Två bygg­ar­be­ta­re föll från 19 me­ters höjd i Fis­ke­ham­nen

Den ena man­nen av­led, den and­ra är all­var­ligt ska­dad.

Hufvudstadsbladet - - Nyheter -

Olyc­kan in­träf­fa­de på mån­da­gen på byg­get av Keskos nya hu­vud­kon­tor i Fis­ke­ham­nen i Helsing­fors.

Off­ren ha­de va­rit i färd med att in­stal­le­ra en gods­hiss för en ny trans­port­gång­ba­na när olyc­kan in­träf­fa­de. En­ligt po­li­sen kon­stru­e­ra­des gång­ba­nan av en och en halv me­ter långa tre­kants­for­ma­de ele­ment som fo­ga­des sam­man i varand­ra.

Bygg­fö­re­ta­get Haah­te­las vd Ee­ro Ki­lju­nen sä­ger i ett press­med­de­lan­de att fö­re­ta­get är i chock ef­ter det sked­da.

– De som ar­be­tar på byg­get har bli­vit er­bjud­na krishjälp och den kom­mer att fort­sät­ta de kom­man­de da­gar­na. Ar­bets­sä­ker­het un­der bygg­pro­jekt är yt­terst vik­tigt och vi kom­mer att gå ige­nom sa­ker som be­rör den på nytt un­der de när­mas­te da­gar­na, sä­ger Ki­lju­nen.

Hän­del­sen ut­reds in­led­nings­vis som en ar­betso­lyc­ka.

– Ar­bets­ta­gar­na var i höjd med den fem­te vå­ning­en när kor­gen de be­fann sig i plöts­ligt väl­te 90 gra­der och bå­da män­nen föll ner till mar­ken. De ha­de ing­en sä­ker­hets­se­le. Den ena av­led på väg till sjuk­ hu­set och den and­ra, som ska­da­des all­var­ligt, lig­ger på in­ten­si­ven, sä­ger kri­mi­nal­kom­mis­sa­rie An­ne Hi­e­ta­la på Helsing­forspo­li­sen som ut­re­der olyc­kan.

Man­nen som av­led är född 1989, den and­ra är född på 1990­ta­let.

Bygg­ar­bets­plat­sens stor­lek är 35 000 kvadrat­me­ter. Om­rå­det ska ut­veck­las till en kon­tors­hel­het till vil­ken Keskos bli­van­de hu­vud­kon­tor ock­så hör.

FO­TO: LEHTIKUVA / VESA MOILANEN

Köp­cent­ret Re­di byggs i Fis­ke­ham­nen. Olyc­kan sked­de på byg­get av Keskos nya hu­vud­kon­tor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.