Gol­fet­ta hop­pas in­spi­re­ra fler ki­ne­ser

Hufvudstadsbladet - - Sport - SPT-TT-AFP

Feng Shans­han är hi­sto­risk som den förs­ta ki­ne­sis­ka världs­et­tan i golf. 28-åring­en hop­pas att hen­nes fram­gång­ar ska mo­ti­ve­ra fler ki­ne­ser att sat­sa på spor­ten som var för­bju­den un­der Mao Ze­dongs sty­re.

– Jag nju­ter verk­li­gen och hop­pas att det här kan upp­munt­ra en yng­re ge­ne­ra­tion att sat­sa på den här spor­ten, sä­ger hon.

Shans­han vann i hel­gen LPGA­täv­ling­en i ki­ne­sis­ka Hai­nan. Det var Shans­hans and­ra se­ger på li­ka många vec­kor och i förr­går blev hon of­fi­ci­ellt världs­et­ta.

– Det var den längs­ta da­gen i mitt liv när jag vän­ta­de på upp­da­te­ring­en av världs­rank­ning­en. När jag till slut fick se den ki­ne­sis­ka flag­gan högst upp kän­de jag att det ha­de va­rit värt allt det jag gett för gol­fen de se­nas­te 18 åren.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.