Till­slag mot jour­na­list de­lar upp­fatt­ning­ar

Tings­rät­ten av­gör in­om två vec­kor om Centralkri­mi­nal­po­li­sens hus­rann­sa­kan hos Helsingin Sa­no­mats jour­na­list Lau­ra Hal­mi­nen var lag­lig el­ler in­te. Trots po­li­sens krav på hem­lig pro­cess var går­da­gens rät­te­gång öp­pen för all­män­he­ten.

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - STEFAN LUND­BERG 029080 1354, stefan.lund­berg @ksf­me­dia.fi

Po­lis och me­di­er har myc­ket oli­ka upp­fatt­ning­ar om jour­na­lis­ter­nas rätt att skyd­da si­na käl­lor. Det fram­gick när tings­rät­ten be­hand­la­de Centralkri­mi­nal­po­li­sens till­slag mot HS-jour­na­lis­ten Lau­ra Hal­mi­nen.

Fal­let har ett stort sam­häl­le­ligt in­tres­se. I grun­den hand­lar det om myn­dig­he­ter­nas möj­lig­he­ter att in­kräk­ta på det fria or­det.

Lau­ra Hal­mi­nens ad­vo­kat Kai Ko­ti­ran­ta un­der­strök fle­ra gång­er att när det är frå­gan om käll­skydd är spel­reg­ler­na för jour­na­lis­ter and­ra än för övri­ga med­bor­ga­re.

– Jour­na­lis­ter har i la­gen in­skri­ven rätt att lå­ta bli att upp­ge si­na käl­lor om de miss­tänks för brott som ren­de­rar mind­re än sex års fäng­el­se. Det ser ut att ha und­gått po­li­sens för­un­der­sök­nings­le­da­re, sa­de Ko­ti­ran­ta.

– Hus­rann­sa­kan ge­nom­för­des en­bart för att hon är jour­na­list och för att bry­ta käll­skyd­det. Ge­nom att be­slag­ta hen­nes ar­bets­verk­tyg har myn­dig­he­ten i prak­ti­ken hind­rat hen­ne från att gö­ra sitt jobb, re­so­ne­ra­de Ko­ti­ran­ta.

– Vi utgår från att hus­rann­sa­kan och be­slag­tag­ning­ar­na in­te alls bor­de ha gjorts.

Ko­ti­ran­ta sä­ger att po­li­sen to­talt för­bi­gick dom­sto­len när man in­te in­om tre da­gar för­de sa­ken till dom­stol. Där­för an­ser han att he­la ären­det bor­de för­fal­la.

Unikt fall

Hal­mi­nen krä­ver att rät­ten för­kla­rar hus­rann­sa­kan som olag­lig och re­tur­ne­rar hen­nes be­slag­tag­na ar­bets­red­skap, bland an­nat da­tor, Ipad och min­nes­stic­kor.

Ären­det togs upp i tings­rät­ten på Hal­mi­nens ini­ti­a­tiv. Mot­sva­ran­de fall där jour­na­lis­ter rå­kat ut för hus­rann­sa­kan har väckt stor upp­märk­sam­het i män­ni­sko­rätts­dom­sto­len. I vårt land är fal­let unikt.

CKP:s re­pre­sen­tan­ter ha­de ti­di­ga­re krävt att rät­te­gång­en hålls bakom lyck­ta dör­rar och att ut­red­nings­ma­te­ri­a­let till störs­ta de­len hem­lig­stämp­las. Det stod dock klart för al­la par­ter att rät­te­gång­en kom­mer att va­ra öp­pen, men do­mar­na mås­te kon­fe­re­ra om hem­lig­hål­lan­det av en del av ma­te­ri­a­let. Slut­re­sul­ta­tet blev att allt vä­sent­ligt, sånär som på adress­upp­gif­ter och di­a­ri­e­num­mer, är of­fent­li­ga hand­ling­ar.

Lau­ra Hal­mi­nen ha­de via sitt om­bud öns­kat öp­pen rät­te­gång med mo­ti­ve­ring­en att med­bor­gar­na har rätt att ve­ta vad dom­sto­lens be­slut grun­dar sig på.

”Stats­hem­lig­he­ter”

När hus­rann­sa­kan gjor­des var Hal­mi­nen re­dan fö­re­mål för en brotts­ut­red­ning som CKP star­tat på för­svars­mak­tens be­gä­ran. Hon var en av de två HS-jour­na­lis­ter som skrev den upp­märk­sam­ma­de ar­ti­keln om

❞ Hus­rann­sa­kan ge­nom­för­des en­bart för att hon är jour­na­list och för att bry­ta käll­skyd­det. Ge­nom att be­slag­ta hen­nes ar­bets­verk­tyg har myn­dig­he­ten i prak­ti­ken hind­rat hen­ne från att gö­ra sitt jobb. Kai Ko­ti­ran­ta Ad­vo­kat

för­sva­rets sig­nalun­der­rät­tel­se­cen­ter i Tik­ka­ko­ski i de­cem­ber i fjol. De bå­da jour­na­lis­ter­na miss­tänks för oakt­samt rö­jan­de av stats­hem­lig­het.

