Dags för blå­vi­ta fa­vo­rit­sträc­kan

Kris­ta Pär­mäk­o­ski fort­sät­ter OS-me­dalj­jak­ten på da­mer­nas 10 km.

Hufvudstadsbladet - - OS i Pyeongchang - MAR­CUS LINDQVIST

Än så länge har svens­kor­na do­mi­ne­rat skid­spå­ren i Al­pen­si­a­cent­ret i Py­e­ong­chang – men Kris­ta Pär­mäk­o­ski har re­dan vun­nit en brons­peng. I dag är det dags för fin­län­dar­nas fa­vo­rit­sträc­ka: 10 kilo­me­ter med in­ter­vall­start.

– In­ter­vall­start fun­ge­rar för mig. Man får tryc­ka på själv och föl­ja sin egen tak­tik, sä­ger Kris­ta Pär­mäk­o­ski.

– Ban­pro­fi­len pas­sar mig ock­så. Det finns någ­ra snab­ba ut­förs­bac­kar och det gäl­ler att hål­la ryt­men he­la ti­den.

All­ra helst skul­le fin­län­dar­na för­stås ski­da med klas­sisk stil, pre­cis som i VM i Lah­tis och OS i Sotji. Men Pär­mäk­o­ski har va­rit stark ock­så i fri­stil i vin­ter och hör all­de­les klart till me­daljfa­vo­ri­ter­na.

Lång upp­förs­bac­ke av­gör

Da­mer­na ski­dar två gång­er fem kilo­me­ter, del­vis i sam­ma spår som lör­da­gens ski­athlon. Det fem kilo­me­ter långa var­vet bör­jar med lör­da­gens ska­te­spår och går där­ef­ter över till den klas­sis­ka sling­an. Men den långa upp­förs­bac­ken som är be­kant från det klas­sis­ka 3,75 kilo­me­ters spå­ret fort­sät­ter än­nu läng­re.

– Det är ett myc­ket långt av­snitt att pus­ha på. Se­nast var där ock­så kraf­tig mot­vind, vil­ket gör det tunga av­snit­tet än­nu läng­re. Det här har stor be­ty­del­se för fart­för­del­ning­en, sä­ger lands­la­gets chefsträ­na­re Reijo Jyl­hä.

– Det är en in­tres­sant ban­pro­fil. Det blir tak­tiskt.

Kert­tu Nis­ka­nen är osä­ker över sin form och be­slöt sig att stå över da­gens 10 km. Lands­lags­led­ning­en har in­te ut­sett nå­gon er­sät­ta­re, så Fin­land del­tar med tre ski­då­ka­re – Lau­ra Mo­no­nen och Ri­it­ta-Li­i­sa Ro­po­nen är de två and­ra. En­ligt för­bunds­kap­ten Reijo Jyl­hä skul­le det va­ra för kort var­sel att slänga in Ai­no-Kai­sa Saa­ri­nen el­ler Johanna Matin­ta­lo.

Ro­po­nen stod över de två förs­ta OS-sträc­kor­na, men star­tar i dag i sitt fem­te OS. I prak­ti­ken av­gör da­gens 10 km ock­så om Ro­po­nen el­ler Mo­no­nen tar tred­je sträc­kan i da­mer­nas sta­fett­lag.

Fort­sät­ter Sve­ri­ges do­mi­nans?

Vädret har bli­vit mil­da­re och de bi­tan­de vin­dar­na har för till­fäl­let moj­nat. Det fö­re­bå­dar en snab­ba­re täv­ling.

Char­lot­te Kal­la do­mi­ne­ra­de lör­da­gens ski­athlon i li­ka över­läg­sen stil som Sti­na Nils­son härs­ka­de i da­mer­nas sprint i förr­går. Ma­rit Bjør­gen tving­a­des vi­ka sig i ski­athlon, men är ga­ran­te­rat re­vansch­su­gen ef­ter att ha stått över sprin­ten. De and­ra nors­kor­na var verk­li­gen ble­ka i ski­athlon – Hei­di Weng var näst bäst av nors­kor­na med sin ni­on­de plats.

Det är en in­tres­sant ban­pro­fil. Det blir tak­tiskt.

Reijo Jyl­hä

lands­la­gets chefsträ­na­re

FO­TO: LEHTIKUVA/JUSSI NUKARI

Finskt hopp. Kris­ta Pär­mäk­o­ski kan slåss om me­dal­jer­na igen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.