Långa re­la­tio­ner

Hufvudstadsbladet - - Nyheter -

●●För­e­ning­en Oma­kamu ut­bil­dar fri­vil­li­ga vux­na med be­red­skap att fun­ge­ra som kom­pi­sar till barn och unga. Se­dan star­ten 2013 har cir­ka 50 vux­na gått den 15 tim­mar långa kur­sen.

●●Av­sik­ten är att stöd­ja lång­va­ri­ga re­la­tio­ner som är gi­van­de bå­de för bar­net och för den vux­na.

●●För till­fäl­let har 40 barn och unga en vux­en vän via för­e­ning­en.

●●En kurs för 18 nya fri­vil­li­ga vän­ner star­ta­de i går i Helsing­fors. Föl­jan­de ord­nas i bör­jan av maj. För­e­ning­en har verk­sam­het i Helsing­fors­re­gi­o­nen och i Ta­vas­te­hus.

●●Oma­kamus verk­sam­het fi­nan­sie­ras hu­vud­sak­li­gen via den själv­stän­di­ga stat­li­ga bi­drags­myn­dig­he­ten Stea (So­ci­a­loch häl­so­or­ga­ni­sa­tio­ner­nas un­der­stöds­cen­tral). Stea ver­kar i an­slut­ning till So­ci­a­loch häl­so­vårds­mi­ni­s­te­ri­et och ad­mi­ni­stre­rar den del av Ve­ikkaus spelav­kast­ning som ges till so­ci­al- och häl­so­vårds­or­ga­ni­sa­tio­ner. Ock­så stä­der­na Helsing­fors och Es­bo stö­der Oma­kamu.

●●Av de vux­na som går med i verk­sam­he­ten för­ut­sätts en ba­lan­se­rad egen var­dag.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.