Tre go­da råd för dig som åker bil i påsk

Lapp­lands­re­se­nä­ren och and­ra bil­bur­na påsk­fi­ra­re gör gott i att lyss­na på ex­per­tens råd. Så här und­vi­ker du att bli stå­en­de mitt i ing­en­stans när bi­len kri­sar.

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - SO­FIA HOLMLUND so­fia.holmlund@ksf­me­dia.fi

Köl­den kan stäl­la till det på många sätt till påsken. Det vet Reijo Häk­ki­nen, som har hop­pat in som fri­vil­lig i Au­to­mo­bil­för­bun­dets hjälp­jour i 16 år.

– Det all­ra van­li­gas­te pro­ble­met är att bi­len in­te star­tar, of­ta när den står på hem­går­den, sä­ger han.

För att und­vi­ka trub­bel på väg till skidor­ten el­ler till stu­gan har han tre bu­sen­k­la tips nu när nät­ter­na fort­fa­ran­de kan va­ra is­kal­la:

Tan­ka med vin­ter­die­sel. Ha all­tid nyc­keln i fic­kan. Fyll upp or­dent­ligt med spo­larväts­ka, vid snö­glopp blir det myc­ket smuts på vindru­tor­na.

– Om du in­te ser en ben­sin­sta­tion som säl­jer vin­ter­die­sel i hu­vud­stads­re­gi­o­nen kanske du ser en på väg mot din des­ti­na­tion.

En över­ras­kan­de in­ci­dent som kan in­träf­fa i ny­a­re bi­lar häng­er ihop med nyc­keln. Den som sti­ger ur bi­len för en stund och läm­nar kvar nyc­keln kan få en otrev­lig över­rask­ning.

– Trots att mo­torn är i gång kan dör­rar­na ha låsts au­to­ma­tiskt.

Där­för lö­nar det sig att all­tid ha en nyc­kel med sig och att un­der inga om­stän­dig­he­ter läm­na den kvar i bi­len.

Mel­lan 30 och 60 eu­ro

Hjälp­jou­ren he­ter egent­li­gen Au­to­mo­bil­för­bun­dets all­män­na väg­ser­vice och är ett av­gifts­be­lagt te­le­fon­num­mer. Det kan kos­ta mel­lan 30 och 60 eu­ro om Reijo Häk­ki­nen el­ler nå­gon av hans fri­vil­li­ga kol­le­ger kom­mer och hjäl­per dig med bil­pro­ble­men. Pri­ser­na för den som är med­lem i för­bun­det är li­te bil­li­ga­re.

I bak­luc­kan på Häk­ki­nens bil finns allt från bil­bat­te­ri, broms­ol­ja, el­mä­ta­re till en upp­sätt­ning verk­tyg för att lap­pa däck. Al­la fri­vil­li­ga hos Au­to­mo­bil­för­bun­det har fått en förs­ta hjäl­pen­ut­bild­ning. Där­för har Häk­ki­nen ock­så en ”def­fa”, allt­så en de­fi­bril­la­tor i bi­len.

– Den har jag in­te be­hövt an­vän­da hit­tills. Men en gång då jag hjälp­te en per­son med bi­len nä­ra trav­ba­ nan i Ver­mo kom en kvin­na och bad mig om hjälp. Hen­nes man ha­de bli­vit spar­kad i be­net av en häst.

Gläd­jen i att kun­na hjäl­pa

Häk­ki­nen hjäl­per till på vägar­na un­ge­fär sju hel­ger per år, of­ta un­der hög­ti­der.

– Visst kom­mer det kom­men­ta­rer om det hem­i­från ibland, att ”ska du va­ra bor­ta nu igen?”. Jag har själv fun­de­rat på var­för jag stäl­ler upp, men jag an­tar att det hand­lar om gläd­jen i att kun­na hjäl­pa en an­nan per­son. En pas­sion för bi­lar ska man ock­så ha, sä­ger han.

Själv har han va­rit pen­sio­ne­rad i någ­ra år efter att ha job­bat med da­ta­tek­nik. De and­ra fri­vil­li­ga har job­bat el­ler job­bar som last­bils­me­ka­ni­ker, gräv­skops­fö­ra­re el­ler in­om för­sälj­ning.

– Det längsta jag kört för att hjäl­pa nå­gon har va­rit till Han­gö. I hu­vud­stads­re­gi­o­nen är det of­tast ut­sock­nes helg­fi­ra­re som ring­er oss. De bru­kar in­te kän­na så många här och har inga vän­ner att be om hjälp av.

Vid hel­ger är det of­tast mel­lan tre och fem­ton ut­ryck­ning­ar, men vis­sa hög­ti­der kan det va­ra ex­tra myc­ket jobb.

– En dag hjälp­te jag sju per­so­ner på tre tim­mar och kör­de un­der fem­ton kilo­me­ter. Det är nog mitt per­son­li­ga re­kord.

WECKSTRöM FO­TO: LEIF

Reijo Häk­ki­nen är pen­sio­ne­rad men hjäl­per bi­lis­ter i nöd i det som Au­to­mo­bil­för­bun­det kal­lar för ”ope­ra­tion vi­deknopp”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.