Inga di­rek­ta buss­lin­jer från Es­bo till Kam­pen

Sty­rel­sen för Helsing­fors­re­gi­o­nens tra­fik för­kas­ta­de Es­bo stads krav på tilläggs­re­sur­ser för matar­tra­fi­ken. Det blev en om­röst­ning som slu­ta­de 8–6.

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - NICLAS LÖNNQVIST 029 080 1356, niclas.lon­nqvist@ksf­me­dia.fi

Helsing­fors­re­gi­o­nens tra­fik vill in­te fi­nan­si­e­ra di­rek­ta buss­lin­jer från väst­ra Es­bo till Kam­pen. HRT:s med­lems­kom­mu­ner var oen­se om fi­nan­sie­ring­en skul­le skö­tas.

Es­bo stads­sty­rel­ses för­slag gick ut bland an­nat på att in­fö­ra fy­ra nya di­rek­ta buss­lin­jer till Kam­pen i rus­nings­tid. HRT:s sty­rel­se för­kas­ta­de ock­så för­sla­get om att lin­jen mel­lan Gädd­vik, Wes­tend och Drum­sö skul­le ha fort­satt till Kam­pen. Kristi­an Rehn­ström (SFP), som re­pre­sen­te­rar Van­da, tyc­ker in­te att al­la de krav som Es­bo ställ­de kun­de god­kän­nas.

– Fy­ra di­rek­ta lin­jer till Kam­pen kos­tar fy­ra mil­jo­ner eu­ro. Det här be­ty­der att Es­bo be­ta­lar en mil­jon eu­ro, Van­da en mil­jon och Helsing­fors två mil­jo­ner för de nya buss­lin­jer­na som kör pa­ral­lellt med väst­met­ron. De här lin­jer­na skul­le kö­ra ful­la i rus­nings­tid för att se­dan åter­vän­da tom­ma till­ba­ka. Det här kra­vet är myc­ket svårt att sväl­ja ur mitt per­spek­tiv, sä­ger Rehn­ström.

Han sä­ger sig ha för­stå­el­se för de be­kym­mer som finns i Es­bo och att ut­veck­ling­en att matar­tra­fi­ken fort­sät­ter. Sir­pa Her­tell (Grö­na), som re­pre­sen­te­rar Es­bo, är be­svi­ken över ut­gång­en. Hon hör­de till de sex re­pre­sen­tan­ter som job­ba­de för att Es­bo stads­sty­rel­ses för­slag ha­de god­känts.

– Det här är ett bak­slag ur vår syn­vin­kel. De and­ra stä­der­na var in­te vil­li­ga att de­la på kost­na­der­na och det för­står jag in­te. HRT är en sam­kom­mun be­stå­en­de av oli­ka stä­der. Jag tyc­ker att det är li­te fegt att läm­na and­ra kom­mu­ner i stic­ket med hän­vis­ning till att man in­te vill va­ra med och fi­nan­si­e­ra re­gi­on­tra­fik­lin­jer, sä­ger Her­tell.

HRT:s sty­rel­se be­slöt att en lin­je mel­lan Es­bo­vi­ken och Al­ber­ga och en lin­je mel­lan Gädd­vik och Drum­sö in­förs. Pla­ne­ring­en av lin­jer­na 158, 164, 165 och 543 fort­sät­ter.

– De här åt­gär­der­na är in­te till­ räck­li­ga. Vi ha­de be­hövt di­rek­ta lin­jer till Kam­pen tills Es­bo­vi­kens met­rosta­tion är fär­dig. Jag tror in­te rik­tigt att man in­sett hur sto­ra pro­ble­men är från väst­ra Es­bo. Dessvär­re tror jag att be­slu­tet var döds­stö­ten för för­hopp­ning­ar om di­rek­ta lin­jer. I stäl­let får vi för­sö­ka kon­cen­tre­ra oss på att ut­veck­la matar­tra­fi­ken, sä­ger Her­tell.

FO­TO: LEHTIKUVA/VESA MOILANEN

Matar­tra­fi­ken till met­ron ska ut­veck­las. Det an­ser ma­jo­ri­te­ten av HRT:s sty­rel­se­med­lem­mar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.