Osa­la: OS är det störs­ta som finns

Då her­rar­nas hoc­key kör i gång i OS har le­jo­nen ba­ra ett mål. – Vi ska vin­na guld, sä­ger Os­kar Osa­la in­för öpp­nings­mat­chen mot Tyskland.

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - FILIP SAXéN 029 080 1372, filip.sax­en@ksf­me­dia.fi

Vid OS i Sotji för fy­ra år se­dan skrev Os­kar Osa­la ner att han vill va­ra med då föl­jan­de OS-tur­ne­ring spe­las. Och då le­jo­nen åker in på isen för sin förs­ta match på tors­dag är Va­sas sto­ra son en av de ut­val­da som får re­pre­sen­te­ra Fin­land i den störs­ta av tur­ne­ring­ar.

– Det är en all­de­les otro­lig käns­la då dröm­mar­na går i upp­fyl­lel­se, sä­ger han med glö­dan­de ögon.

– Jag är väl­digt stolt över hur jag job­bat de se­nas­te fy­ra åren. Jag har levt, trä­nat och an­dats som en proff­sid­rot­ta­re och det har va­rit bra år för mig. OS är det störs­ta som finns och att va­ra här är väl­digt skönt.

30-åring­en Osa­la spe­lar sitt livs bäs­ta hoc­key och nju­ter av att va­ra på top­pen av kar­riä­ren.

– För­ra sä­song­en var min bäs­ta hit­tills. Nu kla­rar sig la­get säm- re men jag kän­ner att min skrid­sko­åk­ning är minst li­ka bra som i fjol och att allt det hår­da ar­be­te jag gjort kom­mer fram på isen. Det märks att jag bli­vit äld­re och vå­gar vi­la li­te mel­lan trä­nings­pas­sen, sä­ger han.

– Det är här­ligt att spe­la för till­fäl­let.

Osa­la hör till de spe­la­re som in­te vi­sa­de upp sig i lands­la­get un­der sä­song­en. Han var var­ken ut­ta­gen i le­jon­trup­pen till Kar­ja­la­tur­ne­ring­en i no­vem­ber el­ler i den rys­ka EHTtur­ne­ring­en in­för jul. Där­för var det många som räk­na­de med att han in­te alls var ak­tu­ell för OS ef­tersom Lau­ri Mar­jamä­ki in­te valt att grans­ka ho­nom un­der sä­song­en.

San­ning­en var den mot­sat­ta. Mar­jamä­ki ha­de gil­lat det han såg av Osa­la i VM i Pa­ris och Köln i vå­ras och viss­te vad han får om han tar ut Osa­la till OS-trup­pen. Där­för räck­te det med att trä­na­ren och spe­la­ren kom­mu­ni­ce­ra­de med varand­ra un­der sä­song­en och att Osa­la vi­sa­de upp sam­ma star­ka form som ti­di­ga­re.

Mångsidig utan su­per­styr­ka

En av or­sa­ker­na till att Osa­la tog en plats i det fin­länds­ka OS-la­get är att det är svårt att hit­ta någ­ra svag­he­ter i hans spel. Den stor­väx­ta och ur­star­ka for­war­den är väl­digt mångsidig och kan an­vän­das i roll som roll. Han är oer­hört svår att rub­ba i när­kam­per­na, han har en bra klubb­tek­nik, blic­ken för spe­let hål­ler bra ni­vå och

hans skott har or­sa­kat pro­blem för mål­vak­ter­na i KHL.

– Jag kan ha oli­ka rol­ler i en tur­ne­ring, det är sä­kert en av or­sa­ker­na att jag är här. Jag kan spe­la bå­de cen­ter och yt­ter och jag kan an­vän­das i po­wer­play och i box­play, fun­de­rar Osa­la. – Det har all­tid va­rit min svag­het. Han öpp­nar upp tan­ke­gång­en en del. Det är in­te så att det di­rekt är en svag­het att va­ra stark på så gott som samt­li­ga del­om­rå­den av spe­let. Det han sak­nar är ett spe­ci­al­kun­nan­de av högs­ta tänk­ba­ra klass. Han har in­te ett skott av Pa­trik Lai­nes ka­li­ber, han är in­te li­ka hoc­keys­mart som Se­basti­an Aho och han har in­te sam­ma blän­dan­de tek­nik som Mi­kael Granlund.

