Norsk ledare gri­pen ef­ter fyl­leskan­dal

Hufvudstadsbladet - - OS i Pyeongchang - HBL-TT-NTB

En norr­man som följt med till OS i Syd­ko­rea i en stöt­tan­de funk­tion för en av de nors­ka OS-id­rot­tar­na greps nat­ten till tis­da­gen för ska­de­gö­rel­se. Det med­de­lar den nors­ka OS-trup­pen i ett press­med­de­lan­de.

Man­nen var be­ru­sad vid hän­del­sen och fick till­bringa nat­ten hos po­li­sen. Han har gått med på att be­ta­la för ska­dor­na han har or­sa­kat.

– Det här är ett di­sci­pli­närt brott som är ofören­ligt med att till­hö­ra den nors­ka OS-trup­pen. Per­so­nen är där­för ta­gen ur tjänst. Norr­man­nen kom­mer att skic­kas hem så fort ären­det är av­kla­rat med ko­re­ansk po­lis, sä­ger To­re Øvre­bø, chef för Olym­pi­a­top­pen.

Øvre­bø har sagt till NRK att man­nen re­dan har skic­kats hem.

Han tilläg­ger att per­so­nen ef­ter om­stän­dig­he­ter­na mår bra och kom­mer att tas om­hand så länge han är i Syd­ko­rea. Upp­följ­ning av hän­del­sen kom­mer se­dan att ske på hem­ma­plan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.