Dam­men rivs för att gyn­na na­tu­ren och Van­da­bor­na

De­lar av Dic­k­urs­by­for­sens damm kom­mer att ri­vas för att fri­gö­ra den na­tur­li­ga for­sen. Pro­jek­tet vän­tas ha en po­si­tiv på­ver­kan på djur­li­vet i for­sen.

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - ATTE ÖSTERHOLM atte.os­ter­holm@ksf­me­dia.fi

Re­gi­on­för­valt­nings­ver­ket i Söd­ra Fin­land har be­vil­jat Van­da stad till­stånd en­ligt vat­ten­la­gen att del­vis ri­va dam­men i Dic­k­urs­by­for­sen och istånd­sät­ta for­sen.

– Vi vill åter­stäl­la for­sens na­tur­li­ga till­stånd till för­mån för na­tu­ren, sä­ger Han­na Ke­ski­nen, park­pla­ne­rings­chef vid Van­da stad.

Den mel­lers­ta de­len av Dic­k­urs­by­for­sens damm kom­mer att ri­vas me­dan dam­mens si­do­par­ti­er ska re­sas.

En­ligt Re­gi­on­för­valt­nings­ver­ket gör änd­ring­ar­na i for­sen det lät­ta­re för den yt­terst ho­ta­de havs­ö­ring­en att vand­ra upp längs Ker­vo å. Dess­utom för­bätt­ras öring­ens för­ök­nings­möj­lig­he­ter och lev­nads­för­hål­lan­de­na för and­ra vand­rings­fis­kar i Dic­k­urs­by­for­sen.

– Den be­fint­li­ga fisk­vä­gen har in­te va­rit bra. Riv­ning­en av de­lar av dam­men gyn­nar fis­kar­na i ån, sä­ger mil­jöö­ver­in­spek­tör Er­ja Ta­san­ko vid Re­gi­on­för­valt­nings­ver­ket.

Pro­jek­tet ska ock­så för­bätt­ra om­rå­dets re­kre­a­tions­an­vänd­nings­vär­de och Dic­k­urs­by­for­sens vär­de som fis­ke­mål.

– Då dam­men del­vis rivs sjun­ker vat­ten­stån­det i ån, vil­ket öpp­ nar möj­lig­he­ter för re­kre­a­tions­an­vänd­ning, till ex­em­pel nya park­vä­gar, padd­ling och fis­ke, sä­ger Han­na Ke­ski­nen.

Kul­tur­land­ska­pet för­änd­ras

Ar­be­tet kan or­sa­ka till­fäl­lig grum­ling av vatt­net och åns ström­nings­för­hål­lan­den vid Dic­k­urs­by­for­sen änd­ras. Ock­så land­ska­pet för­änd­ras då den nu­va­ran­de vat­ten­spe­geln med re­flek­tio­ner­na för­svin­ner.

Den mest be­ty­dan­de för­änd­ring­en i kul­turmil­jön är en­ligt Re­gi­on­för­valt­nings­ver­ket den par­ti­el­la riv­ ning­en av dam­men och åter­stäl­lan­det av den na­tur­li­ga for­sen. Bygg­na­der­na, bränn­ug­nens skor­sten och de par­ti­er av dam­men som re­ses be­va­rar emel­ler­tid sitt be­ty­dan­de kul­tur­hi­sto­ris­ka vär­de vad gäl­ler Dic­k­urs­bys in­du­stri­histo­ria.

Riv­ning­en av dam­men in­går i Van­da stads för­ny­el­se av he­la Dic­k­urs­by­for­sens om­rå­de. He­la för­ny­el­sen be­räk­nas kos­ta kring 12 mil­jo­ner eu­ro. Ke­ski­nen be­dö­mer att själ­va ri­van­det av dam­men kan ske som­ma­ren 2019.

Muss­lor­na flyt­tas

I Dic­k­urs­by­for­sen fö­re­kom­mer tjock­ska­lig må­lar­muss­la som är ho­tad och frid­lyst. De tjock­ska­li­ga må­lar­muss­lor­na flyt­tas från om­rå­det vid den nu­va­ran­de for­snac­ken och upp­däm­nings­bas­säng­en ef­tersom om­rå­de­na kom­mer att bli olämp­li­ga för muss­lan.

– Dy­ka­re sam­lar in muss­lor­na kring dam­men och se­dan flyt­tas de till and­ra lämp­li­ga stäl­len längs ån, sä­ger Ke­ski­nen.

Ar­be­te­na ska pla­ne­ras på ett sätt som mins­kar verk­ning­ar­na på muss­lor­na i om­rå­det. På lång sikt kom­mer så­da­na bot­ten­ty­per som är lämp­li­ga för tjock­ska­lig må­lar­muss­la att öka, skri­ver Re­gi­on­för­valt­nings­ver­ket i ett press­med­de­lan­de.

FO­TO: HBL-ARKIV/ TOR WENNSTRöM

Dic­k­urs­by­for­sen har ursprungligen va­rit en na­tur­fors. Se­dan 1600-ta­let har for­sen ut­nytt­jats för vat­ten­kvar­nar och se­na­re för en ol­je­fa­briks be­hov. Den nu­va­ran­de dam­men är byggd åren 1912-13.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.