Konst­närs­kol­lek­tiv.

Vid Knekt­bro i Ke­ra har någ­ra Es­bo­konst­nä­rer med stöd av Es­bo stad in­rät­tat sig i en fö­re detta kon­tors­fas­tig­het. Ett ar­bets­rum­skol­lek­tiv för konst­nä­rer sam­man­föll med Es­bo stads pla­ner att byg­ga en ny stads­del i Ke­ra. Sta­den sö­ker nya ak­ti­vi­te­ter till om

Hufvudstadsbladet - - News - TEXT: SON­JA HELLMAN son­ja.hellman@ksf­me­dia.fi FO­TO: CATA PORTIN cata.portin@ksf­me­dia.fi

Ar­bets­rum­men är be­läg­na i en fas­tig­het vid Knekt­bro i Ke­ra, där konst­nä­rer­na har fått väl­ja hur många kvadrat­me­ter de vill dis­po­ne­ra över. Bild­konst­nä­ren Mat­ti Ran­ta­nen har 31,5 kvadrat­me­ter.

– Rum­met är av­långt och det gör att jag kan be­trak­ta mi­na verk på av­stånd, sä­ger Ran­ta­nen.

I ett mind­re rum ar­be­tar Ant­ti Mink­ki­nen.

– Jag job­bar med små stor­le­kar och be­hö­ver in­te så myc­ket plats, sä­ger Mink­ki­nen.

Hans för­ra ar­bets­rum i Helsing­ fors de­la­des av en gar­din och på and­ra si­dan ar­be­ta­de en an­nan konst­när. Nu upp­skat­tar han sin ar­bets­ro.

Ge­men­samt för ar­bets­rum­men är att de lig­ger mot norr. Det ga­ran­te­rar ett bra och sta­digt ljus som konst­nä­rer­na gil­lar.

Från bild­konst­nä­ren So­fia Wil­k­mans rum är ut­sik­ten en be­tong­vägg.

– Det är en all­de­les ut­märkt ut­sikt. Be­tong­en re­flek­te­rar lju­set och ut­sik­ten är ro­gi­van­de, sä­ger Wil­k­man.

Bild­konst­nä­ren Mar­ja Nur­mi- nen tyc­ker att hen­nes ut­sikt är bäst. Från fönst­ret ser man barr­be­kläd­da kvis­tar.

En idé

Idén till ett ar­bets­rum­skol­lek­tiv väck­tes hos So­fia Wil­k­man som var den förs­ta att skaf­fa ett rum i hu­set. Då fanns här än­nu kon­tor. Se­dan flyt­ta­de kon­to­ret och kvar blev tom­ma rum. Till­sam­mans med Mat­ti Ran­ta­nen som bor i när­he­ten i Ki­lo ut­veck­la­des idén till ett konst­närs­kol­lek­tiv.

– Jag kon­tak­ta­de Konst­närs­gil­lets i Fin­lands atel­jéstif­tel­se, som äger

Det är vik­tigt att hy­ran lig­ger på en ni­vå som konst­nä­rer­na kla­rar av. Vi kräv­de att hy­ran för konst­nä­rer­na är un­der 8 eu­ro per kvadrat­me­ter, an­nars kan vi in­te va­ra med. So­fia Wil­k­man bild­konst­när

och hyr ar­bets­rum för konst­nä­rer, sä­ger Wil­k­man.

Atel­jéstif­tel­sen har atel­jé­er och verk­stä­der i bland an­nat Vall­gård och Ara­bia och konst­nä­rer bo­sat­ta ut­an­för Helsing­fors har rest till hu­vud­sta­den för att kun­na ar­be­ta.

– Vi har ung­e­fär 300 atel­jé­er i he­la Fin­land, de fles­ta i Helsing­fors och Es­bo, men ock­så i Ku­o­pio och Åbo, sä­ger stif­tel­sens om­buds­man Tu­u­la Paa­li­mä­ki.

