Vem mör­da­de Oli­via La­ke?

Hufvudstadsbladet - - Tv & Radio - ma­lin.slot­te@ksf­me­dia.fi MA­LIN SLOT­TE

■ HBO:s mi­ni­se­rie Mosaic (2018) har af­fisch­namn som väc­ker in­tres­se. Sha­ron Sto­ne (Ba­sic Instin­ct) ses i en av de bä­ran­de rol­ler­na och re­gis­sör är Ste­ven So­der­bergh (Sex, Li­es, and Vi­de­o­tape, Erin Broc­ko­vich och Oce­an’s-tri­lo­gin).

Se­ri­en var från bör­jan ett app­ex­pe­ri­ment där an­vän­dar­na kun­de väl­ja hur de vil­le föl­ja be­rät­tel­sen, ett grepp som vi kan få se mer av i fram­ti­den. Ap­pen är där­e­mot en­dast till­gäng­lig i USA, och det som nu kan ses här på HBO Nor­dic är den sex­de­la­de tv­ver­sio­nen. Denna app-bak­grund ba­ra som in­fo­ram­tion, den är ing­et man no­te­rar när man ser se­ri­en som till sin gen­re är ett kri­mi­nald­ra­ma.

Kri­minal­gå­tan kret­sar kring mor­det på den upp­bur­na barn­boks­för­fat­ta­ren Oli­via La­ke (Sto­ne) och se­ri­en in­leds med någ­ra av­snitt som pre­sen­te­rar bak­grun­den. Hand­ling­en ut­spe­lar sig på skidor­ten Park Ci­ty i Utah där den själv­upp­tag­na, en­sam­le­van­de barn­boks­för­fat­ta­ren lär kän­na två män som blir hu­vud­miss­tänk­ta. Sto­ne över­ty­gar starkt i rol­len som den di­vi­ga fem­me fa­ta­len som tar den unge hun­ken Jo­el Hur­ley (Gar­rett Hed­lund) som in­ne­bo­en­de. Han har själv il­lust­ra­törs­dröm­mar och det är up­pen­bart att hon har för­hopp­ning­ar om någon­ting me­ra. Hon bor på ett at­trak­tivt stäl­le och när hon väg­rar säl­ja mark fri­vil­ligt an­li­tar hen­nes gran­nar be­dra­ga­ren Eric Neill (Fred Wel­ler) till att sol och vå­ra den av hen­ne.

Det är med and­ra ord tak­tik­spel och för­sla­gen­het på hög ni­vå. Ef­ter att ha gett bak­grun­den gör se­ri­en ett per­spek­tiv­skif­te och hop­par fy­ra år fram­tå i ti­den och hu­vud­per­so­nen väx­lar till den ena av män­nens sys­ter (Jen­ni­fer Fer­rin). Hon bör­jar ut­re­da mor­det ef­tersom hon in­te tror att hen­nes bror, som sit­ter i fäng­el­se för det, är skyl­dig.

Den som för­vän­tar sig ac­tion ska in­te gö­ra sig be­svär här. Det här är en kri­mi­nal­se­rie av det mer in­tel­lek­tu­el­la, re­so­ne­ran­de sla­get med myc­ket di­a­log och för­hål­lan­de­vis lågt tem­po. Det är in­tel­li­gent och väl­spe­lat och in­tres­san­ta­re än ge­nom­snit­tet i gen­ren, men krä­ver visst tå­la­mod. HBO Nor­dic

FO­TO: HBO

Gar­rett Hed­lund och Sha­ron Sto­ne i Ste­ven So­der­berg­hs al­pi­na mord­myste­ri­um.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.