Bostads­frå­gan är ett po­li­tiskt ha­ve­ri

Hufvudstadsbladet - - Debatt -

Det var först i fjol som ban­ker­na bör­ja­de krä­va att man var­je må­nad be­ta­la­de av på si­na lån. Amor­te­rings­kra­vet skul­le brom­sa hus­hål­lens skuld­sätt­ning, vil­ket är bra för den eko­no­mis­ka sta­bi­li­te­ten. Kra­vet le­der till läg­re bo­stads­pri­ser, vil­ket gyn­nar fram­ti­dens hus­kö­pa­re. Och det hind­rar att bo­stads­mark­na­den ur­ar­tar till en are­na för spe­ku­la­tion.

Hus­hål­lens skul­der fort­sät­ter att ökar snab­ba­re än de­ras in­koms­ter och pri­ser­na på svens­ka bo­stä­der är sky­höga. Det är fort­fa­ran­de så att de svens­ka hus­hål­lens sam­man­lag­da bolån när­mar sig 4 000 mil­jar­der kro­nor.

Af­ton­bla­det

Daniel Swe­din om att den svens­ka bo­stads­mark­na­den är en olyc­ka då det rå­der bo­stads­brist i nio av tio svens­ka kom­mu­ner.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.