– Om man har en su­per­styr­ka i sitt spel är det lät­ta­re att kom­ma in i lag, fun­de­rar Osa­la själv om si­na egen­ska­per.

Ba­ra ett mål i tur­ne­ring­en

I OS är Osa­las och le­jo­nens mål klart – la­get är ute ef­ter gul­det. Och trots att Fin­land in­te på nå­got sätt har det star­kas­te spe­lar­ma­te­ri­a­let på papp­ret har la­get go­da chan­ser att nå fram­gång. Ryss­land har de bäs­ta spe­lar­na och de är ex­tra tag­ga­de att vi­sa vad de går för då de in­te tillåts spe­la un­der rysk flag­ga. Men det är in­te ba­ra en el­ler två gång­er rys­ka hoc­key­lag gått in i tur­ne­ring­ar med bäs­ta ma­te­ri­a­let och som fa­vo­ri­ter för att se­dan un­der­pre­ste­ra och flop­pa.

Sve­ri­ge, Ka­na­da och Tjec­ki­en är ock­så lag att räk­na med men ing­et av dem är oö­ver­kom­ligt för Fin­land.

– Jag tyc­ker vårt lag ser väl­digt starkt och bra ut. Vi är minst li­ka bra som de and­ra och jag ser ing­en or­sak var­för vi in­te kan vin­na guld, slår Osa­la fast.

– Det är vårt en­da mål i tur­ne­ring­en. Om vi lyc­kas med det är det all­de­les otro­ligt stort. Det är så stort att det är svårt att för­stå.

Osa­la sä­ger att vägen till fram­gång i Py­e­ong­chang in­te är kan­tad av mi­ra­kel el­ler ma­gi. Det hand­lar om att va­ra fo­ku­se­rad, job­ba på sam­ma sätt som i klubb­la­get och stänga ut de stör­nings­mo­ment som finns kring la­get i en tur­ne­ring av OS stor­lek och dig­ni­tet.

– Man mås­te le­va som vi gör un­der en nor­mal bor­t­a­tur­né och hål­la fo­kus på hoc­keyn, sä­ger han.

Hur ser le­jon­la­get då ut en­ligt Osa­la?

– Vi har en stark trupp där det finns myc­ket av al­la de in­gre­di­en­ser som be­hövs för fram­gång. Vi har tur­ne­ring­ens bäs­ta mål­vak­ter, en de­fen­siv som hål­ler sam­ma klass som övri­ga lags och en stark of­fen­siv. jag tyc­ker vi ser väl­digt bra ut, slår han fast.

Short track in­tres­se­rar

Un­der OS ska Osa­la för­sö­ka hål­la li­te koll på hur de övri­ga fin­län­dar­na kla­rar sig i Py­e­ong­chang. Han vill gär­na se läng­dåk­ning, backhoppning och skid­skyt­te men ock­så skrid­sko­åk­ning­ens short track in­tres­se­rar.

– Jag trä­nar på li­te sam­ma sätt som de som täv­lar i short track och det ska bli kul att få se hur bra de åker skrid­sko på den lil­la ba­nan, sä­ger han.

Men främst är det gym­met som gäl­ler för den yt­terst välträ­na­de spe­la­ren. Där ska han in­te ba­ra trä­na – han ska kol­la in hur id­rot­ta­re från oli­ka gre­nar trä­nar och su­ga åt sig av lär­do­mar­na.

– Jag kän­ner ju Andre­as Ro­mar så det skul­le va­ra kul att se ho­nom täv­la och ock­så Samu Torsti är be­kant och vi häl­sar på varand­ra då vi träf­fas, sä­ger Osa­la om be­kan­ta ut­an­för hoc­key­la­get.

Jag är väl­digt stolt över hur jag job­bat de se­nas­te fy­ra åren. Jag har levt, trä­nat och an­dats som en proff­sid­rot­ta­re och det har va­rit bra år för mig. OS är det störs­ta som finns och att va­ra här är väl­digt skönt.

Os­kar Osa­la

FO­TO: LEHTIKUVA/TIMO JAAKONAHO

Os­kar Osa­la är re­do att ge allt i rin­ken för att han ska upp­nå sin sto­ra dröm. FO­TO: LEHTIKUVA / VESA MOILANEN

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.