nor, som vå­ra sam­ar­bets­part­ner kan er­bju­da si­na kun­der. Sa­ri Mik­ko­nen-Man­ni­la HJK:s mark­nads­fö­rings­chef

Fler ser spons­ring som stra­te­giskt vik­tigt

Virk­ku­nen lyf­ter fram ett nyc­kel­tal som spe­ci­ellt vik­tigt: den pro­cen­tu­el­la an­de­len fö­re­tag som ser spons­ring­en som stra­te­gisk vik­tig och som en na­tur­lig del av mark­nads­fö­ring­en.

För två år se­dan var siff­ran 31 pro­cent. I år är den 47 pro­cent.

Fö­re­ta­gens mål med spons­ring­en är främst att för­stär­ka va­ru­mär­ket och få syn­lig­het, men många ser det ock­så som en del av fö­re­ta­gets sam­hälls­an­svar.

Fot­bollsla­get HJK:s mark­nads­fö­rings­chef Sa­ri Mik­ko­nen­Man­ni­la upp­le­ver att sy­ner­gi­ef­fek­ten mel­lan klub­ben och spon­so­rer­na för­bätt­rats de se­nas­te fem åren.

HJK talar in­te om spon­so­rer, ut­an sam­ar­bets­part­ner.

– Det går att na­tur­ligt ska­pa in­ne­håll och eve­ne­mang kring HJK:s stjär­nor, som vå­ra sam­ar­bets­part­ner kan er­bju­da si­na kun­der, sä­ger Mik­ko­nen­Man­ni­la.

Tror på po­si­tiv ut­veck­ling

In­om sport­värl­den ser man positivt på fram­ti­den: sex­tio pro­cent av de till­frå­ga­de för­vän­tar sig stör­re spon­sorin­täk­ter år 2018.

– I en gynn­sam kon­junk­tur bor­de det fin­nas rum att växa. Jag är för­sik­tigt po­si­tiv, sä­ger Kur­tén

Till­växt­po­ten­ti­a­len i Fin­land är stor.

I en nor­disk jäm­fö­rel­se lig­ger Fin­land fort­fa­ran­de långt ef­ter and­ra län­der. Den svens­ka mark­na­den är till ex­em­pel tre­dub­belt så stor som den fin­länds­ka.

FOTO: LEHTIKUVA/HEIKKI SAUKKOMAA

FRAMGåNGSRIKT På FLE­RA PLAN. HJK fi­rar bå­de på och utan­för pla­nen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.