Ar­bets­tids­la­gen näs­ta pröv­ning för re­ge­ring­en

Den hårt om­strid­da ar­bets­tids­la­gen kan bli föl­jan­de frå­ga som blir en hård po­li­tisk pröv­ning för re­ge­ring­en. För­sla­get skul­le i sin ur­sprung­li­ga form för­ar­ga mäng­der av ar­bets­ta­ga­re fram­för allt in­om Aka­va, vil­ket är ett di­lem­ma för Sam­lings­par­ti­et.

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - SYLVIA BJON 029 080 1310, sylvia.bjon@ksf­me­dia.fi

Ar­bets­tids­la­gen har stött på stri­dig­he­ter un­der he­la be­red­ning­en, och nu är pro­ble­men sto­ra ock­så in­om re­ge­rings­troj­kan, rap­por­te­ra­de Yle i går. En­ligt vad HBL er­far rå­der det be­döm­ning­ar om att den upp­skjut­na tid­ta­bel­len gör det än­nu svå­ra­re, då det är riks­dags­val näs­ta vår. Det här kan med and­ra ord bli föl­jan­de väst som bi­dde en tum­me.

Pro­tes­ter­na mot ak­ti­ve­rings­mo­del­len har än­nu in­te rub­bat Sam­lings­par­ti­ets fram­fart, men i frå­ga om ar­bets­tids­la­gen är det de högt ut­bil­da­des cen­tral­or­ga­ni­sa­tion, Aka­va, som är på krigs­sti­gen. Det är en mer be­svär­lig sits för Sam­lings­par­ti­et.

Ar­bets­tids­la­gen be­red­des från bör­jan av en ar­bets­grupp med nä­rings­li­vet och fac­ken med. De­ras rap­port i som­ras präg­la­des av djup oe­nig­het. Ef­ter som­ma­ren det har det va­rit re­ge­ring­ens så kal­la­de kon­kur­rens­kraft­strio – ar­bets­mi­nis­ter Ja­ri Lind­ström (Blå), in­ri­kesmi­nis­ter Kai Myk­kä­nen (Saml) och nä­rings­mi­nis­ter Mi­ka Lin­ti­lä (C) som fort­satt be­re­da la­gen.

Om tio år skul­le vi ha haft ett lä­ge där Fin­lands lag om ar­bets­tid om­fat­tar en allt mind­re del av be­folk­ning­en. Lot­ta Sa­vin­ko Di­rek­tör för ar­bets­livs­frå­gor vid aka­va

Skul­le gäl­la en mil­jon ar­bets­ta­ga­re

Men vad är det frå­ga om?

Bland an­nat skul­le för­sla­get ut­ö­ka den grupp av män­ni­skor som in­te om­fat­tas av la­gen om ar­bets­tid. I nu­lä­get är det när­mast höga che­fer som in­te om­fat­tas av ar­bets­tids­lag­stift­ning­en, ef­tersom de an­ses ha makt att or­ga­ni­se­ra sitt jobb själ­va.

Men det om­strid­da för­sla­get skul­le en­ligt Aka­va le­da till att en mil­jon ar­bets­ta­ga­re in­om spe­ci­a­list­jobb, som in­te är så be­ro­en­de av tid och plats, ock­så kan flyt­tas ut­an­för la­gen om ar­bets­tid.

– För­sla­get skul­le ha om­fat­tat de fles­ta, men med vis­sa reg­ler om un­dan­tag. Pro­ble­met var att gräns­drag­ning­en var så lud­dig, sä­ger Lot­ta Sa­vin­ko, di­rek­tör för ar­bets­livs­frå­gor vid Aka­va.

– Det är dess­utom en grupp som väx­er. Om tio år skul­le vi ha haft ett lä­ge där Fin­lands lag om ar­bets­tid om­fat­tar en allt mind­re del av be­folk­ning­en.

Sa­vin­ko sä­ger att en vd och en an­ställd spe­ci­a­list in­te har sam­ma fak­tis­ka möj­lig­he­ter att skyd­da sig själ­va. Ex­per­ten ha­de kun­nat fin­na sig i en si­tu­a­tion där ar­bets­bör­dan är över­di­men­sio­ne­rad, inga över­ti­der räk­nas och inga red­skap finns för att mins­ka ar­be­tet.

Ock­så STTK har fö­re­sla­git tyd­li­ga­re for­mu­le­ring­ar om att den fria ar­bets­ti­den skul­le gäl­la ba­ra per­so­ner som de facto har en stor makt att på­ver­ka jobb och ar­bets­ti­der själv, och vars ar­bets­ti­der in­te kon­trol­le­ras av nå­gon an­nan.

Svå­rig­he­ter­na att gå vi­da­re med för­sla­get att stäl­la fler ut­an­för ar- bets­tids­la­gen har i stäl­let lett till att and­ra för­slag dy­ker upp som gub­ben ur lå­dan.

Flex­tid på bor­det

I den ur­sprung­li­ga rap­por­ten fanns ett för­slag om att ar­bets­gi­va­re och en­skil­da an­ställ­da kan kom­ma över­ens om till­fäl­lig flex­tid, som gäl­ler un­der sto­ra ar­betstop­par en be­grän­sad tid. En­ligt Yle har det nu fun­nits ett för­slag där flex­tids­av­ta­let med den en­skil­da an­ställ­da skul­le kun­na gäl­la för all fram­tid.

En­ligt Sa­vin­ko är det pro­ble­ma­tiskt om det in­te finns nå­got sätt för den an­ställ­da att ta sig ur en ar­bets­tids­ö­ver­ens­kom­mel­se, ifall det vi­sar sig att det in­te fun­kar och att ar­bets­ti­den sväl­ler.

– Man skul­le bli tvung­en att sä­ga upp sig helt och hål­let för att kom­ma ur det, sä­ger Sa­vin­ko.

Re­ge­ring­en har som mål att ge ett för­slag till som­ma­ren 2018.

Fo­to: lehtikuva/RoNi Re­ko­maa

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.