Tor­pa­re, krigs­drab­ba­de, ka­re­la­re, bo­stads­lö­sa al­ki­sar, knar­ka­re och pap­pers­lö­sa kom­mer och går. Men fat­tig­do­men i Fin­land be­står.

Nej, sam­häl­let stö­der in­te ut­veck­ling­en av ap­par och platt­for­mer som ska ge mat åt al­la på ett vär­digt sätt.

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - JAN-ERIK ANDELIN jan-erik.andelin@ksf­me­dia.fi

IHelsing­fors är släk­ten Hursti en tänk­värd del av Fin­lands 100 år. I fa­mil­jen har man se­dan 1916 be­dri­vit hjälp­verk­sam­het för be­hö­van­de. Tor­pa­re, krigs­drab­ba­de, ka­re­la­re, bo­stads­lö­sa al­ki­sar, knar­ka­re och pap­pers­lö­sa kom­mer och går. Men fat­tig­do­men i Fin­land be­står. Än­nu år 2018 står 20 000 per­so­ner i de ring­lan­de bröd­kö­er­na. På tv grå­ter He­ik­ki Hursti över att fi­nan­sie­ring­en try­ter; kö­er­na har vux­it till 3 000 per­so­ner.

Väl­färds­sam­häl­let är in­te vat­ten­tätt. Trots stöd och bi­drag har många än­då en livs­si­tu­a­tion där de fort­fa­ran­de be­hö­ver kom­plet­te­ra eko­no­min med gra­tis mat. I me­di­er (MTV 7.2) in­ter­vju­as den en­sam­stå­en­de Rit­va med sex barn och fem kor­ta jobb. Hon be­hö­ver mat­hjäl­pen.

Mat­va­ror­na till mat­hjäl­pen kom­mer som över­flöd från mat­af­fä­rer och stor­mark­na­der. Där­i­från kom­mer ock­så Rit­va. Som en­sam­för­äl­der lyc­ka­des hon hål­la sitt jobb in­om dag­lig­han­deln fram till de nya fria öp­pet­ti­der­na. Då blev ar­bets­sche­mat med kväl­lar, nät­ter och vec­ko­slut ohåll­bart.

En stor del av mat­hjäl­pen dis­tri­bue­ras un­der det of­fent­li­ga so­ci­al­vä­sen­dets ra­dar. Of­ta tar kyr­kans di­a­ko­ni vid där, el­ler ska­ror av fri­vil­li­ga från kol­lek­tiv för ar­bets­lö­sa el­ler fri­för­sam­ling­ar.

Ock­så kla­nen Hursti ar­be­tar i en kul­tur där många har en bak­grund i rus­pro­blem, fa­mil­je­våld och mi­sär, men där man se­dan har kom­mit till tro och till me­ning och ge­men­skap i att hjäl­pa and­ra. Bröd­kö­er­na gar­ne­ras diskret med hal­va evan­ge­lie­ci­tat om att va­ra fat­tig och hung­rig, om ”vårt dag­li­ga bröd” och så vi­da­re.

Ett mind­re stråk kring mat­hjäl­pen be­står av dem som av ra­di­ka­le­ko­lo­gis­ka skäl vill va­ra ve­ga­ner och fri­ga­ner och sät­ta matå­ter­vin­ning­en i sy­stem.

I bröd­kö­er­nas halvre­li­giö­sa ”und­re värld”, om ut­tryc­ket tillåts, är det ock­så en kamp om re­vir. En me­ra upp­se­en­de­väc­kan­de in­ci­dent blos­sa­de fö­re jul upp i riks­da­gen.

Ef­ter att Sann­fin­län­dar­na ha­de fal­lit ur re­ge­ring­en för­ny­a­des in­te det mil­jon­bi­drag som par­ti­ets riks­dags­le­da­mot Mi­ka Ni­ik­ko året in­nan ha­de lyc­kats sty­ra till den Borgå­ba­se­ra­de (och svensk­do­mi­ne­ra­de) hjälp­or­ga­ni­sa­tio­nen Sa­ma­ria.

I år styrs stö­det till and­ra or­ga­ni­sa­tio­ner med stör­re er­fa­ren­het av just livs­me­dels­hjälp, men den bris­tan­de kon­ti­nu­i­te­ten bi­drar knap­past till att lö­sa det pro­blem av vär­dig­het och hu­ma­ni­tet som kö­er­na ut­gör.

Med mo­dell från Ta­fel­rö­rel­sen och dess 900 mat­stäl­len i Tyskland, Ös­ter­ri­ke och Schweiz för­sö­ker man nu sty­ra om bröd­kö­er­na till kon­cep­tet ”Ge­men­samt bord”. Kö­er­na ska in un­der tak och dis­tri­bu­tio­nen bli ef­fek­ti­va­re så att man möts som ar­betskol­lek­tiv och i mat­sa­lar i stäl­let för att köa. Men ska­lan ba­ra väx­er.

Ef­ter att ha eta­ble­rat kyl­la­ger för mat­hjäl­pen är man nu up­pe i ter­men matsvinn­s­ter­mi­nal. Fat­tig­hjäl­pen in­vol­ve­rar allt stör­re ak­tö­rer, till ex­em­pel Sit­ra som än­nu för nå­got år­tion­de se­dan var en in­du­stri­ut­veck­lings­fond på bergs­råds­ni­vån.

Frå­gan är om vi läng­re strä­var ef­ter att få bort be­ho­vet av bröd­kö­er, el­ler om vi gör dem till en be­stå­en­de, för­nuftsdri­ven del av sam­häl­let.

Ing­en an­vän­da­re tyc­ker för­mod­li­gen att det är fost­ran­de att stå i snöslask för att vän­ta på sin mat. Men över­ras­kan­de många har bör­jat be­skri­va kul­tu­ren kring bröd­kö­er­na som ett kam­rat­stöd och en ge­men­skap. Bland de kö­an­de be­skri­ver åt­ta gång­er fler sig som en­sam­ma i li­vet, jäm­fört med be­folk­ning­en i snitt.

Om vi oro­ar oss för att in­vand­ra­re ska­par un­der­kul­tu­rer och ghet­ton, bor­de vi va­ra upp­märk­sam­ma på att det­sam­ma ock­så sker bland dem i vår egen in­hems­ka be­folk­ning som ingen­ting har.

Man kan ock­så und­ra om in­te den nya platt­form­se­ko­no­min har någon­ting att bi­dra med här. Re­ge­ring­en stö­der kraf­tigt nya di­gi­ta­la platt­for­mer för att kö­pa, bo­ka och re­sa. Men vi har ing­et pro­jekt för att vär­digt dis­tri­bu­e­ra mat – bröd, skin­ka, yog­hurt – åt al­la ef­ter be­hov.

Det går i stäl­let till som när Helsing­fors gat­poj­kar stod på rad i Bagg­bö­le hos pas­torn och mat­te­lä­ra­ren Ar­vo Hursti för 100 år se­dan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.