Fri­vil­lig­ar­be­ta­re vill ge sju­ka livs­kva­li­tet

Fin­land har som mål att bli ett min­nes­vän­ligt land

Hufvudstadsbladet - - Ledare -

En per­son med de­mens­di­a­gnos kan ha me­di­ci­ne­ring­en i skick, men in­te till­räck­ligt med stöd och säll­skap till var­dags. Då kan fri­vil­lig­ar­be­ta­re kom­ma in för att hål­la up­pe bå­de hu­mö­ret och häl­san.

Skå­de­spe­la­ren Lo­renz Back­man är en av dem som öm­mar för per­so­ner som fått trub­bel med att min­nas. Där­för sat­sar han en del av sin tid på att ska­pa me­nings­full verk­sam­het för per­so­ner med de­mens­sjuk­do­mar.

Spe­ci­ellt för­e­ning­ar i tred­je sek­torn sat­sar på att ut­bil­da fri­vil­lig­ar­be­ta­re.

– Det är för­skräck­ligt om folk ham­nar ut­an­för sam­häl­let ba­ra för att ing­en hin­ner med dem, sä­ger när­vår­da­ren Mar­ja Sa­lis­ma.

I en rym­lig lo­kal mitt emot Tölö bib­li­o­tek i Helsing­fors på­går stol­gym­nas­tik. Lo­renz Back­man är fullt kon­cen­tre­rad på att vi­sa hur ax­lar ska rul­las, ar­mar flaxa och ben­musk­ler spän­nas. På sto­lar­na fram­för sig har han åt­ta per­so­ner – al­la pen­sio­nä­rer med nå­got slag av de­mens­sjuk­dom el­ler neu­ro­lo­gis­ka be­svär.

– Gör vi­da, njut­nings­ful­la cirk­lar med ar­mar­na. Tänk er att ni sim­mar fjä­ril­sim i ett varmt tur­kost hav, må­lar Back­man och ser hur al­la tar ut rö­rel­sen li­te mer, li­te kraf­ti­ga­re än nyss.

Back­man är verk­sam­hets­le­da­re på fri­vil­lig­bas i den ide­el­la för­e­ning­en Pe­las­ta mu­is­ti­sa­i­ras (ung. Räd­da en per­son med de­mens­sjuk­dom). I prak­ti­ken be­ty­der det att han se­dan ett år till­ba­ka äg­nar ons­da­gar­na åt um­gänge med per­so­ner som kom­mer till rum­men i Tölö.

Allt fler får min­nes­pro­blem

Sche­mat för da­gen är be­kant för al­la som är på plats den här ons­da­gen i mars. Först, fö­re gym­nasti­ken, har man satt sig kring det sto­ra vi­ta bor­det i sa­len som fun­ge­rar bå­de som mat­sal och säll­skaps­rum. Dis­kus­sio­nen har bubb­lat i gång och Back­man har äg­nat sig åt var och en i lugn och ro. Hur ska al­la fi­ra påsk­hel­gen? Kom­mer bar­nen på besök? Är mem­ma gott? Hur­da­na påsktra­di­tio­ner är folk va­na vid?

Bar­nen kom­mer, bar­nen är bort­res­ta. Mem­ma är gott med soc­ker och gräd­de, mem­ma är äck­ligt.

Obe­ro­en­de av vad var och en tyc­ker har det he­la sam­man­fat­tats med en nöjd suck: det är så här­ligt att änt­li­gen ha nå­gon att pra­ta med när det är så en­samt hem­ma.

Allt fler fin­län­da­re blir allt äld- re. Där­för ökar ock­så an­ta­let per­so­ner som får pro­blem med min­net el­ler ba­ra med en­sam­het. Nå­gon rik­tigt ex­akt sta­tistik över ök­ning­en av de­mens­sjuk­do­mar finns in­te att få i Fin­land för till­fäl­let, men myn­dig­he­ter­na räk­nar med att an­ta­let per­so­ner med di­a­gnos­ti­se­rad de­mens­sjuk­dom fler­dubb­las un­der de föl­jan­de tret­tio åren. An­ta­gan­det byg­ger på ut­räk­ning­ar som gjorts för öv­ri­ga eu­ro­pe­is­ka län­der. Tren­den är klar, men siff­ror­na be­skri­ver in­te en­bart en ren ök­ning av fal­len av de­mens­sjuk­do­mar utan ock­så att man i dag har en mer ut­veck­lad di­a­gnostik än ti­di­ga­re.

Sam­ti­digt som de de­mens­sju­ka blir allt fler är den po­li­tis­ka vil­jan i Fin­land att så många som möj­ligt ska bo hem­ma så länge som möj­ligt. Här upp­står skar­var för för­e­ning­ar och fri­vil­li­ga som kan er­bju­da me­nings­full ak­ti­vi­tet åt äld­re en­sam­ma el­ler sju­ka.

Per­son­lig er­fa­ren­het

Lo­renz Back­man kom in i för­e­ning­ens verk­sam­het från bör­jan. Nu har för­e­ning­en ett år på nac­ken och ons­dags­verk­sam­he­ten har for­mat sig till en fun­ge­ran­de hel­het. Efter in­le­dan­de sam­va­ro har de som känt för mo­tion dra­git till gym­nas­tik­sa­len för att sträc­ka, tö­ja och bö­ja me­dan gam­mal ita­li­ensk tan­go sjung­er på i bak­grun­den.

– Hur många gång­er ska man upp­re­pa den här rö­rel­sen, frå­gar nå­gon och Back­man sva­rar att det gäl­ler att kän­na efter vad som är bra. De här rö­rel­ser­na har Back­man fått av en sjuk­gym­nast, men den som får ont av en rö­rel­se ska in­te gö­ra den.

Rö­rel­ser­na är gam­la och be­kan­ta för en del, and­ra får svårt med ko­or­di­na­tio­nen. Det hör till sym­to­men

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.