Lit­te­ra­tu­raf­ton

Hufvudstadsbladet - - I Dag - E.V.A.

Visst är det svårt, när al­la bubb­lor bris­ter. Tron på vår näs­ta kan en våld­täkt rub­ba. Då mås­te värl­den fo­gas hop med klis­ter av to­baks­doft och jord­gubb­s­hub­ba­bub­ba.

Det in­ser nog kli­ma­ti­de­a­lis­ter. Själv sit­ter jag som träf­fad av en klub­ba; na­tu­ren – över­le­ver ak­ti­vis­ter! Mil­jö-, kli­mat-, fi­nan­s­kris kan dock skrub­ba

vårt öm­ma skinn – den räds­lan är re­ell, fast många and­ra ver­kar över­driv­na. De speg­lar än­då da­gens verk­lig­het.

Så har vi åter fått en tänk­värd kväll. Det dröm­da kan vi lä­sa i det skriv­na som Mu­min fängs­las av en stor ko­met.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.