An­nan­dag far

Var­för gör nå­gon ett för­svars­löst barn så il­la?

Hufvudstadsbladet - - Ledare - JAN-ERIK ANDELIN 029 0801 406, jan-erik.andelin@ksf­me­dia.fi

Det●ser●med●stor●san­no­lik­het●ut●som●om●en●far,●mitt● i● mån­dags­rus­ning­en● i● Borgå,●över­lagt●skul­le●ha● dö­dat●sin●egen●treå­ring.●I●en●park● mel­lan●tre●sko­lor●med●hund­ra­tals● barn●och●unga.

Små­sta­dens●no­vem­ber­mör­ker● är●mer●än●mörkt●för●att●ta­but●är● stort●– in­te●ens●en●allt●rå­a­re●nor­disk●brotts­fik­tion●går●in●på●om­rå­det● grovt●våld●mot●barn.

I●dag●sak­nar●an­hö­ri­ga●den●lil­la,● mju­ka●tyng­den●i●fam­nen●av●en●treå­ring.●Ju●mind­re●vi●and­ra●vet●om● fal­let,●desto●lät­ta­re●är●det●att●sö­ka●fel● hos●so­ci­al­vård,●psyk­vård,●skydds­me­ka­nis­mer●el­ler●hos●ett●rätts­vä­sen­de●som●ska●ha●sut­tit●på●mam­mans●an­sö­kan●om●be­söks­för­bud● he­la●hös­ten.

En●an­nan●myc­ket●all­män●för­kla­ring●kan●va­ra●att●det●var●dis­grå●an­nan­dag●ef­ter●fars●dag;●att●tra­ge­din● kans­ke●ut­lös­tes●kring●en●pap­pa­roll● som●re­dan●ti­di­ga­re●ha­de●kra­schat● i●dom­stol●för●den●miss­tänk­tes●våld● in­om●fa­mil­jen.

Men●allt●är●spe­ku­la­tio­ner,●of­ta● fär­ga­de●av●vår●egen●bild●av●hur●den● go­da●värl­den●bor­de●se●ut,●och●av●vad● den●som●bröt●bil­den●bröt●emot.

Kring● den● mas­si­va● country­mas­sa­kern●i●Las●Ve­gas●ti­di­ga­re●i●år● eka­de●sam­ma●frå­ga.●Vad●är●mo­ti­vet?●Var­för●gjor­de●han●det?●Det●är● många●käpp­häs­tar●ef­teråt●på●en● mord­plats.●Det●sägs●att●det●var●vap­nens●fel,●peng­ar­nas●fel,●Ame­ri­kas● fel.●Men●nå­got●en­kelt●svar●om●skyt­ten●har●vi●in­te●fått.

Borgå­fal­let●kom­mer●av●skick­li­ga●rätts­psy­ki­at­rer●och●av●ett●rätts- vä­sen­de●med●god●män­ni­sko­kän­ne­dom●att●puss­las●ihop●till●nå­gon● för­kla­ring●som●om­värl­den●får●le­va●med.

El­ler●så●in­te.●Vi●kan●ock­så●få●le­va●med●att●det●on­da●ba­ra●sker●i●vår● mitt.●Allt●från●bi­o­ke­mi,●re­li­gi­on,●so­ci­alpsy­ko­lo­gi●till●sci­ence●fic­tion●kan● er­bju­da●för­kla­ring­ar,●men●fa­cit●kan● än­då●för­bli●att●det●on­da●ba­ra●sker.● För●att●han●kun­de.●För●att●det●var● möj­ligt.

Var●och●en●som●i●sin●vre­de●öns­kar●den●som●gjort●sitt●eget●barn● död­ligt●il­la●en●sär­skild●plats●i●hel­ve­tet●kan●ock­så●frå­ga●om●det●kan●fin­nas●så­da­na●va­ku­um●där●gnis­tan●att● gö­ra●det●on­da●kan●slå●till●hos●vem● som●helst●av●oss.●

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.