Var­för di­gi­ta­li­se­ra mat­te­pro­vet?

Hufvudstadsbladet - - Debatt - EMILIA JANSSON stu­de­ran­de, Ki­mi­to

Stu­dentex­a­men hål­ler på att di­gi­ta­li­se­ras. Till de äm­nen som re­dan nu skrivs di­gi­talt hör psy­ko­lo­gi, histo­ria, re­li­gi­on, livs­å­skåd­nings­kun­skap, häl­so­kun­skap, fi­lo­so­fi, tys­ka, frans­ka, sam­hälls­lä­ra och geo­gra­fi. Det är allt­så yt­ter­li­ga­re en del äm­nen som skall di­gi­ta­li­se­ras, men mås­te ma­te­ma­ti­ken nöd­vän­digt­vis va­ra ett av dem?

För det förs­ta är verk­ty­gen som kom­mer att an­vän­das i ma­te­ma­tik­pro­vet än­nu in­te helt fär­dig­ut­veck­la­de, var­för jag tviv­lar på att vi kom­mer att hin­na lä­ra oss att an­vän­da

dem or­dent­ligt. Det bor­de åt­minsto­ne ord­nas en sär­skild kurs där vi lär oss att an­vän­da al­la verk­tyg, ef­tersom det är myc­ket me­ra kom­pli­ce­rat att räk­na på da­torn. Dess­utom an­vän­der vi ju oss av pap­per och pen­na i ma­jo­ri­te­ten av vå­ra ma­te­ma­tik­kur­ser, var­för skall vi då skri­va ma­te­ma­tik­pro­vet elektro­niskt?

Ett an­nat pro­blem är att ing­en rik­tigt vet hur det di­gi­ta­la ma­te­ma­tik­pro­vet kom­mer att se ut. Den en­da för­de­len med ett di­gi­talt ma­te­ma­tik­prov, som jag kom­mer att tän­ka på, är att man an­vän­der sig av pro­gram­met Li­b­re Of­fice, vil­ket mot­sva­rar pro­gram­met Ex­cel som många an­tag­li­gen kom­mer att an­vän­da ute i ar­bets­li­vet.

Som gym­na­si­estu­de­ran­de stö­der jag över­lag di­gi­ta­li­se­ring­en av stu­dentex­a­men – men ma­te­ma­tik skrivs än­då snab­ba­re och smi­di­ga­re med pen­na och pap­per.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.