Fors­ka­re tyc­ker synd om id­rot­ta­re i in­di­vi­du­el­la gre­nar

Hufvudstadsbladet - - Sport - SPT/SEBASTIAN BACKMAN

Läng­då­ka­re och fri­id­rot­ta­re har svårt att få spon­so­rer. Fö­re­tag är räd­da att gö­ra bort sig, sä­ger Klaus Virk­ku­nen, forsk­nings­le­da­re på Spon­sor In­sight.

Ti­di­ga­re i no­vem­ber be­rät­ta­de IF Min­kens lands­lagså­ka­re Ma­ti­as Strand­vall om hur jak­ten ef­ter spon­sor­peng­ar på­ver­kar var­da­gen.

– Det till­för mer stress i näs­tan var­je trä­nings­pass. Jag vill att all­ting ska lyc­kas. Att för­sö­ka säl­ja sig själv är en job­big del av id­rot­ten. För det är pre­cis det man gör – säl­jer sig själv.

Strand­vall får eko­no­min att gå runt, men blir in­te rik på sitt yr­ke som ski­då­ka­re.

Klaus Virk­ku­nen vid Spon­sor In­ sight är med­ve­ten om att id­rot­ta­re i in­di­vi­du­el­la gre­nar har det myc­ket tuf­fa­re än la­gid­rot­ta­re.

– Jag tyc­ker synd om id­rot­ta­re i in­di­vi­du­el­la gre­nar, som ak­tivt mås­te säl­ja sig till fö­re­tag. Dess­utom finns den id­rotts­li­ga bi­ten att ta hand om, sä­ger Virk­ku­nen och fort­sät­ter:

– Det finns ba­ra en hand­full id­rot­ta­re som fö­re­tag au­to­ma­tiskt släp­per in ge­nom dör­ren. Res­ten mås­te ar­gu­men­te­ra för sin sak.

Det finns ba­ra en hand­full id­rot­ta­re som fö­re­tag au­to­ma­tiskt släp­per in ge­nom dör­ren. Klaus Virk­ku­nen Spon­sor In­sight

Fö­re­tag vill mi­ni­me­ra ris­ker­na

Risto Ok­sa­nen, vd för för­e­ning­en för spon­so­re­ring och eve­ne­mangs­mark­nads­fö­ring SJTM, sä­ger att det är mer risk­fyllt att spon­so­re­ra in­di­vi­du­el­la id­rot­ta­re – men be­lö­ning­en kan ock­så va­ra stör­re.

– Det hand­lar om risk­han­te­ring, sä­ger Os­ka­nen.

En en­skild id­rot­ta­re kan ska­da sig och va­ra bor­ta länge, men ett lag spe­lar all­tid.

Årets fri­id­rotts­sä­song är ta­lan­de. Noo­ralot­ta Ne­zi­ri och Wil­ma Mur­to hör till de fin­länds­ka af­fisch­nam­nen men fick stäl­la in sto­ra de­lar av sä­song­en.

Vad gäl­ler läng­dåk­ning­en tror Virk­ku­nen att dop­nings­skan­da­len i Lah­tis år 2001 fort­fa­ran­de gör att vis­sa fö­re­tag är ovil­li­ga att in­ve­ste­ra.

– Så går det då man bli­vit sla­gen på fing­rar­na för­ut. Fö­re­ta­gen vill kon­trol­le­ra sin va­ru­mär­kes­i­den­ti­tet.

Nor­ge tän­ker an­norlun­da

I Nor­ge är läng­då­ka­re som Ma­rit Bjør­gen, The­re­se Jo­haug och Pet­ter Nort­hug sto­ra stjär­nor och mång­mil­jo­nä­rer.

Trots att det sval­lat kring den nors­ka läng­dåk­ning­en fort­sät­ter spon­so­rer­na skju­ta till peng­ar. Dop­nings­av­stäng­da Jo­haug knöt ett nytt spon­sorav­tal ba­ra da­gar ef­ter sin dom, rap­por­te­ra­de VG i hös­tas.

– I Nor­ge är fö­re­ta­gen re­do och har kla­ra pla­ner för kris­kom­mu­ni­ka­tion om någon­ting in­träf­far, sä­ger Virk­ku­nen.

Nors­ka fö­re­tag är dess­utom fri­kos­ti­ga. Spon­sor­mark­na­den i Nor­ge är dub­belt så stor som den fin­länds­ka.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.