Atel­jéstif­tel­sen har ett sam­ar­bets­av­tal med Es­bo stad. Sta­den ger ett eko­no­miskt stöd på ung­e­fär 20 000

eu­ro för stif­tel­sens verk­sam­het i Es­bo. Bland an­nat har stif­tel­sen atel­jé­bo­stä­der på Nal­lestigen i Ha­galund.

Ett ar­bets­rum­skol­lek­tiv för konst­nä­rer sam­man­föll med Es­bo stads pla­ner att byg­ga en ny stads­del i Ke­ra. Sta­den sö­ker nya ak­ti­vi­te­ter till om­rå­det.

För­hand­ling­ar in­led­des och när man enats om hy­res­ni­vån blev slut­re­sul­ta­tet att Atel­jéstif­tel­sen har ett treå­rigt hy­res­kon­trakt med Eli­te För­mö­gen­hets­för­valt­ning som äger fas­tig­he­ten. Es­bo stad bi­drar med peng­ar för att spon­so­re­ra konst­nä­rer­nas hy­ra.

– Det är vik­tigt att hy­ran lig­ger på en ni­vå som konst­nä­rer­na kla­rar av. Vi kräv­de att hy­ran för konst­nä­rer­na är un­der 8 eu­ro per kvadrat­me­ter, an­nars kan vi in­te va­ra med, sä­ger Wil­k­man.

Yr­kes­konst­nä­rer­na i ar­bets­rum­skol­lek­ti­vet är myc­ket nöj­da med att Es­bo stad ger sitt stöd. I gen­gäld ord­nar de po­pup-hän­del­ser och open stu­di­os i Es­bo. Kol­lek­ti­vet del­tar ock­så i Kon­strun­dan.

Re­no­ve­ring

Fö­re in­flytt­ning­en gjor­des en mi­ni­mal re­no­ve­ring. Bra be­lys­ning in­stal­le­ra­des och ett rum för pen­sel­tvätt in­red­des. Här finns ett li­tet kök och en ge­men­sam to­a­lett. Nå­gon ge­men­sam sal finns in­te och konst­nä­rer­na hål­ler si­na ar­bets­rum låsta. Al­la har eg­na hy­res­kon­trakt. I lo­ka­ler­na ar­be­tar konst­nä­rer i al­la åld­rar och man föl­jer en oskri­ven lag: al­la ska ha ar­bets­ro. Men visst träf­fas man ut­an­för atel­jé­er­na, vid kaf­fe­ko­ka­ren el­ler på Fa­ce­book.

För­de­len med atel­jé­er­nas lä­ge är att en åter­vin­nings­cen­tral dit man kan fö­ra far­li­ga ke­mi­ka­li­er finns i när­he­ten. Ute finns gott om par­ke­ring, det finns bu­tik och taxi och det är 500 me­ter till tåg­sta­tio­nen i Ke­ra.

– Lo­gisti­ken är ut­märkt, sä­ger Wil­k­man.

Konst­nä­rer­na som ar­be­tar i lo­ka­ler­na har valts av Atel­jéstif­tel­sens kom­mit­té en­ligt stif­tel­sens ur­valskri­te­ri­er. Man ska till ex­em­pel ha en viss konst­närs­ut­bild­ning och va­ra med­lem i ett na­tio­nellt konst­närs­för­bund. Av kol­lek­ti­vets el­va konst­nä­rer kom­mer näs­tan al­la från Es­bo. En pend­lar från Helsing­fors.

FO­TO: CATA PORTIN

Ant­ti Mink­ki­nen ar­be­tar med ett verk i sin stu­dio.

■■ Noo­ra Yli­pi­e­ti flyt­tar ett av si­na verk.

■■ Mar­ja Nur­mi­nen hål­ler i en av si­na se­ri­gra­fi­er, me­dan So­fia Wil­k­man, Ax­el An­tas, Noo­ra Yli­pi­e­ti, Ant­ti Mink­ki­nen och Mat­ti Ran­ta­nen be­trak­tar ver­ket.

■■ Ant­ti Mink­ki­nens ar­bets­skor är som konst­verk.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.