Vd:n hop­pas på vinst för va­ru­hu­sen i år

Fas­tig­he­ter­na och va­ru­hus­grup­pen är ljus­glim­tar, me­dan Lin­dex är det sto­ra pro­ble­met. Stock­mann har än­nu ett tufft år bakom sig och job­bar hårt med att vän­da ut­veck­ling­en. – För va­ru­hus­grup­pen är må­let ett plus­re­sul­tat i år, sä­ger vd Lau­ri Vei­ja­lai­nen.

Hufvudstadsbladet - - Ledare / Nyheter - PA­TRIK HA­RALD 029 080 1325, pa­trik.ha­rald@ksf­me­dia.fi

Ef­ter re­sul­tatvar­ning­en i januari stod det klart att någ­ra po­si­ti­va över­rask­ning­ar in­te var att vän­ta när Stock­mann pre­sen­te­ra­de sitt re­sul­tat i går. Bå­de för helå­ret 2017 och fjär­de kvar­ta­let för­säm­ra­des re­sul­ta­tet.

Det är fram­för allt mo­deked­jan Lin­dex som är pro­ble­met. Hur det går för Lin­dex på­ver­kar starkt he­la bo­la­gets väl­må­en­de, ef­tersom mo­deked­jan står för 56 pro­cent av om­sätt­ning­en. Vd Lau­ri Vei­ja­lai­nen är långt ifrån nöjd, men sä­ger att man vid­tar kraft­ful­la åt­gär­der.

– Bu­tiks­nät­ver­ket ska op­ti­me­ras och olön­sam­ma bu­ti­ker stängs el­ler flyt­tas. Vi sat­sar mer på di­gi­ta­li­se­ring och kor­ri­ge­rar fjol­å­rets miss­tag med kol­lek­tio­ner­na. Lin­dex är vårt hu­vud­fo­kus i år sä­ger Vei­ja­lai­nen.

I mo­debran­schen är det in­te ba­ra Lin­dex som har pro­blem. Trots att eko­no­min i öv­rigt har vind i seg­len väx­er in­te mo­de­mark­na­den i sam­ma takt. Vei­ja­lai­nen hän­vi­sar till siff­ror från Sve­ri­ge som vi­sar att mo­de­mark­na­den krymp­te med 7,2 pro­cent i januari. Lä­get är svårt för al­la ak­tö­rer och i går upp­gav ock­så H&M att star­ten på 2018 va­rit tuff och att res­ten av året blir krä­van­de.

I ok­to­ber lan­se­ra­de Lin­dex ett lön­sam­hets­för­bätt­rings­pro­gram och må­let är att or­ga­ni­sa­tio­nen yt­ter­li­ga­re ska krym­pa med 20 pro­cent. I vår får mo­deked­jan ett nytt vi­su­ellt ut­tryck och i sommar till­trä­der en ny vd, Su­san­ne Ehn­bå­ge.

Två va­ru­mär­ken kvar

Ef­ter fle­ra tur­bu­len­ta år då bo­la­get gjort sig av med Sep­pälä, Aka­de­mis­ka bok­han­deln, Hob­by Hall och De­li­ka­tes­sen, job­bar man här­ef­ter med två va­ru­mär­ken, Stock­mann och Lin­dex. I Lin­dex­ked­jan in­går 490 bu­ti­ker i 18 län­der. Stock­mann kon­cen­tre­rar sig på Fin­land och Bal­ti­kum ef­ter att man läm­na­de Ryss­land. Via ett fran­chi­singav­tal le­ver va­ru­mär­ket Stock­mann än­nu kvar i Ryss­land åt­minsto­ne till 2023.

När det gäl­ler flagg­skepps­va­ru­hu­set i cen­tra­la Helsing­fors sä­ger Vei­ja­lai­nen att det ska bli mer ett upp­le­vel­se­cent­rum.

– Vi mås­te ska­pa upp­le­vel­ser och käns­lor som får kun­der­na att kom­ma of­ta­re. Vi öpp­nar nya re­stau­rang­er och kafé­er, och in­går nya part­ner­skap på oli­ka plan.

