Ett dans­verk där säll­sam­ma sång­er ska­pas

Hufvudstadsbladet - - Kultur - VILHELMINA ÖHMAN kul­tur@ksf­me­dia.fi

Strange songs är ett bi­sarrt ljud­verk, en lek med språ­kens och krop­pens lju­de­gen­ska­per. DANS ●●Strange songs. Ko­re­o­gra­fi, kon­cept och upp­trä­dan­de: Clai­re Vi­vi­an­ne So­bott­ke. Mu­sik: Ti­an Rot­te­ve­el. Stoa 11.11.

I lör­dags var det sista da­gen för dans­fes­ti­va­len Li­ik­ke­el­lä mar­ras­ku­us­sa i Helsing­fors. Fes­ti­va­len, som ord­nats i tret­tio år, har en vik­tig roll för den mo­der­na dan­sen i Fin­land. Den är ett föns­ter mot den in­ter­na­tio­nel­la dans­sce­nen.

Fes­ti­va­len av­slu­ta­des på Stoa med den fransk-tys­ka dans­konst­nä­ren Clai­re Vi­vi­an­ne So­bott­ke till­sam­mans med kom­po­si­tö­ren Ti­an Rot­te­ve­el. So­bott­ke har stu­de­rat bå­de mo­dern dans och te­a­ter­konst i Ber­lin och har ar­be­tat på teat­rar som Volks­büh­ne Ber­lin, Deutsches Thea­ter Ber­lin och Théat­re Vi­dy. På frå­gan om hon är mer skå­de­spe­la­re el­ler dan­sa­re har hon sva­rat att hon hell­re sä­ger att hon ar­be­tar med spe­ci­fi­ka frå­gor och be­gär och sö­ker ett lämp­ligt ut­tryck för det.

Rot­te­ve­el är kom­po­si­tö­ren till Strange songs. Hans kom­po­si­tio­ner har ti­di­ga­re upp­förts av en­semb­ler som MAE cham­ber or­chest­ra, Ro­sas En­semb­le and R.I.O Ochest­ra. Även Rot­te­ve­el har stu­de­rat dans och ko­re­o­gra­fi, vil­ket kans­ke för­kla­rar det att mu­si­ken med så­dan dy­na­mik om­fam­nar dan­sa­rens rö­rel­ser i Strange songs.

Dans och te­a­ter och li­te till

Det är skönt att änt­li­gen kun­na läm­na frå­gan om det här är dans el­ler te­a­ter. Strange songs är allt och li­te till. Ver­ket byggs upp av So­bott­kes röst, sång och dans, Rot­te­ve­els mu­sik, ob­jekt som slag­bor­rar, ste­nar och väx­ter, och proso­din: språ­kets lju­de­gen­ska­per.

Var­je sång ska­par en spe­ci­fik si­tu­a­tion, ett sätt att dan­sa och en ka­rak­tär: si­re­nen, ope­ra­di­van, pun­ka­ren, sing­er-song­wri­tern och rap­pa­ren. Var­je ka­rak­tär har sin egen käns­loytt­ring. Ari­or­na för­kropps­li­gar den mänsk­li­ga af­fek­ten, pun­ken mot­stån­det, kla­go­sång­en tå­rar­na, rap­pen den po­li­tis­ka rös­ten.

So­bott­ke de­fi­ni­e­rar sitt verk som ”en plats för mot­stånd och upp­lös­ning, där nor­mer för tän­kan­de och se­en­de ifrå­ga­sätts el­ler änd­ras”. Vid

Hur lå­ter en dan­sa­re ut­klädd till björn som krav­lar över ett sten­rös med en gi­tarr mel­lan be­nen och en mik­ro­fon på ryg­gen?

ett till­fäl­le sä­ger hon: ”I’m not an ob­ject. I’m a wo­man. You can see it on my hands.” Hon ut­fors­kar när hon blir sub­jekt och ob­jekt i publi­kens ögon och i sin egen kropp. Blir hon mer ob­jek­ti­fi­e­rad som en ka­rak­tär, till ex­em­pel si­re­nen, än en an­nan?

Vid till­fäl­len blir vis­sa ut­tryck en­bart pro­vo­ka­tio­ner ut­an syf­te och be­gä­ret ef­ter skratt för up­pen­bart. Men för öv­rigt är Strange songs ett fa­sci­ne­ran­de verk främst på grund av dess stän­di­ga skift­ning­ar och för­skjut­ning­ar.

Strange songs är ett bi­sarrt ljud­verk, en lek med språ­kens och krop­pens lju­de­gen­ska­per, en kon­sert där säll­sam­ma sång­er ska­pas. Hur lå­ter en dan­sa­re ut­klädd till björn som krav­lar över ett sten­rös med en gi­tarr mel­lan be­nen och en mik­ro­fon på ryg­gen?

FOTO: TI­AN ROT­TE­VE­EL

BI­SARRT. Clai­re Vi­vi­an­ne So­bott­kes verk Strange songs av­slu­ta­de fes­ti­va­len Li­ik­ke­el­lä mar­ras­ku­us­sa i lör­dags.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.