Pre­ci­se­ring: Käll­sKyd­det om­fat­tar and­ra än jour­na­lis­ter ●●●Hbl 14.02.2018 s. 5:

Hufvudstadsbladet - - News -

I rap­por­te­ring­en från rätts­pro­ces­sen kring hus­rann­sa­kan mot jour­na­lis­ten Lau­ra Hal­mi­nen kan man ut­gå­en­de från ad­vo­kat Kai Ko­ti­ran­tas ci­tat få fel­ak­tigt in­tryc­ket att en­bart jour­na­lis­ter om­fat­tas av käll­skydd. I la­gen om ytt­ran­de­fri­het (13.6.2003/460) 16. pa­ra­graf slås än­då fast att käll­skyd­det även gäl­ler and­ra med­bor­ga­re, in­te ba­ra jour­na­lis­ter: ”När ett med­de­lan­de har gjorts till­gäng­ligt för all­män­he­ten, har med­de­lan­dets upp­hovs­man, ut­gi­va­ren och ut­ö­va­ren av pro­gram­verk­sam­he­ten rätt att väg­ra rö­ja vem som har läm­nat de upp­lys­ning­ar som med­de­lan­det in­ne­hål­ler. Ut­gi­va­ren och ut­ö­va­ren av pro­gram­verk­sam­he­ten har dess­utom rätt att väg­ra rö­ja upp­hovs­man­nens iden­ti­tet.”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.