I mot­sats till bo­la­gets hel­hets­re­ sul­tat för­bätt­ra­de va­ru­hus­grup­pen sitt re­sul­tat för fjol­å­ret. Det är fort­fa­ran­de ne­ga­tivt, men mind­re ne­ga­tivt än året in­nan. Må­let är att af­färs­om­rå­det ska gö­ra ett plus­re­sul­tat i år. En or­sak till re­sul­tat­för­bätt­ring­en in­om va­ru­hus­grup­pen är ef­fek­ti­ve­rings­pro­gram­met som sjö­sat­tes 2016, men dess ef­fek­ter har nu kling­at av och där­för lan­se­ra­des det nya pro­gram­met i januari.

Stock­manns nät­han­del väx­er och där sät­ter bo­la­get in mer re­sur­ser, bå­de på tek­nik och på per­so­nal. Just nu finns 30–40 le­di­ga jobb för di­gi­ta­la ex­per­ter.

– Sam­ti­digt för­sö­ker vi ut­vid­ga sor­ti­men­tet i de di­gi­ta­la ka­na­ler­na. Tidigare var ut­bu­det på nä­tet ung­e­fär i ni­vå med vå­ra mind­re va­ru­hus, men nu ska det bli i klass med flagg­skepps­va­ru­hu­set. Vi ska ock­så sat­sa på snab­ba­re le­ve­rans, sä­ger Maiju Nis­ka­nen, chef för va­ru­hus­grup­pen in­om Stock­mann.

”Stort in­tres­se för Bok­hu­set”

Stock­manns fas­tig­hets­di­vi­sion har haft en sta­bil ut­veck­ling, men Nev­sky Cent­re i S:t Pe­ters­burg som va­rit till sa­lu se­dan i vå­ras är fort­fa­ran­de osålt. För­sälj­ning­en har ta­git läng­re tid än vän­tat, med­ger Vei­ja­lai­nen.

– Fas­tig­hets­mark­na­den i S:t Pe­ters­burg är in­te ak­tiv nu. Och den är in­te li­ka­dan som i Fin­land, sa­ker kan se bra ut men så fal­ler de ba­ra ihop, be­skri­ver Vei­ja­lai­nen.

Bok­hu­set i cen­tra­la Helsing­fors, som ock­så är till sa­lu, vän­tas där­e­mot hit­ta kö­pa­re snab­ba­re.

– Det är en at­trak­tiv fas­tig­het och vi ser stort in­tres­se, sä­ger Björn Teir som är Stock­manns fas­tig­hets­di­rek­tör.

När det gäl­ler 2018 sä­ger Lau­ri Vei­ja­lai­nen att förs­ta kvar­ta­let av tra­di­tion är tufft. Dess­utom har de se­nas­te ef­fek­ti­ve­rings­åt­gär­der­na än­nu in­te ta­git skruv. Där­för tror han än­nu in­te på nå­gon re­sul­tat­för­bätt­ring jäm­fört med i fjol.

För helå­ret 2018 räk­nar vd:n med för­bätt­rad rö­rel­se­vinst me­dan om­sätt­ning­en stan­nar ung­e­fär på fjol­års­ni­vån.

Nå­gon vinstut­del­ning till ägar­na fö­reslås in­te. Bo­la­get har in­te de­lat ut vinst se­dan 2014.

Vi mås­te ska­pa upp­le­vel­ser och käns­lor som får kun­der­na att kom­ma of­ta­re. Vi öpp­nar nya re­stau­rang­er och kafé­er, och in­går nya part­ner­skap på oli­ka plan.

Lau­ri Vei­ja­lai­nen

Vd, Stock­mann

FO­TO: HBL-ARKIV/NIKLAS TALLQVIST

Stock­manns led­ning vill att flagg­skepps­va­ru­hu­set i cen­tra­la Helsing­fors ska bli mer ett upp­le­vel­se­cent­rum. Bland an­nat öpp­nas fle­ra nya re­stau­rang­er och kafé­er.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.