Ett hem med historia, öns­kan att be­va­ra det gam­la

Många dröm­mer om ett hem med en lång historia och spän­nan­de anek­do­ter, men för Mi­chae­la Bo­rup och Mat­hi­as Furu­h­jelm är det verk­lig­het.

Hufvudstadsbladet - - Nyheter -

Mi­chae­la och Mat­hi­as bor med si­na två barn på Kint­tu­la gård. Går­den är be­lä­gen i Art­sjö på en vac­ker ud­de med ut­sikt till Py­häjär­vi. Då man sväng­er in till går­den möts man av en kilo­me­ter­lång björkal­lé som le­der till herr­går­dens hu­vud­bygg­nad. På bäg­ge si­da av hu­vud­bygg­na­den fin­ner man två si­do­bygg­na­der som ra­mar in går­den. Si­do­bygg­na­den på den vänst­ra si­dan är byggd på 1600-ta­let, och då Mi­chae­la var ung fick hon hö­ra anek­do­ter om hur Jo­han Lud­vig Ru­ne­berg bott där un­der si­na besök till vän­nen Ed­vard Dunc­ker, som var hu­sets äga­re i slu­tet av 1800-ta­let.

Kint­tu­la gård har hört till släk­ten Bo­rup se­dan 1930-ta­let, då Mi­chae­las far­fars bror köp­te herr­går­den.Nu har det gått sju år se­dan Mi­chae­la Bo­rup och Mat­hi­as Furu­h­jelm tog över går­den. Pa­ret be­slöt sig att stan­na kvar i den hög­ra si­do­bygg­na­den från de­cen­ni­e­skif­tet mel­lan 30- och 40-ta­len, trots att Mi­chae­las för­äld­rar in­te läng­re bor i hu­vud­bygg­na­den.

-Var­da­gen är lät­ta­re i hu­set där vi bor nu. Det är fär­re kvadrat­me­ter att stä­da, sä­ger Mi­chae­la med ett skratt.

Hu­set ut­strå­lar en li­ka väl­kom­nan­de käns­la som fa­mil­jen själv, och från var­dags­rum­met kan man se den fan­tas­tis­ka ut­sik­ten över Py­häjär­vi. Går­den är en per­fekt mil­jö för en djur­kär fa­milj med två hun­dar, en katt, fy­ra höns och en tupp. På går­den kan man även se fa­mil­jens åt­ta trav­häs­tar och de­ras lil­la pon­ny som be­tar i ha­gen. NA­TUR­LIG OCH HÅLL­BAR FÄRG Hu­vud­bygg­na­den i herr­går­den bygg­des mel­lan åren 1837-1838 efter ar­ki­tek­tA.F.Gran­s­ted­ts rit­ning­ar. Hu­set är i em­pire­stil och dess klas­sis­ka es­te­tik är kän­ne­teck­nan­de för A.F Gran­s­tedt. Må­let för Mi­chae­la och Mat­hi­as har all­tid va­rit att be­va­ra de hi­sto­ris­ka ele­men­ten som finns på går­den, och re­no­ve­ring­en av bygg­na­der­na skall ske med re­spekt.

Re­no­ve­ring­ar­na som gjorts, och som man gör på går­den har gått steg­vis. För ett år se­dan må­la­des hu­vud­bygg­na­den samt de två si­do­bygg­na­der, med lik­nan­de ljus­gul färg som hu­sen ha­de ur­sprung­li­gen. Pa­ret be­slöt sig att an­vän­daVir­ta­nens Färg­fa­briks 4 Ol­jors Färg,tack va­re en re­kom­men­da­tion från en be­kant.

Pa­ret re­kom­men­de­rar att väl­ja en mål­färg med bra kva­li­té.De vil­le ha en na­tur­lig och håll­bar må­lar­färg,och job­ba­de länge för att hit­ta den rät­ta.

A och O för ett gott slut­re­sul­tat är att gö­ra ett nog­grant ar­be­te re­dan från bör­jan"

MAURI MIKOLA

För­sälj­nings­chef

-Man vill ju in­te ham­na må­la på nytt ba­ra efter fem år, kon­sta­te­rar Mat­hi­as Furu­h­jelm.

