Li An­ders­son läm­nar Ant­ti Rin­ne i sin skug­ga.

Hufvudstadsbladet - - Debatt - Åbo Un­der­rät­tel­ser Stefan Holmström

Il­ta­leh­ti

om att SDP på ett per­son­ligt plan för­lo­rar mot Väns­ter­för­bun­det, men är star­ka­re vad gäl­ler väl­jar­stö­det. Dyr och ris­ka­bel re­form

Tings­rätts­re­for­men sägs för­bätt­ra med­bor­gar­nas rätts­skydd och den ser­vice tings­rät­ter­na er­bju­der. Det är svårt att för­stå hur, då tings­rät­ter­nas an­tal mins­kas från 27 till 20.

Ur en språk­lig syn­vin­kel skul­le re­for­men drab­ba Svensk­fin­land hårt. Må­let är att läg­ga ned tings­rät­ter­na i Borgå och Ra­se­borg och sam­man­trä­des­plat­sen i Ja­kob­stad. Sam­ti­digt slås Ös­ter­bot­tens tings­rätt sam­man med Mel­lers­ta Ös­ter­bot­tens tings­rätt, så att för­valt­nings­språ­ket byts till fins­ka.

På sikt le­der det här ound­vik­li­gen till att möj­lig­he­ter­na att skö­ta rätts­li­ga ären­den på svens­ka krym­per.

Ef­tersom det in­te finns en re­gi­on som und­vi­ker de ne­ga­ti­va följ­der­na av den till­tänk­ta tings­rätts­re­for­men, bor­de det in­te va­ra omöj­ligt att stop­pa den. Åsik­ter­na går näm­li­gen isär ock­så in­om re­ge­ring­en: i nor­ra Sa­vo­lax har fem riks­dags­le­da­mö­ter ar­be­tat mot la­gen, över par­ti­grän­ser­na, med­ger El­si Ka­tai­nen, en cen­ter­par­tist som in­te gil­lar sin egen re­ge­rings pla­ner.

Tings­rätts­re­for­men skul­le ho­ta rätts­skyd­det för al­la och slå sär­skilt hårt mot det svens­ka. Den skul­le ock­så bli dyr och le­da till to­kig­he­ter i he­la lan­det. Där­för bor­de det in­te va­ra omöj­ligt att med rätt po­li­tik nå över par­ti­grän­ser­na och vin­na ett till­räck­ligt stöd för att stop­pa den­na vär­de­lö­sa re­form.

LEHTIKUVA / MARKKU ULANDER

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.