Mi­gri har blod på hän­der­na

Hufvudstadsbladet - - Opinion & Debatt -

Sma­ka på den här for­mu­le­ring­en: ”Det är be­klag­ligt och myc­ket hemskt att detta har skett, men an­sva­ret lig­ger hos gär­nings­man­nen och myn­dig­he­ter­na i Irak. Mi­gri an­sva­rar in­te för det som hän­der ut­an­för Fin­lands grän­ser”.

Den som sä­ger det är Tir­sa Fors­sell som är chef för re­sul­tatom­rå­det in­om asy­len­he­ten på Mi­gra­tions­ver­ket, in­ter­vju­ad av Svens­ka Yle (12/2).

Ju­ri­diskt är det na­tur­ligt­vis sant, det är na­tur­ligt­vis, pre­cis som Fors­sell sä­ger, gär­nings­man­nen el­ler gär­nings­män­nen som är de an­sva­ri­ga.

Som van­ligt i myn­dig­hets­sam­man­hang kom­men­te­rar Mi­gri in­te ett en­skilt fall på de­talj­ni­vå ut­an slår ba­ra fast att man hål­lit sig till sitt re­gel­verk – in­te gjort nå­got fel.

Där­med pas­sar de bol­len till den som ska­pat re­gel­ver­ket, re­ge­ring­en.

Fin­lands strik­ta flyk­ting­po­li­tik har upp­märk­sam­mats in­ter­na­tio­nellt. En fransk dom­stol be­slu­ta­de i januari att en ira­ki­er som ur­sprung­li­gen sökt asyl i Fin­land men se­dan ta­git sig till Frank­ri­ke IN­TE, som Dublin­för­ord­ning­en skul­le för­ut­sät­ta, kan åter­bör­das till Fin­land ef­tersom han då skul­le sän­das till Irak och ris­ke­ra dö­das.

Den frans­ka dom­sto­len an­såg att män­ni­sko­rättskon­ven­tio­nen gick fö­re Dublin­för­dra­get.

Dom­slu­tet fång­ar an­dan i flyk­tingsi­tu­a­tio­nen. En person på flykt från hot mot li­vet sät­ter detta liv i hän­der­na på myn­dig­he­ter­na i det land de kom­mer till.

Om Mi­gri sä­ger att man in­te an­sva­rar för det som hän­der ut­an­för Fin­lands grän­ser har man över hu­vud ta­get in­te för­stått sitt upp­drag.

Ös­ter­bot­tens Tid­ning Henrik Oth­man om den ira­ki­er som mör­da­des se­dan Fin­land sänt ho­nom till­ba­ka till Irak.

I sista hand är re­ge­ring­en an­sva­rig för att asyl­sö­kan­de åter­bör­das till far­li­ga för­hål­lan­den. Il­ta­leh­ti Kre­e­ta Kar­va­la om att re­ge­ring­en har skärpt asyl­lag­stift­ning­en orim­ligt myc­ket.

MOSTP­HO­TOS

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.