Prins Henrik – char­mö­ren som ald­rig blev kung

Prin­sen som in­te vil­le va­ra ”num­mer tre” är död – prins Henrik av Dan­mark blev 83 år gam­mal. Drott­ning Mar­gret­he II har för­lo­rat sin ma­ke – livsnju­ta­ren med äls­kad vin­gård och fransk ac­cent – som ge­nom li­vet ta­git emot bå­de kri­tik och vär­me.

Hufvudstadsbladet - - News - TT/JOHN ALEX­AN­DER SAHLIN

Han var den frans­ke di­plo­ma­ten med grön sport­bil som för­äls­ka­de sig i en dansk prin­ses­sa. När han höll sitt bröl­lopstal 1967 bör­ja­de det på frans­ka, men se­dan åk­te fusk­lap­pen fram och dans­ka ord kom ur mun­nen. Visst hör­des en fransk bryt­ning, en ac­cent som han bar med sig li­vet ut.

– Jag vill till­sam­mans med min hust­ru lä­ra kän­na Dan­mark och dans­kar­na bätt­re. Att bli dansk, sa­de han i det tv-sän­da ta­let.

Fol­kets be­geist­ring för drott­ning Mar­gret­hes kär­lek – char­mö­ren som tyd­ligt stärk­te och värm­de prin­ses­san som skul­le ax­la drott­ningrol­len – kan­ta­des ock­så av en ir­ri­ta­tion för att han för­blev så fransk. Och vis­sa tol­ka­de den frans­ka bryt­ning­en, hans tid vid vin­slot­tet i Frank­ri­ke och livssti­len som att han in­te vil­le bli dansk.

I boken En­stö­ring­en – por­trätt av en prins av jour­na­lis­ten Stép­ha­nie Sur­ru­gue för­kla­ra­de prins Henrik att det är språ­ket som av­gör när dans­kar be­dö­mer om huruvi­da ut­län­ning­ar bli­vit dans­kar.

– In­te de­ras med­bor­gar­skap el­ler de­ras in­sats i det dans­ka sam­häl­let.

Omdis­ku­te­rad roll

Fle­ra gång­er un­der åren har han be­kla­gat roll­för­del­ning­en och sin ti­tel. Förr i ti­den blev man­nen kung när hust­run blev drott­ning och de fick där­med sam­ma rang, för­kla­ra­de han i en intervju med Rit­zau i sam­band med sil­ver­bröl­lo­pet 1992.

– Denna jäm­ställd­het har vi in­te, och det är skevt.

Frustra­tio­nen es­ka­le­ra­de i en intervju 2002 med tid­ning­en BT. Prins Henrik sa­de att han he­la ti­den för­sökt gö­ra allt han kun­nat för Dan­mark, och fått nog av kri­ti­ken. När det var kron­prins Fre­de­rik som sam­ma år fick stå i spet­sen för ny­års­fes­ten, då drott­ning­en var sjuk, blev det li­te för myc­ket för prins Henrik.

– Jag har ac­cep­te­rat att va­ra num­mer två i he­la mitt liv. Jag kla­gar in­te. Men här sä­ger jag stopp. Jag vill in­te va­ra num­mer tre.

Prin­sens syn på barn­upp­fost­ran har ock­så ska­pat ru­bri­ker. Att han fö­re­språ­ka­de en li­te sträng­a­re stil har in­te va­rit nå­gon hem­lig­het, så­väl kron­prins Fre­de­rik som prins Henrik själv har kom­men­te­rat den ti­den i Ama­li­en­borg.

– Pap­pa, man sä­ger att den man äls­kar tuk­tar man. Vi tviv­la­de ald­rig på din kär­lek, sa­de kron­prins Fre­de­rik i sitt be­ving­a­de tal vid för­äld­rar­nas sil­ver­bröl­lop.

Trap­pa­de ner

När drott­ning­en höll sitt ny­årstal i slu­tet av 2015 be­rät­ta­de hon att ma­ken skul­le trap­pa ner, han skul­le gå i pen­sion. Med fär­re of­fi­ci­el­la plik­ter blev det mer tid för så­väl barn­barn som pa­rets vin­slott. Och det var vid ett be­sök där i som­ras som det kas­ta­des nytt bräns­le på dis­kus­sio­nen om rol­len i fa­mil­jen: prins Henrik vill in­te be­gra­vas vid si­dan av hust­run, som det från bör­jan var tänkt.

Han fram­höll att be­slu­tet be­ror

på■otill­freds­stäl­lel­sen■med■att■in­te■ ha■getts■en■ställ­ning■lik­vär­dig■med■ hust­runs,■men■han■be­to­na­de■sam­ti­digt■att■han■fort­fa­ran­de■äls­ka­de■ drott­ning■Mar­gret­he.■Knappt■fy­ra■ vec­kor■se­na­re■med­de­la­de■kung­a­hu­set■att■prins■Henrik■led■av■de­mens.■Var­ma■tan­kar■ström­ma­de■ till■prins■Henrik■och■öv­ri­ga■kung­a­fa­mil­jen,■och■sym­pa­ti­er­na■och■vär­men■från■folk■var■ock­så■stor■när■ kung­a­hu­set■på■sisto­ne■be­rät­tat■om■ en■för­säm­rad■häl­sa.

Nä­rings­li­vet■i■Dan­mark■har■vär­desatt■prins■Henriks■värv,■då■han■ med■sin■di­plo­ma­tis­ka■bak­grund■ va­rit■be­kant■med■be­ty­del­sen■av■ att■kny­ta■band■mel­lan■danskt■nä­rings­liv,■ kung­a­hu­set■ och■ ut­lan­det.■Prins■Henrik■har■ock­så■upp­skat­tats■av■många■dans­kar■för■att■ vå­ga■vi­sa■en■sår­bar­het,■är­lig­het■ och■mänsk­lig­het.■Och■för■att■han■i■ många■stun­der■har■va­rit■en■ka­ris­ma­tisk■och■varm■person■med■glim­ten■i■ögat.■

För■drott­ning■Mar­gret­he■har■ han■va­rit■en■vik­tig■och■äls­kad■person■un­der■åren■till­sam­mans.

–■Vi■träf­fa­des■på■för­som­ma­ren■ 1965■i■Lon­don.■Han■var■myc­ket■ vac­ker■och■glad­lynt.■Min■man■har■ va­rit■he­la■min■värld■se­dan■jag■träf­fa­de■ho­nom,■be­rät­ta­de■drott­ning■ Mar­gret­he■i■ett■tv-pro­gram■i■sam­band■med■guld­bröl­lo­pet.

FO­TO: NTB SCAN­PIX/TT/LI­SE ÅSE­RUD

Prins Henrik och drott­ning Mar­gret­he på be­sök i Oslo 2014. Ar­kiv­bild.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.