Ter­rorå­ta­la­de Aki­lov ver­ka­de obe­rörd i rät­ten

40 se­kun­der tog Rakhmat Aki­lovs van­sin­ne­färd längs Drott­ning­ga­tan – se­kun­der med för­ödan­de följ­der. Un­der den förs­ta rät­te­gångs­da­gen mot ho­nom kret­sa­de myc­ket kring åkla­ga­rens kanske vik­ti­gas­te be­vis­ma­te­ri­al: Aki­lovs mo­bil­te­le­fon. In­ne­hål­let i den syn­ligg

Hufvudstadsbladet - - Nyheter -

STOCK­HOLM Det förs­ta larm­sam­ta­let kom­mer in strax fö­re tre fre­da­gen den 7 april. Dra­ma­ti­ken tar sig in i den an­nars så strik­ta och fo­ku­se­ra­de rätts­sa­len.

”Ah hal­lå, Drott­ning­ga­tan det är en jä­vel som kör, han i i i kom igen nu, allt allt allt du har till Drott­ning­ga­tan fort som fan”, ro­par en kvin­nan. ”Han me­jar ner allt folk nu.” Kvin­nan ber om ur­säkt för per­so­na­len på larm­cen­tra­len för att hon är ”hy­ste­risk”. Se­dan skri­ker hon till: ”Hel­ve­te det är lik där bor­ta”. Tio må­na­der ef­ter last­bil­s­at­tac­ken på Drott­ning­ga­tan och en dag fö­re Rakhmat Aki­lovs 40-års­dag, in­led­des i går rät­te­gång­en mot ho­nom i Stock­holm.

Aki­lov åta­las för ter­ro­rist­brott, för­sök till ter­ro­rist­brott och fram­kal­lan­de av fa­ra för an­nan.

– 500 me­ter, 40 se­kun­der, 12,5 ton plåt, en has­tig­het på i ge­nom­snitt 60 kilo­me­ter i tim­men på en gå­ga­ta full av oskyd­da­de män­ni­skor. Det är ett an­grepp på många män­ni­skors liv, det är ock­så ett an­grepp på vårt sam­häl­le, sä­ger åkla­ga­ren Hans Ihr­man.

En­ligt ho­nom sked­de då­det med av­sikt att ”in­ja­ga all­var­lig fruk­tan hos be­folk­ning­en i Sve­ri­ge” för att få Sve­ri­ge att av­bry­ta del­ta­gan­det i den in­ter­na­tio­nel­la ko­a­li­tio­nen mot IS.

Åkla­ga­ren yr­kar på att Aki­lov ut­vi­sas ur lan­det, med för­bud att åter­vän­da.

Aki­lov med­ger att han dö­dat tio per­so­ner och ska­dat tio all­var­ligt, men in­te för­sök till mord på de drygt hund­ra per­so­ner som åkla­ga­ren ock­så ser som of­fer.

Fem per­so­ner dog i då­det och tio som ska­dats all­var­ligt och har i fle­ra fall fått be­stå­en­de men. Det hand­lar bland an­nat om hjärn­ska­dor, ska­dor i ar­mar och ben och ned­satt hör­sel.

Böjt hu­vud

Iklädd grö­na häk­tesklä­der och med hand­klo­var har Rakhmat Aki­lov letts in i den spe­ci­el­la sä­ker­hets­sa­len. Se­dan då­det har han lå­tit växa skägg och ver­kar ha magrat. Hå­ret är kort­klippt och grå­nan­de.

Han sit­ter med ryg­gen vänd mot åhö­rar­na – i det­ta fall en stor mängd me­di­er – och hans an­sikts­ut­tryck går in­te att ur­skil­ja. Näs­tan he­la ti­den sit­ter han med ned­böjt hu­vud mel­lan sin för­svars­ad­vo­kat Jo­han Eriks­son

■ och de tol­kar som över­sät­ter allt som sägs till rys­ka. Han ver­kar lyss­na ak­tivt.

Ba­ra en el­ler ett par gång­er vän­der Aki­lov sig snabbt med an­sik­tet ut­åt mot sa­len. Någ­ra kropps­re­ak­tio­ner syns hel­ler in­te, sna­ra­re ser han obe­rörd ut.

I sä­ker­hets­sa­len sit­ter rät­ten och åhö­rar­plat­ser­na är re­ser­ve­ra­de för me­di­er. I en in­til­lig­gan­de sal kan and­ra föl­ja med det he­la på skärm, och på plats finns ock­så en del mål­sä­gan­de, per­so­ner som är di­rekt be­rör­da.

När en film från då­det vi­sas upp bris­ter det för många, en­ligt jour­na­lis­ter från ny­hets­by­rån TT som är på plats ock­så i den.

In­ne i sä­ker­hets­sa­len vän­der Aki­lov där­e­mot ner blic­ken mot pappren fram­för sig.

”Styr­ka ra­di­ka­li­se­ring”

Den förs­ta vec­kan av rät­te­gång­en är re­ser­ve­rad för åkla­ga­rens sak­fram­ställ­ning.

Myc­ket av den förs­ta da­gen hand­lar om det som kanske ut­gör det vik­ti­gas­te be­vis­ma­te­ri­a­let: Den mo­bil­te­le­fon som har be­slag­ta­gits från Aki­lov.

I den finns chatt­kon­ver­sa­tio­ner, fo­to­gra­fi­er och in­ter­netsök­ning­ar som vi­sar hur han pla­ne­ra­de då­det samt en till­ta­gan­de ra­di­ka­li­se­ring.

Han tit­tar på pro­pa­gan­da­fil­mer från IS som vi­sar av­rätt­ning­ar och lä­ser och ser på tal som upp­ma­nar till ji­had.

Bil­der från fil­mer­na vi­sas ock­så i rät­ten.

– Det­ta åbe­ro­pas i stort för att styr­ka hans ra­di­ka­li­se­ring för att bli en ex­tre­mis­tisk isla­mist, sä­ger HansJör­gen Hann­ström som är den and­ra åkla­ga­ren.

FO­TO: EPA/MA­JA SUS­LIN

Rakhmat Aki­lov kör­de last­bi­len med en me­del­fart på 60 kilo­me­ter längs gå­ga­tan Drott­ning­ga­tan i fre­dags­rus­ning­en.

HALLNAS FO­TO: LEHTIKUVAAFP-TT/JO­HAN

Rakhmat Aki­lov led­des in i sä­ker­hets­sa­len i hand­klo­var från häk­tet som lig­ger in­vid i po­lishu­set i Stock­holm. Un­der den förs­ta da­gen såg han när­mast obe­rörd ut men ver­ka­de lyss­na ak­tivt på tol­ken med hu­vu­det ned­böjt. Mot åhö­rar­na tit­ta­de han ba­ra nå­gon en­sta­ka snabb gång.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.