So­pa­nen triv­des mot be­kant mot­stånd

Is­hoc­key Vi­li So­pa­nen fi­ra­de in­te sitt mål mot Pe­li­cans men var myc­ket nöjd med att lyc­kas mot sitt för­ra lag.

Hufvudstadsbladet - - Sport - FILIP SAXéN 029 080 1372, filip.sax­en@ksf­me­dia.fi

Vi­li So­pa­nen var en av li­gans ef­fek­ti­vas­te spe­la­re för­ra sä­song­en då han spe­la­de i Pe­li­cans. Ef­ter ett kort be­sök i KHL som slu­ta­de in­nan den res­li­ge yt­tern ens spe­lat en en­da match an­slöt han till IFK i bör­jan av ok­to­ber.

Då han pa­ra­des ihop med Ju­ha­ni Tyr­vä­i­nen, som han spe­la­de med i Pe­li­cans för­ra sä­song­en, var för­vänt­ning­ar­na högt ställ­da på 30-åring­en. Och ef­ter en tre­van­de start har han bör­jat hit­ta sitt spel.

– In­för lands­lagspa­u­sen kän­des det re­dan bätt­re. Det var som om jag bör­ja­de min­nas hur man spe­lar hoc­key, sä­ger han le­en­de på sin plats i IFK:s om­kläd­nings­rum.

Le­en­det har en en­kel för­kla­ring. So­pa­nens IFK har pre­cis sla­git Pe­li­cans med kla­ra siff­ror och So­pa­nen själv va­rit en av hu­vud­ar­ki­tek­ter­na i se­ger­mat­chen. Han spe­la­de fram till Tyr­vä­i­nens 1–0-mål och sat­te själv 3–0.

– Det var nog en spe­ci­ell match för mig, sä­ger han om mö­tet med sin för­ra klubb.

– Jag var ex­tra lad­dad in­för mat­chen.

Om det be­rod­de på ladd­ning­en el­ler att So­pa­nen fått trä­na till­sam­mans med la­get un­der lands­lagspa­u­sen el­ler bå­da är oklart men han spe­la­de en av si­na bäs­ta mat­cher i IFK­dres­sen mot just Pe­li­cans.

– Då jag kom hit ha­de vi ett tajt match­sche­ma och vi hann in­te trä­na myc­ket med la­get. Då hjälp­te det mig att kom­ma in i la­get att jag fick spe­la med Tyr­vä­i­nen som jag spe­lat med ti­di­ga­re. Un­der pa­u­sen fick vi änt­li­gen trä­na or­dent­ligt, sä­ger So­pa­nen.

– Jag är nöjd med hur vi spe­la­de och att jag gjor­de mål. Men jag kan nog bätt­ra en hel del.

Då han sat­te puc­ken i mål bakom Jan­ne Ju­vo­nen hölls sig So­pa­nen lugn. Det var inga ju­bel­tjut el­ler över­driv­na ges­ter. Han vil­le vi­sa re­spekt för sin för­ra klubb.

– Jag vil­le va­ra lugn i den si­tu­a­tio­nen. Vi fick ett fint re­sul­tat med oss och det var kul att själv lyc­kas, sä­ger So­pa­nen.

Se­gern över Pe­li­cans var IFK:s sjun­de tre­po­äng­a­re i följd på hem­ma­plan. la­get spe­lar ak­tivt, mo­digt och un­der­hål­lan­de in­för hem­ma­publi­ken och gör li­vet myc­ket surt för mot­stån­dar­na. Då bå­de för­svar och an­fall fun­ge­rar på hög ni­vå och At­te Engren är sä­ker­he­ten själv mel­lan stol­par­na är IFK svårsla­get i Is­hal­len.

IFK är li­gans näst­bäs­ta hem­ma­lag men märk­ligt nog näst­sämst på bor­t­ais. På fre­dag ställs la­get in­för den tuf­fast tänk­ba­ra ut­ma­ning­en då man mö­ter li­gans bäs­ta hem­ma­lag Kär­pät i Uleå­borg.

– Det blir en tuff match för oss. Se­nast för­lo­ra­de vi där med 0–5, minns So­pa­nen.

Nu ska la­get för­sö­ka vän­da den ne­ga­ti­va bor­t­at­ren­den.

FOTO: LEHTIKUVA/VESA MOILANEN

EFFEKTIV FöRSTäRKNING. Vi­li So­pa­nen har no­te­rats för 3+6=9

på 11 mat­cher i IFK-dres­sen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.