Seed­nings­grup­per­na

Hufvudstadsbladet - - Sport -

VM-grup­per­na den 1 de­cem­ber. Här lot­tas är seed­nings­grup­per­na i lott­ning­en.

Seed­nings­grupp 1:

Ryss­land, Tyskland, Bra­si­li­en, Por­tu­gal, Ar­gen­ti­na, Bel­gi­en, Po­len, Frank­ri­ke.

Seed­nings­grupp 2:

Spa­ni­en, Schweiz, Eng­land, Colom­bia, Mex­i­ko, Uru­gu­ay, Kro­a­ti­en. (Dess­utom Pe­ru, Dan­mark el­ler Island).

Seed­nings­grupp 3:

Cos­ta Ri­ca, Sve­ri­ge, Tu­ni­si­en, Egyp­ten, Se­ne­gal, Iran. (Dess­utom två län­der av Dan­mark, Island, Ir­land och Ser­bi­en).

Seed­nings­grupp 4:

Ni­ge­ria, Ja­pan, Ma­roc­ko, Pa­na­ma, Syd­ko­rea, Sau­dia­ra­bi­en, (Dess­utom vin­na­ren i mö­tet Austra­li­en–Hon­du­ras och an­ting­en Ser­bi­en el­ler Nya Ze­e­land).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.