Om­fat­tan­de strej­ker ho­tar sko­lor och uni­ver­si­tet

I all­ra värs­ta fall på­ver­kar strej­ken stu­dent­skriv­ning­ar­na, som in­led­des i mån­dags och fort­sät­ter i mars.

Hufvudstadsbladet - - Ledare / Nyheter - LAU­RA KLING­BERG lau­ra.kling­berg@hbl.fi

I tis­dags vars­la­de Fors­kar­för­bun­det FOSU, lön­ta­gar­or­ga­ni­sa­tio­nen Par­dia och fack­för­bun­det för den of­fent­li­ga sek­torn och väl­färds­om­rå­de­na JHL om en strejk vid Helsing­fors uni­ver­si­tet. Den even­tu­el­la strej­ken va­rar i en dag, den 28 feb­ru­a­ri. Ifall par­ter­na in­te fin­ner nå­gon ge­men­sam lös­ning fram till den 27 feb­ru­a­ri upp­hör i prin­cip all un­der­vis­ning vid Helsing­fors uni­ver­si­tet. Uni­ver­si­te­ten pla­ne­rar yt­ter­li­ga­re ar­bets­kon­fliktåt­gär­der, som skul­le ha be­tyd­ligt mer om­fat­tan­de ef­fek­ter på un­der­vis­ning­en vid uni­ver­si­te­ten.

Lä­get in­om den pri­va­ta un­der­vis­nings­sek­torn ho­tas dock av fler strej­ker i och med att för­hand­ling­ar­na om ett nytt kol­lek­tivav­tal in­te fram­skri­dit som vän­tat. Riks­för­lik­nings­man­nens by­rå upp­ger att ar­bets­gi­var­or­ga­ni­sa­tio­nen i kon­flik­ten är Bild­nings­ar­bets­gi­var­na.

Till den pri­va­ta un­der­vis­nings­sek­torn hör ock­så de svensk­språ­ki­ga sko­lor­na i språkö­ar­na, allt­så Björ­ne­borg, Kot­ka, Tam­mer­fors och Uleå­borg.

Stu­dent­skriv­ning­ar­na in­led­des i mån­dags och fort­sät­ter igen den 12 mars med essäpro­vet i mo­ders­mål. Om kon­flik­ten drar ut på ti­den kan strej­ker­na i värs­ta fall ho­ta vå­rens stu­dent­skriv­ning­ar, rap­por­te­rar Helsingin Sa­no­mat.

Ar­bets­mi­nis­ter Ja­ri Lind­ström (Blå) kan ut­i­från riks­för­lik­nings­man Min­na Hel­les för­slag flyt­ta på en strejk med högst två vec­kor fram­åt om strej­ken ho­tar sam­häl­lets livsvik­ti­ga funk­tio­ner el­ler på ett be­ty­dan­de sätt ska­dar all­män­na in­tres­sen.

Svårt att hit­ta vi­ka­ri­er

Rek­tor Ron­ny Hol­mqvist vid Svens­ka sam­sko­lan i Tam­mer­fors hop­pas på det bäs­ta men för­be­re­der sig men­talt på det värs­ta.

– Jag har ta­lat med för­tro­en­de­man­nen och så har jag skis­sat upp vem som kun­de skö­ta om vil­ka klasser och upp­da­te­rat min lis­ta över vi­ka­ri­er, men nå­got desto mer kon­kret har jag än­nu in­te gjort, sä­ger Hol­mqvist och för­kla­rar att det kan va­ra svårt att hit­ta kom­pe­ten­ta svensk­språ­ki­ga vi­ka­ri­er i Tam­mer­forstrak­ten.

Han har in­te hel­ler dis­ku­te­rat med sko­lans per­so­nal för att kol­la upp vil­ka i hu­set som till­hör fac­ket.

– Det en­da vi vet vid det här la­get är att av­ta­let har löpt ut den 31 januari, sä­ger Hol­mqvist.

Svens­ka Sam­sko­lan i Tam­mer­fors har 16 ab­i­tu­ri­en­ter i vår men var­ken för­äld­rar el­ler ele­ver har kon­tak­tat rek­torn vid det här la­get.

Aki Ho­lo­pai­nen är ord­fö­ran­de vid Pri­vat­sko­lor­nas för­bund, där ock­så de svensk­språ­ki­ga pri­vat­sko­lor­na är med­lem­mar. Han upp­le­ver att strejk­hot är ett allt­för starkt ut­tryck för att be­skri­va lä­get just nu.

– Det är långt kvar tills nå­gon strejk blir ak­tu­ell – jag upp­le­ver in­te att vi le­ver un­der nå­got hot, sä­ger Ho­lo­pai­nen, som ock­så är rek­tor för Munk­ki­ni­e­men yh­te­isk­ou­lu i Helsing­fors.

Ele­ver får in­te drab­bas

I egen­skap av rek­tor har Ho­lo­pai­nen gett ut ett ut­ta­lan­de till­sam­mans med för­tro­en­de­man­nen.

– Vi kon­cen­tre­rar oss nu på vårt jobb och för­säk­rar stu­dent­skriv­ning­ar­na. Vi har in­for­me­rat för­äld­rar, ab­i­tu­ri­en­ter och and­ra ele­ver, som del­tar i skriv­ning­ar­na, att vår sko­la ord­nar stu­dent­skriv­ning­ar­na som van­ligt. Obe­ro­en­de vad som hän­der i för­hand­ling­ar­na så får det in­te gå ut över ele­ver­na.

Han upp­ger att cir­ka fem rek­to­rer från and­ra pri­vat­sko­lor har kon­tak­tat ho­nom för att dis­ku­te­ra si­tu­a­tio­nen.

– Det här re­flek­te­rar ar­bets­ta­gar­si­dans miss­nö­je med lö­ne­ut­veck­ling­en. Där finns sä­ker­li­gen syn­punk­ter som är vär­da att be­ak­ta, sä­ger Ho­lo­pai­nen och på­pe­kar att ned­skär­ning­ar­na in­om ut­bild­ning­en un­der se­nas­te åren gör det svå­ra­re för sko­lor­na att dri­va sin verk­sam­het över­lag.

FO­TO: LEHTIKUVA/VESA MOILANEN

Stu­dent­skriv­ning­ar­na fort­sät­ter den 12 mars med essäpro­vet i mo­des­må­let. Den pri­va­ta un­der­vis­nings­sek­torn ho­tas dock av strejk, vil­ket i värs­ta fall kan även­ty­ra stu­dent­skriv­ning­ar­na ex­em­pel­vis i de svens­ka språkö­ar­na.

FO­TO: LEHTIKUVA/HEIKKI SAUKKOMAA

Riks­för­lik­nings­man Min­na Hel­le har fullt upp med al­la ar­bets­kon­flik­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.