Stick­ning­en ska loc­ka fram OS-for­men

Hufvudstadsbladet - - OS i Pyeongchang - MAR­CUS LINDQVIST 029 080 1353, mar­cus.lindqvist@hbl.fi

Kai­sa Mäkärä­i­nen är OS-la­gets maestro i stick­ning – men de and­ra lär sig fort. – Stick­ning­en byg­ger la­gan­dan, sä­ger id­rotts­psy­ko­lo­gen Han­naLe­e­na Ron­ka­i­nen.

OS-la­get bör­ja­de med att stic­ka re­dan i OS i Sotji och tra­di­tio­nen fort­sät­ter i Py­e­ong­chang. Om­kring hälf­ten av de 101 id­rotts­ut­ö­va­re som del­tar har re­dan lärt sig att stic­ka.

– Stick­ning­en har svet­sat sam­man la­get. Id­rot­tar­na lär varand­ra att stic­ka och det får ibland li­te hu­mo­ris­tis­ka drag, sä­ger Ron­ka­i­nen som kläck­te idén fö­re OS i Sotji 2014.

– Vi har haft det rik­tigt my­sigt med att stic­ka och lä­ra kän­na varand­ra i id­rott­ar­byns var­dags­rum.

Hon be­to­nar att ing­en tving­as att stic­ka. Men al­la är väl­kom­na att prö­va – det finns många duk­ti­ga stic­ka­re i la­get.

– Tra­di­tio­nellt bru­kar id­rotts­ut­ö­va­re fo­ku­se­ra sig för sin täv­ling in­om fy­ra väg­gar. Men det kan va­ra bra un­der ett långt OS att ju­ste­ra sitt fo­kus, tän­ka på an­nat och gö­ra någon­ting med hän­der­na.

Skid­skyt­ten Kai­sa Mäkärä­i­nen är känd som OS-la­gets stick­nings­vir­tu­os. OS-la­gets twit­ter­bild där hon lär läng­då­ka­ren Ii­vo Nis­ka­nen att stic­ka har spri­dit sig som en löp­eld.

En som bli­vit verk­ligt bi­ten av att stic­ka är back­hop­pa­ren Ee­tu Nousi­ai­nen. Han fö­re­vi­sar stolt si­na als­ter.

– Jag stic­ka­de se­nas­te på sjät­te klass i grund­sko­lan, men det tog cir­ka 30 se­kun­der att kom­ma i gång igen. Ai­no-Kai­sa Saa­ri­nen är för­stås en bra lä­ra­re, sä­ger han.

– Stick­ning­en fun­ge­rar som en bra is­bry­ta­re. Det är lätt att få i gång en dis­kus­sion och så kan vi be­rät­ta om varand­ras id­rotts­gre­nar. Vi för­kla­rar till ex­em­pel för de and­ra vad back­hopp­ning är.

Skid­spor­tar­na bor i id­rott­ar­byn i bergsklust­ret vid Al­pen­si­a­cent­ret. I Gang­neung bor bland an­nat de bå­da ishoc­key­la­gen.

– Is­hoc­key­da­mer­na stic­kar fli­tigt. Men her­rar­na har in­te kom­mit gång än­nu. De var myc­ket in­tres­se­ra­de i Sotji, så kanske de kom­mer med än­nu, sä­ger Ron­ka­i­nen.

FO­TO: LEHTIKUVA / JUSSI NUKARI

Fin­lands snow­board­trä­na­re Ant­ti Ko­ski­nen, snow­boar­da­ren Roo­pe Ton­te­ri och back­hop­pa­ren Ee­tu Nousi­ai­nen stic­kar till­sam­mans.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.