Ope­ra­chef själv ut­satt för sex­ismen

I Sve­ri­ge går 653 sång­a­re sam­man i ett ge­men­samt upp­rop mot sex­ismen i ope­ra- och kon­sert­mil­jön. Kvin­nor­na vitt­nar om våld­täkts­för­sök och grov sex­is­tisk jar­gong. Kung­li­ga Ope­rans vd Bir­git­ta Sven­dén sät­ter själv sitt namn på lis­tan.

Hufvudstadsbladet - - Kultur - HBL-TT

Sång­ar­nas upp­rop kan ses som en upp­följ­ning till det skå­de­spe­larupp­rop som pub­li­ce­ra­des i Svens­ka Dag­bla­det för en knapp vec­ka se­dan un­der hash­tag­gen #tyst­nad­tag­ning. Nu är det i en ar­ti­kel i Da­gens Ny­he­ter som kvinn­li­ga sång­a­re be­rät­tar om tra­kas­se­ri­er un­der hash­tag­gen #vi­sjung­erut.

En kvin­na vitt­nar bland an­nat om hur hon tving­ats klä av sig na­ken in­för en re­gis­sör. En an­nan be­rät­tar om när en känd sång­pe­da­gog ona­ne­ra­de fram­för hen­ne. I många av fal­len är det in­fly­tel­se­ri­ka di­ri­gen­ter, re­gis­sö­rer och man­li­ga sång­a­re som har för­gri­pit sig på kvin­nor­na.

”Vi krä­ver att ar­bets­gi­va­re och skol­led­ning­ar slu­tar skyd­da, an­stäl­la och tjä­na peng­ar på för­ö­va­re. Vi krä­ver noll­to­le­rans mot sex­u­ellt ut­nytt­jan­de och våld. Sex­u­el­la över­grepp el­ler vålds­ut­spel ska ge kon­se­kven­ser i form av upp­säg­ning. Vi kom­mer in­te läng­re va­ra tys­ta”, skri­ver de.

Kung­li­ga Ope­rans vd Bir­git­ta Sven­dén re­a­ge­rar starkt på be­rät­tel­ser­na. Hon har själv haft en lång in­ter­na­tio­nell kar­riär som mez­zo­so­pran och sä­ger att hon ut­i­från eg­na er­fa­ren­he­ter kan sät­ta sitt namn på upp­ropslis­tan.

– Som sång­ers­ka har jag själv bli­vit ut­satt, av den an­led­ning­en kom­mer det här myc­ket när­ma­re. I egen­skap av chef, och med den bak­grun­den, så kom­mer det här in­te som nå­gon över­rask­ning, sä­ger hon.

Den noll­to­le­rans och de hand­lings­pla­ner som finns på ar­bets­plat­ser­na är in­te till­räck­ligt, kon­sta­te­rar hon. Kul­tur­mi­nis­ter Alice Bah Kuhn­ke (MP) sä­ger till TT att hon är be­drö­vad ”över om­fatt­ning­en och kän­ner sorg över grov­he­ten i över­grep­pen”. Men hon är ock­så hopp­full om att det nu in­te finns nå­gon åter­vän­do och sä­ger att det mås­te byg­gas nya struk­tu­rer.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.