Halv­fullt Na­to-glas i Brys­sel

Ba­ra åtta Na­to-län­der kla­rar än så länge för­svars­al­li­an­sens mål att läg­ga minst mot­sva­ran­de två pro­cent av BNP på för­sva­ret. USA tryc­ker på för en ök­ning – me­dan fle­ra med­lems­län­der i Eu­ro­pa tyd­ligt ogil­lar ma­te­ma­ti­ken.

Hufvudstadsbladet - - Ledare / Nyheter - TT/WIKTOR NUMMELIN

BRYS­SEL USA, Gre­kland, Storbritannien, Po­len, Est­land och Ru­mä­ni­en var de Na­to-län­der som kla­ra­de två­pro­cents­må­let re­dan i fjol. I år vän­tas dess­utom Lett­land och Li­tau­en gö­ra det­sam­ma.

Där bakom strä­var ex­em­pel­vis Frank­ri­ke med siff­ror strax un­der två­pro­cents­strec­ket – men ock­så med­lems­sta­ter som Bel­gi­en och Lux­em­burg som har svårt att nå upp ens till en pro­cent.

Frå­gan lär tas upp av USA:s för­svars­mi­nis­ter Jim Mat­tis un­der vec­kans Na­to-för­svars­mi­nis­ter­mö­te i Brys­sel.

– Han kom­mer att vän­da sig till dem som in­te har någ­ra na­tio­nel­la pla­ner på hur två­pro­cents­må­let ska nås och be­to­na att de verk­li­gen be­hö­ver ut­veck­la så­da­na pla­ner, sä­ger Ka­tie Whe­el­bar­ger på USA:s för­svars­de­par­te­ment en­ligt ny­hets­by­rån Reu­ters.

Dansk-tysk kri­tik

Fo­ku­se­ring­en på siff­ran två pro­cent gil­las dock in­te av al­la.

– Som tidigare fi­nans­mi­nis­ter tyc­ker jag att det är li­te olyck­ligt med ett mål som är upp­byggt på BNP, sä­ger ex­em­pel­vis Dan­marks för­svars­mi­nis­ter Claus Hjort Fre­de­rik­sen till ny­hets­by­rån Rit­zau.

– Om man till ex­em­pel som i Gre­kland i åra­tal strä­var ef­ter att mins­ka sin BNP så fram­står man ju till sist som den ly­san­de stjär­nan i det eu­ro­pe­is­ka för­sva­ret, sä­ger Hjort.

– Det hand­lar in­te ba­ra om tor­ra siff­ror, ut­an ock­så om vem som i slutän­dan gör vad, kon­sta­te­rar sam­ti­digt Tysklands för­svars­mi­nis­ter Ur­su­la von der Ley­en en­ligt Reu­ters.

Halv­fullt?

Na­to-che­fen Jens Stol­ten­berg väl­jer än­då att be­to­na att ut­veck­ling­en to­talt sett är på väg i rätt rikt­ning.

– Det är helt rim­ligt att kall­la gla­set halv­fullt, sä­ger ge­ne­ral­sek­re­te­ra­re till nors­ka ny­hets­by­rån NTB.

– Om det är halv­fullt el­ler halv­tomt be­ror ju på var man bör­jar. Om du star­tar med nå­got som är tomt och kom­mer halv­vägs så då är det halv­fullt. Det är nå­got helt an­nat om du ha­de bör­jat med ett fullt glas, sä­ger Stol­ten­berg.

En­ligt Na­to-che­fen be­räk­nas 15 län­der ha nått upp i två­pro­cents­må­let år 2024, då egent­li­gen al­la 29 med­lems­län­der skul­le ha upp­fyllt må­len.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.