Jo­an­na Nylund

Hufvudstadsbladet - - Ledare / Nyheter -

●●Ål­der: 42

●●Gör: Fri­lans­jour­na­list och över­sät­ta­re.

●●Ak­tu­ell med: Boken Si­su – The Fin­nish Art of Cou­rage som över­sätts till el­va språk.

●●Kom­mer från: Po­jo. Bo­satt i Helsing­fors.

●●Fa­milj: Man.

●●Se­nast läs­ta bok: The Ro­ma­novs av Si­mon Se­bag Mon­te­fi­o­re.

●●Stäl­le jag re­kom­men­de­rar för ut­länds­ka gäs­ter: Fis­kars. Det är en unik mil­jö och en upp­le­vel­se för al­la sin­nen. Jag sä­ger att de ska äta gott på nå­got av kafé­er­na och se­dan gå på en ut­ställ­ning.

FO­TO: CATA PORTIN

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.