Sko­gens skaf­fe­ri

Hufvudstadsbladet - - I Dag - LINDA FORSSELL Blog­gar på kor­kat.blogg.hbl.fi.

Min bror jä­ga­ren ut­tryck­te härom­da­gen ett för­synt öns­ke­mål om vin­tips som pas­sar till vilt, och nu är det ju verk­li­gen hög­sä­song för ry­kan­de gry­tor, smak­ful­la rot­fruk­ter samt in­hems­ka svam­par och bär. Sam­ti­digt är det mer kom­plext än man kans­ke tror att framgångsrikt kom­bi­ne­ra mat och vin, och vad som är ett bra vin till ex­em­pel­vis en rå­djurs­stek el­ler en älg­biff, be­ror på väl­digt många sa­ker – på hur hårt köt­tet stekts, på hur det kryd­dats och på vad man vill ser­ve­ra som till­be­hör.

Det finns en sko­la in­om gast­ro­no­min som gär­na mat­char en spe­ci­fik dru­va med ett spe­ci­fikt kött, som rå­djur med san­gi­o­ve­se el­ler pi­not no­ir, hjort med sy­rah, älg med ca­ber­net sau­vig­non och tempra­nil­lo, men själv är jag ing­en köks­mäs­ta­re el­ler som­me­li­er, så min tum­re­gel är helt en­kelt att a) tän­ka på smak­ri­ke­do­men i rät­ten, var på ska­lan den lan­dar och b) ploc­ka ut nån smak el­ler ele­ment ur rät­ten och för­sö­ka hit­ta en lik­nan­de ny­ans i vi­net. För att hål­la det en­kelt så kan man kom­ma ihåg att den mins­ta ge­men­sam­ma näm­na­ren för älg, hjort, ren och vild­svin är att al­la har en gans­ka kraf­tig smak, och där­för be­hö­ver ba­lan­se­ras upp med ett till­räck­ligt stöd­digt vin. Jag har ne­dan le­tat fram någ­ra vi­ner som ka­rak­tärs­mäs­sigt mat­char li­te kraf­ti­ga­re rät­ter, och som för­hopp­nings­vis ger en höst­lig vilt­mål­tid det där ex­tra lyf­tet.

Fin­ca Las Mo­ras Black La­bel Mal­bec 2015. Ge­ne­röst och smak­rikt med drag av mog­na björn­bär, sö­ta kryd­dor och en mjuk pepp­rig­het. Ar­gen­ti­nar­na kan det här med kött­vin, så pro­va till en­bärskryd­da­de älg­kött­bul­lar med en gräd­dig sås, el­ler helt en­kelt en okom­pli­ce­rad väl­gril­lad biff med fran­ski­sar.

Gi­gon­das Hal­la­li Gran­de Ré­ser­ve 2014. Ett franskt vin från Rhô­ne som jag stän­digt åter­kom­mer till om hös­ten – ut­trycks­fullt och gans­ka kraf­tigt, med aro­mer av tor­kad frukt, svart­pep­par, en dis­kret ör­tig­het och en bra längd. Ett fint hant­verk som pas­sar yp­per­ligt till en mus­tig kött­bit och ugns­ros­ta­de grön­sa­ker med ör­ter.

Ma­si Costa­se­ra Ama­ro­ne Clas­si­co 2011. Ett klas­siskt, upp­skat­tat vin från Ita­li­en, som all­tid hål­lit måt­tet mel­lan år­gång­ar­na, och som sät­ter en guld­kant på en fest­li­ga­re mid­dag. Ele­gant, väl­gjort och mus­ku­löst med mas­sor av var­ma, run­da ama­ro­ne­to­ner – cho­klad, mör­ka bär och välin­te­gre­ra­de och lätt va­nil­ji­ga ekny­an­ser som gif­ter sig väl med de fles­ta vilträt­ter på bor­det.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.