Ul­la-Le­na Lundberg be­sö­ker Ha­galunds bib­li­o­tek

Hufvudstadsbladet - - I Dag -

Just nu på­går Nor­dis­ka biblioteksveckan och te­mat är Öar i Nor­den. I Ha­galunds bib­li­o­tek i Es­bo upp­märk­sam­mas vec­kan på fre­dag den 17 no­vem­ber med ett be­sök av för­fat­ta­ren Ul­la-Le­na Lundberg.

Lundberg har i år ut­kom­mit med Her­ti­gin­nan och kap­tens­kan som hand­lar om se­gel­far­ty­get Her­zog in Ce­ci­lie som för­lis­te i Eng­els­ka ka­na­len 1936. Lundberg bör­ja­de sitt för­fat­tar­skap re­dan som 15-åring. Se­dan dess har hon pub­li­ce­rat 23 ro­ma­ner och re­seskild­ring­ar. Sin hit­tills störs­ta fram­gång fick hon 2012 då pre­si­dent Tar­ja Ha­lo­nen ut­såg hen­ne till vin­na­re av Fin­landi­a­pri­set med ro­ma­nen Is.

Till­ställ­ning­en i bib­li­o­te­ket är svensk­språ­kig och Lundberg finns på plats i Es­bo kul­tur­cent­rum från kloc­kan 17.

FOTO: HBL-ARKIV / KARLVILHJáLMSSON

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.