Dra­ma­tis­ka fil­mer i Aki­lov-rät­te­gång­en

Me­ter för me­ter be­skrev åkla­gar­na hur då­det på Drott­ning­ga­tan gick till. Vis­sa fil­mer på at­tac­ken, som an­sågs allt­för de­tal­je­ra­de, vi­sa­des bakom stäng­da dör­rar.

Hufvudstadsbladet - - Ledare / Nyheter - SPT-TT/ANJA HAGLUND

Det var myc­ket trångt vid de­lar av Drott­ning­ga­tan när Rakhmat Aki­lov ga­sa­de på mot si­na of­fer – det fanns ba­ra en me­ter på var­de­ra si­dan om last­bi­len, för­kla­rar åkla­ga­ren Hans Ihr­man när han i Stock­holms tings­rätt be­skri­ver de­tal­jer­na om själ­va då­det den 7 april i fjol.

De förs­ta off­ren, två kvin­nor, kas­tas i väg någ­ra me­ter av bi­len. En an­nan slung­as in i en ute­ser­ve­ring läng­re fram och lan­dar i ett föns­ter. En fa­milj med barn­vagn be­fin­ner sig i last­bi­lens väg.

– Vag­nen som fa­mil­jen ha­de blir i prin­cip pinn­ved i sam­band med kol­li­sio­nen, sä­ger Ihr­man.

En bit läng­re fram de­las Drott­ning­ga­tan i två de­lar av blom­kru­kor och park­bän­kar.

– Här mås­te Rakhmat Aki­lov bör­ja väl­ja vil­ken si­da han ska ta.

Vil­ken si­da män­ni­skor be­fun­nit sig på har va­rit helt av­gö­ran­de, en­ligt åkla­ga­ren.

Hän­der för an­sik­tet

Aki­lov höll hän­der­na för an­sik­tet me­dan åkla­ga­ren be­skri­ver hur ett av de 950 ki­lo tunga betonglejonen har kros­sat en män­ni­ska.

Över­vak­nings­fil­mer från det som i ut­red­ning­en kal­las zon B och C på Drott­ning­ga­tan vi­sa­des bakom stäng­da dör­rar av hän­syn till de an­hö­ri­ga. De fil­mer som vi­sa­des öp­pet i rät­ten lik­nar varand­ra väl­digt myc­ket. Män­ni­skor rör sig lugnt på Drott­ning­ga­tan när pa­nik plöts­ligt ut­bry­ter och al­la spring­er åt oli­ka håll för att för­sö­ka räd­da sig.

Hans Ihr­man gick ock­så åter­i­gen in på den del som hand­lar om var­för gär­ning­en ska ses som ett ter­ro­rist­brott. Bland an­nat näm­ner han att sto­ra de­lar av Stock­holm stäng­des av och ut­rym­des, att kol­lek­tiv­tra­fi­ken stop­pa­des, att Cen­tral­sta­tio­nen ut­rym­des, att tåg­tra­fi­ken även ut­an­för Stock­holm på­ver­ka­des. De sto­ra sjuk­hu­sen fick stäl­la in pla­ne­rad verk­sam­het. Te­le­fon­nä­tet blev över­be­las­tat.

– Så om det va­rit syf­tet, att ska­pa en oro och för­vir­ring i vårt sam­häl­le, så har det verk­li­gen lyc­kats, sä­ger Ihr­man.

Rät­te­gång­en fort­sät­ter på tis­dag. Då in­le­der för­sva­ret med si­na in­ställ­ning­ar till åta­let. Där­ef­ter föl­jer för­hör med Rakhmat Aki­lov.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.