Grund­ar­be­tet har en stor be­ty­del­se.Ett nog­grant ut­fört grund­ar­be­te gör att må­lan­det går som en dans. Det vik­ti­gas­te är att ytan som må­las är ren och torr.

-A och O för ett gott slut­re­sul­tat är att gö­ra ett nog­grant ar­be­te re­dan från bör­jan, kon­sta­te­rar Mauri Mikola, för­sälj­nings­chef vidVir­ta­nens Färg­fa­brik.

MÅ­LAR­FÄRG SOM TÅL VÄ­DER OCH VIND

Vir­ta­nens må­lar­fär­ger har skyd­dat fin­län­dar­nas hem i över 50 år. Fö­re­ta­ga­ren Ai­moVir­ta­nen star­ta­de färg­fa­brik verk­sam­he­ten i Par­gas och ut­veck­la­de den be­röm­daVir­ta­nens 4 Ol­jors Fär­gen år 1963.I da­gens lä­ge ärVir­ta­nens 4 Ol­jors Färg den mest sål­da ol­je­fär­gen i Fin­land en­ligt Fär­gin- du­stri­för­e­ning­ens se­nas­te rap­port.

När­he­ten till skär­går­den har va­rit en in­spi­ra­tion för den håll­ba­ra må­lar­fär­gen. På grund av de stränga skär­gårds­för­hål­lan­de­na slits de fles­ta må­lar­fär­ger snabbt. Där­med såg man ett be­hov att ut­veck­la håll­ba­ra­re färg­pro­duk­ter. Håll­bar­het samt långa åter­mål­nings­in­ter­val­ler är egen­ska­per som för­knip­pas fort­fa­ran­de medVir­ta­nens Färg­fa­brik.

Rå­va­ror­na som an­vänds iVir­ta­nens 4 Ol­jors Färg här­rör sig från na­tu­ren.Fär­ger­na är gjor­da av na­tur­li­ga ol­jor och in­ne­hål­ler in­te plast. På grund av det­ta blir fär­gy­tan in­te tät och lå­ter trä­et t.o.m. stocky­tan un­der sig an­das. Med de här na­tur­li­ga egen­ska­per­na i cent­rum har man en må­lar­färg som kom­bi­ne­rar det na- tur­li­ga kon­cep­tet med håll­bar­het och kva­li­tet. Ett ut­mär­kan­de drag är att det går att må­la på vin­tern trots köld­gra­der,till och med i 20 gra­ders köld. De må­las of­ta t.ex.båt­skjul på vin­tern från isen i skär­går­den.

Fa­mil­jen från Kint­tu­la gård har va­rit nöj­da medVir­ta­nens fär­ger och be­tjä­ning­en.Vir­ta­nens Färg­fa­brik tar gär­na emot frå­gor och ger tips om hur du kan väl­ja rätt må­lar­färg och ny­ans för just ditt mål­nings­pro­jekt.

Mauri Mikola kon­sta­te­rar att det all­tid nu och då stic­ker in kun­der som be­rät­tar om hur länge sen det har se­nast må­lat sitt hus.

Ett bra ex­em­pel var en her­re i 50 års ål­dern som be­rät­ta­de att hans frus hem­ma­stäl­le i Kor­po är må­lat år 1967 medVir­ta­nens Ol­je­färg och nu bör­jar det va­ra dags att må­la om.

Kint­tu­la gårds träd­gård pla­ne­ra­des av land­skaps­ar­ki­tek­ten Paul Ols­son.

Jo­han Lud­vig Ru­ne­berg bod­de i den­na si­do­bygg­nad un­der si­na besök till vän­nen Ed­vard Dunc­ker. Dot­tern Ca­ro­li­na, 9, med en av fa­mil­jens fy­ra höns. Häs­tar är fa­mil­jens ge­men­sam­ma in­tres­se. På går­den kan man se åt­ta trav­häs­tar och en pon­ny. I när­he­ten av Kint­tu­la gård kan man även kö­ra för­bi herr­går­den Per­he­ni­e­mi, som även den är må­lad med Vir­ta­nens må­lar­fär­ger.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.