När hon fick ve­ta att hon är fö­re­mål för CKP:s för­un­der­sök­ning be­slöt hon för­stö­ra ma­te­ri­al som kun­de av­slö­ja hen­nes käl­lor. Hon ham­ra­de sön­der sin da­tor i käl­la­ren till hu­set där hon bor. Den bör­ja­de dock ry­ka och hon mås­te till­kal­la brand­kå­ren som an­län­de till plat­sen med en po­lis­pa­trull i släp­tåg. I rät­ten fram­gick det i går att Hal­mi­nen re­dan i det sam­man­hang­et för­kla­rat för larm­cen­tra­len vem hon är och var­för hon kros­sat da­torn.

”Yt­ter­li­ga­re miss­tänkt”

CKP:s för­un­der­sök­nings­le­da­re Jan­ne Jär­vi­nen fick re­da på Hal­mi­nens till­tag och be­stäm­de sig om­gå­en­de för att ge­nom­fö­ra en sär­skild hus­rann­sa­kan. Jär­vi­nen mo­ti­ve­ra­de sitt be­slut in­för tings­rät­ten med att för­sö­ket att för­stö­ra be­vis­ma­te­ri­al yt­ter­li­ga­re höj­de miss­tan­ke­gra­den. Han häv­da­de ock­så att en av po­li­ser­na vitt­nat att Hal­mi­nen med­gett att da­torn in­ne­höll ma­te­ri­al med an­knyt­ning till Tik­ka­ko­ski­ar­ti­keln.

– Jag in­såg att det fanns fa­ra för att be­vis­ma­te­ri­al skul­le för­stö­ras även i stör­re om­fatt­ning, där­för be­ord­ra­de jag hus­rann­sa­kan, sa­de Jär­vi­nen.

En­ligt Jär­vi­nen var det en akut si­tu­a­tion som kräv­de snab­ba åt­gär­der som han i egen­skap av för­un­der­sök­nings­le­da­re har rätt att vid­ta. Jär­vi­nen an­såg det va­ra ett hårt på­stå­en­de att hus­rann­sa­kan hos Hal­mi­nen ge­nom­för­des ba­ra för att hon är jour­na­list.

– Hus­rann­sa­kan ge­nom­för­des hos en brotts­miss­tänkt. An­gå­en­de ar­bets­verk­ty­gen som vi be­lag­tog så ha­de hon ju själv sla­git sön­der dem strax in­nan.

– Det är myc­ket van­ligt att ar­bets­verk­tyg be­slag­tas. Det för­svå­rar många and­ra med­bor­ga­res möj­lig­he­ter att job­ba, in­te ba­ra jour­na­lis­ters, sa­de Jär­vi­nen.

Ko­ti­ran­ta an­såg att CKP be­stäm­de sig för att in­le­da för­un­der­sök­ning­en på allt­för lö­sa bo­li­ner.

– Men det räc­ker väl när be­gä­ran kom­mer från till­räck­ligt hög in­stans.

Jär­vi­nen väd­ja­de slut­li­gen till dom­sto­len om att be­sla­get i sam­band med hus­rann­sa­kan in­te åter­läm­nas in­nan ären­det fått la­ga kraft, om tings­rät­ten skul­le an­se att åt­gär­den var obe­fo­gad. Det vill sä­ga att be­sla­get åter­bör­das först ef­ter att hov­rät­ten fällt sitt ut­slag.

Hal­mi­nen krä­ver att få si­na sa­ker till­ba­ka ge­nast.

Tings­rät­ten lo­var att se­nast den 27 feb­ru­a­ri ha ut­rett om po­li­sens åt­gär­der var lag­li­ga el­ler in­te. Be­slu­tet kan kom­ma ock­så ti­di­ga­re.

FO­TO: LEHTIKUVA/MARTTI KAINULAINEN

Helsingin Sa­no­mats Lau­ra Hal­mi­nen krä­ver att dom­sto­len ogil­tig­för­kla­rar Centralkri­mi­nal­po­li­sens hus­rann­sa­kan i hen­nes hem. Hen­nes ad­vo­kat Kai Ko­ti­ran­ta an­ser po­li­sens åt­gär­der olag­li­ga och myc­ket ex­cep­tio­nel­la.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.