Mi­tro Re­pos upp­säg­ning var olag­lig

Helsing­fors or­to­doxa för­sam­ling bröt mot ar­bets­av­talsla­gen när man sa­de upp präs­ten Mi­tro Re­po. Trots att Re­po ibland be­ted­de sig olämp­ligt var övertram­pen in­te så grova att de ut­gjor­de skäl för upp­säg­ning, an­ser Helsing­fors tings­rätt.

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - HBL-SPT/HENRI FORSS

Kän­dis­präs­ten Mi­tro Re­pos upp­säg­ning var olag­lig, an­ser Helsing­fors tings­rätt i sin dom på tors­da­gen. Re­pos för­ra ar­bets­gi­va­re, Helsing­fors or­to­doxa för­sam­ling, tving­as be­ta­la fy­ra må­na­ders lön i ska­de­stånd till Re­po, kring 15 000 eu­ro.

Re­po sök­te 24 må­na­ders lön i ska­de­stånd, vil­ket är max­i­mi­be­lop­pet en­ligt ar­bets­av­talsla­gen – i hans fall strax över 90 000 eu­ro. Tre må­nads­lö­ner är den mins­ta er­sätt­ning­en i ett dy­likt fall, vil­ket in­ne­bär att Re­po fick ba­ra li­te mer än mi­ni­mi­er­sätt­ning­en.

Där­till sök­te Re­po ska­de­stånd för si­na rät­te­gångs­kost­na­der för ti­den då han in­te ha­de stat­lig rätts­hjälp, näs­tan 18 000 eu­ro. Rät­ten åla­de för­sam­ling­en att er­sät­ta Re­pos kost­na­der med 15 000 eu­ro, vil­ket in­ne­bär att han får be­ta­la knappt 3 000 ur egen fic­ka.

Kost­na­der­na för ti­den då Re­po ha­de stat­lig rätts­hjälp be­ta­las av sta­ten, näs­tan 14 000 eu­ro. De sam­man­lag­da rät­te­gångs­kost­na­der­na för Re­po upp­går där­med till näs­tan 32 000 eu­ro med moms.

In­te så krän­kan­de

Re­po stäm­de Helsing­fors or­to­doxa för­sam­ling efter att han blev upp­sagd i juli 2016. Re­po, som i rät­ten re­pre­sen­te­ra­des av ad­vo­kat Mat­ti Pent­ti­nen, an­såg att upp­säg­ning­en var olag­lig en­ligt ar­bets­av­talsla­gen. Han hän­vi­sa­de bland an­nat till att han in­te fått ta del av den på­ståd­da ne­ga­ti­va kri­ti­ken mot ho­nom fö­re upp­säg­ning­en.

För­sam­ling­en, som re­pre­sen­te­ra­des av ad­vo­kat Sep­po Ha­via, för­sva­ra­de sig bland an­nat ge­nom att hän­vi­sa till la­gen om den or­to­doxa kyr­kan. I och med att den or­to­doxa kyr­kan är den ena av Fin­lands två stats­kyr­kor re­gle­ras dess verk­sam­het ge­nom lag. En­ligt den får kyr­kan själv be­stäm­ma vad som är lämp­ligt be­te­en­de för en av dess an­ställ­da, häv­da­de för­sam­ling­en.

Med hän­vis­ning till det­ta påstod för­sam­ling­en att Re­po ha­de upp­trätt olämp­ligt. För­sam­ling­en påstod bland an­nat att Re­po hå­nat, för­mins­kat och tra­kas­se­rat bå­de för­sam­ling­ens an­ställ­da och för­sam­lings­med­lem­mar.

För­sam­ling­en ha­de än­då svårt att be­vi­sa des­sa på­stå­en­den. Svå­rig­he­ter­na ha­de att gö­ra med att en del av kri­ti­ken mot Re­po ha­de av­getts un­der bikt och att per­so­ner­na som kri­ti­se­ra­de Re­po väg­ra­de trä­da fram.

Re­po pre­sen­te­ra­de dä­re­mot fle­ra vitt­nen som häv­da­de att han be­tett sig sak­ligt och att ing­en bor­de ha bli­vit kränkt av hans skoj­fris­ka men väl­me­nan­de hu­mor.

Se­ger och för­lust

En av frå­gor­na som tings­rät­ten mås­te av­gö­ra var vil­ken som väg­de tyng­re, ar­bets­av­talsla­gen el­ler la­gen om den or­to­doxa kyr­kan.

– Sö­kan­dens en­skil­da ut­ta­lan­den, kom­men­ta­rer om and­ras ut­se­en­de, kläd­sel och na­tio­nell el­ler et­nisk här­komst kan kri­ti­se­ras, men kri­ti­ken bor­de ha del­getts ho­nom de­tal­je­rat … så att han ha­de haft möj­lig­het att änd­ra på sitt be­te­en­de, skri­ver tings­do­ma­re Mark­ku Saa­ri­ko­ski i do­men.

Rät­ten an­ser än­då att Re­pos be­te­en­de in­te ut­gjor­de till­räck­li­ga grun­der för hans upp­säg­ning en­ligt ar­bets­av­talsla­gen. Allt­så val­de rät­ten att pri­o­ri­te­ra ar­bets­av­talsla­gen över la­gen om den or­to­doxa kyr­kan.

– Tings­rät­ten an­ser än­då, att det ovan­nämn­da be­te­en­det del­vis ut­gör en or­sak för upp­säg­ning­en, vil­ket kraf­tigt sän­ker ska­de­stån­dets stor­lek, skri­ver Saa­ri­ko­ski.

Par­ter­na har rätt att över­kla­ga do­men till Helsing­fors hov­rätt.

LEHTIKUVA/VESA MOILANEN FO­TO:

Mi­tro Re­po fick rätt – men in­te det ska­de­stånd han an­sök­te om.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.