Hal­la-aho skul­le gär­na träf­fa Ban­non

Do­nald Trumps ti­di­ga­re chefs­stra­teg Ste­ve Ban­non pla­ne­rar en Eu­ro­pa­tur­né och ska bland an­nat kom­ma till Sve­ri­ge för att träf­fa Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na. Jus­si Hal­la-aho har in­te hört om tur­nén, men sä­ger att han gär­na skul­le träf­fa Ste­ve Ban­non.

Hufvudstadsbladet - - Ledare - MA­RIA GESTRIN-HAGNER 029 0801 297, ma­ria.gestrin-hagner@ksf­me­dia.fi

Trumps ti­di­ga­re chefs­stra­teg Ste­ve Ban­non ska till­bringa tid i Eu­ro­pa fram­ö­ver och är in­tres­se­rad av sam­ar­be­te med Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na. Sann­fin­län­dar­nas Jus­si Hal­la­aho har in­te hört om tur­né­en, men skul­le gär­na träf­fa Ban­non ifall till­fäl­le ges.

I en stort upp­sla­gen in­ter­vju i Da­gens Ny­he­ter be­rät­tar Do­nald Trumps ti­di­ga­re chefs­stra­teg Ste­ve Ban­non att han är på väg till Sve­ri­ge och lå­ter för­stå att han pla­ne­rar bör­ja sam­ar­be­ta med Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na.

– Vi har stu­de­rat Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na nä­ra. Det ska de va­ra med­vet­na om.

– Jag ska till­bringa myc­ket tid i Eu­ro­pa i maj och un­der som­ma­ren, åt­minsto­ne en vec­ka per må­nad, sä­ger Ban­non till Da­gens Ny­he­ter.

I in­ter­vjun be­rät­tar Ban­non att han kom­mer för att lä­ra sig sa­ker och att Eu­ro­pa i många av­se­en­den är lig­ger fö­re USA, till ex­em­pel brex­it-be­slu­tet togs in­nan USA val­de Trump till pre­si­dent.

– Den po­pu­lis­tis­ka na­tio­na­lis­tis­ka re­vol­ten mot eta­blis­se­mang­et har bli­vit en do­mi­ne­ran­de del av eu­ro­pe­iskt po­li­tiskt liv, sä­ger Ban­non till DN.

Mat­ti­as Karls­son, grupple­da­re för Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na i riks­da­gen, skri­ver i ett sms till SVT Ny­he­ter att par­ti­et in­te har fått nå­gon för­frå­gan från Ste­ve Ban­non.

HBL tog kon­takt med Sann­fin­län­dar­nas ord­fö­ran­de Jus­si Hal­laa­ho för att frå­ga om han har hört om Ban­nons tur­né och om Ste­ve Ban­non möj­ligt­vis ock­så ska kom­ma till Fin­land.

– Jag har ald­rig träf­fat Ban­non och han har in­te va­rit i kon­takt med oss, så det finns inga pla­ner, sä­ger Hal­la-aho och fort­sät­ter:

– Men jag är öp­pen för al­la kon­tak­ter och jag skul­le gär­na träf­fa ho­nom ifall han så öns­kar.

Pre­cis som Ban­non som en­ligt DN hål­ler på och star­tar upp ett sam­ar­be­te med Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na, hål­ler Jus­si Hal­la-ahos Sann­fin­län­da­re på och ut­ö­kar sam­ar­be­tet med si­na li­ka­sin­na­de i Sve­ri­ge. Un­der Ti­mo So­i­nis tid sam­ar­be­ta­de in­te Sann­fin­län­dar­na med SD ef­tersom So­i­ni in­te vil­le ha nå­got att gö­ra med par­ti­et på grund av dess hö­gerex­tre­ma röt­ter.

Hal­la-aho be­rät­tar att man i som­mar vän­tar besök av Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter som ska kom­ma till det po­li­tis­ka som­ma­re­ve­ne­mang­et Fin­land­sa­re­nan i Björ­ne­borg i juli. Ska ni för­sö­ka loc­ka Ste­ve Ban­non som drag­plås­ter till Fin­land­sa­re­nan? – Jag tar in­te någ­ra råd av HBL. Men visst är Ban­non en myc­ket in­tres­sant per­son som helt klart gör vis­sa sa­ker rätt. Han har ska­pat en fram­gångs­rik ny­hets­tjänst och har spe­lat en be­ty­dan­de roll i Trumps pre­si­dent­vals­kam­panj men ock­så ef­teråt, sä­ger Hal­la-aho och tilläg­ger att han är av sam­ma åsikt som Ban­non i många frå­gor:

– I syn­ner­het Ban­nons in­ställ­ning till mång­kul­tura­lism som sam­hällsmo­dell sam­man­fal­ler med min, sä­ger Hal­la-aho.

I augusti i fjol fick Ste­ve Ban­non spar­ken av pre­si­dent Trump. Han åter­gick då till va­ra chef för den hö­ger­po­pu­lis­tis­ka och kon­tro­ver­si­el­la saj­ten Breit­bart, men läm­na­de sitt sty­rel­se­upp­drag i ja­nu­a­ri.

FO­TO: LEHTIKUVA / AFP PHOTO / DON EMMERT

– Vi har stu­de­rat Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na nä­ra. Det ska de va­ra med­vet­na om, sä­ger Do­nald Trumps ti­di­ga­re chefs­stra­teg Ste­ve Ban­non i en in­ter­vju i DN.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.