Ål­ders­ra­sism ef­ter 40

Hufvudstadsbladet - - Tv & Radio - SR

Det rå­der en ål­ders­dis­kri­mi­ne­ring på ar­bets­plat­ser som det in­te pra­tas så myc­ket om. Re­dan ef­ter fyr­tio fal­ler ens at­trak­tion på ar­bets­mark­na­den.

Na­tio­na­le­ko­no­mer­na Mag­nus Carls­son och Stefan Eriksson har vi­sat att ar­bets­sö­kan­de dis­kri­mi­ne­ras av ar­bets­gi­va­re. Ovil­jan att an­stäl­la nå­gon ökar ju äld­re man blir ef­ter fyr­tio. Den som är när­ma­re sex­tio har en obe­fint­lig chans att kal­las till ar­betsin­ter­vju.

Men det finns de som vå­gar an­stäl­la äld­re. Den 74-åri­ge buss­chauf­fö­ren Raul Blan­co kom­mer att kö­ra buss så länge han or­kar.

Gäst är Ma­ri­an­ne Rund­ström som skri­vit boken Pas­sé – de ofri­vil­li­ga pen­sio­nä­rer­na. sve­ri­ges­ra­dio.se P1 11.35, sön­dag 13.00

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.