För­bunds­kap­te­nen rörd av ”Gra­nens” tå­rar

Fot­boll Jan­ne An­ders­son är in­te känd för si­na käns­lostor­mar. Men lag­kap­te­nen Andre­as Granqvists gläd­jetå­rar ef­ter VMkval­brag­den mot Ita­li­en nåd­de även för­bunds­kap­te­nen.

Hufvudstadsbladet - - Sport - HBL-SPT-TT

– När jag såg ”Gra­nen”... den re­ak­tio­nen, den var häf­tig, sa­de en rörd för­bunds­kap­ten da­gen ef­ter mat­chen på San Si­ro.

Sve­ri­ges herr­lands­lag vak­na­de upp i går med vetska­pen att man näs­ta år, för förs­ta gång­en se­dan 2006, ska spe­la fot­bolls-VM.

Re­dan har det bör­jat dis­ku­te­ras om even­tu­el­la lott­ning­ar av dröm­ka­rak­tär (Pa­na­ma och Po­len) och mar­dröms­di­to (Bra­si­li­en och Spa­ni­en).

Och re­dan står det klart att Sve­ri­ges VM-bas i Ryss­land kom­mer att bli Ge­lendz­jik, vid Svar­ta havs­kus­ten nä­ra Sotji.

– Vi har gjort klart med en an­lägg­ning som lig­ger nä­ra till flyg­plats och nä­ra till trä­nings­an­lägg­ning, sa­de lands­lags­che­fen Lars Richt.

Zla­tan-come­back?

Och re­dan har det bör­jat hö­jas rös­ter om att över­ta­la Zla­tan Ibra­hi­mo­vic om en come­back till VM. Men att pra­ta Ibra­hi­mo­vic nu är re­spekt­löst, an­ser Jan­ne An­ders­son.

– Zla­tan är den störs­ta fot­bolls­spe­la­ren som vi har haft, men han har valt att in­te va­ra med. Och om vi har gjort den brag­den som vi har gjort, då är det trå­kigt att pra­ta om nå­gon som in­te är med. Pra­ta om de här poj­kar­na som har gjort det i stäl­let, det är de vär­da.

Nå­got fes­tan­de he­la nat­ten lång ef­ter mat­chen var det in­te tal om för för­bunds­kap­te­nen som sa­de att ”vi ha­de en trev­lig mid­dag, men se­dan gick jag och la­de mig”.

Den van­ligt­vis väl­digt sam­la­de 55-åring­en ha­de nä­ra till tå­rar­na un­der press­kon­fe­ren­sen. Men mer på grund av and­ras käns­lor ef­ter 0–0-mat­chen i Mi­la­no, som in­ne­bar att Sve­ri­ge slog ut Ita­li­en med sam­man­lagt 1–0 i VM-kval­playof­fet.

Hyl­lar ”Gra­nen”

– Den där käns­lan när man har upp­nått någon­ting till­sam­mans, den är ma­gisk, oav­sett vil­ken ni­vå det hand­lar om.

– Men det är mest när man ser and­ras re­ak­tio­ner. När jag såg ”Gra­nen”... det var häf­tigt. Bå­de ”Gra­nen” och Ola (To­i­vo­nen), det var de­ras sista chans. Den re­ak­tio­nen, det var häf­tigt, hark­la­de sig Jan­ne An­ders­son med glan­si­ga ögon.

”Gra­nen”, lag­kap­te­nen Andre­as Granqvist, fick ock­så re­jä­la hyll­ning­ar av för­bunds­kap­te­nen.

– Han per­so­ni­fi­e­rar det vi står för. Och han är en rik­tigt, rik­tigt bra fot­bolls­spe­la­re, hans figh­ting spi­rit och så är han bra med bol­len, det tän­ker man in­te all­tid på. Men så är han ock­så en väl­digt bra män­ni­ska. Och i går var han ma­gisk.

Ing­et pris på ga­lan

Playoff­se­gern mot Ita­li­en be­skrivs som en av Sve­ri­ges bäs­ta fot­bolls­pre­sta­tio­ner ge­nom ti­der­na. Men lands­la­get är in­te ak­tu­ellt för nå­got av Idrotts­ga­lans pri­ser.

No­mi­ne­ring­ar­na fast­ställ­des re­dan för två vec­kor se­dan.

– Verk­li­gen märk­ligt, sä­ger mål­vak­ten Ro­bin Ol­sen till Af­ton­bla­det.

Pe­ter Lun­din är Idrotts­ga­lans pro­du­cent och sit­ter med i ju­ryn.

– Vi mås­te ju dra strec­ket nå­gon­stans, vi kan in­te ha oli­ka pe­ri­o­der för al­la no­mi­ne­ring­ar. Sam­ma reg­ler mås­te gäl­la för var­je täv­lan­de, sä­ger Lun­din.

Andre­as Granqvist och kom­pa­ni kan än­då läm­na Glo­ben med ett av de tyngs­ta pri­ser­na – om svens­ka fol­ket rös­ter fram dem till Jer­ring­pri­set.

Den svens­ka id­rotts­ga­lan hålls den 15 ja­nu­a­ri.

FOTO: LEHTIKUVA/DANIEL DAL ZENNARO

SENSATION. Andre­as Granqvist (t.h.) och Sebastian Lars­son fi­ra­de VM-plat­sen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.