Flyg­skat­ten – av­gif­ten som Sve­ri­ge gil­lar

Sve­ri­ge in­för flyg­skatt på sön­dag. He­la 53 pro­cent av svens­kar­na tyc­ker att det är en bra skatt. Och det är ing­et april­skämt.

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - JAN-ERIK ANDELIN 029 0801 406, jan-erik.andelin@ksf­me­dia.fi

Sex eu­ro mer kos­tar fly­get hem från Stock­holm, Umeå el­ler Gö­te­borg från och med sön­dag. I kam­pen mot kli­mat­far­li­ga ut­släpp in­för Sve­ri­ge en om­de­bat­te­rad flyg­skatt. Den är upp till 400 kro­nor (39 eu­ro) när man lyf­ter i sin stol från en svensk flyg­plats.

– Vi har lagt den rakt in i bok­nings­sy­ste­met. Den kom­mer på bil­jett­pri­set, sä­ger Fin­nairs Skan­di­na­vi­en­chef Ro­bert Lönn­blad.

Skat­ten drab­bar ock­så Fin­nair. Svens­ka tran­sit­pas­sa­ge­ra­re i Helsing­fors be­ta­lar den svens­ka skat­ten än­da till sin slut­des­ti­na­tion, till ex­em­pel i To­kyo el­ler Bang­kok.

Ab­sor­be­rar smäl­len

Det ny­bil­da­de svens­ka in­ri­kes­bo­la­get Braathens Re­gi­o­nal (Bra) för­sö­ker lå­ta ock­så bo­la­get ta en del av skat­ten om 60 kro­nor per bil­jett in­om Sve­ri­ge och Eu­ro­pa.

– Vi kom­mer som bo­lag att ab­sor­be­ra om­kring 30 kro­nor av det, sä­ger Bras vd Christi­an Cle­mens till HBL.

Bra har i dag nio av tio av­gång­ar på den lil­la ci­ty­flyg­plat­sen Stock­holm-Brom­ma. In­ri­kes­fly­get i Sve­ri­ge har där­e­mot in­te vux­it på 30 år och den nya skat­ten har gjort Bras led­ning tvek­sam.

Bo­la­get skju­ter nu upp le­ve­ran­sen av tio fa­briksnya CS100­flyg­plan från ka­na­den­sis­ka Bom­bar­di­er med två år. Bra har dess­utom bytt ner sig till en mind­re mo­dell av pla­net som tar 125 pas­sa­ge­ra­re.

– Det är ju än­då en in­ve­ste­ring på tre och en halv mil­jard kro­nor (340 mil­jo­ner eu­ro), sä­ger Christi­an Cle­mens.

En rik­tig kli­matskatt

Flyg­skat­ten fick först sten­hårt mot­stånd av den svens­ka hö­ge­rop­po­si­tio­nen. Ef­ter­hand har den än­då pa­ra­dox­alt bli­vit en gil­lad skatt i Sve­ri­ge. Da­gens Ny­he­ter vi­sa­de i vec­kan att 53 pro­cent av svens­kar­na tyc­ker att skat­ten är bra.

Cen­ter­par­ti­ets le­da­re An­nie Lööf hör till dem som nu får tän­ka om in­för si­na eg­na väl­ja­re. Hon har mot­satt sig skat­ten för att den har an­setts för­svå­ra li­vet i Sve­ri­ges lands­byg­der. Nu är 59 pro­cent av (C)-väl­jar­na för den.

Den svens­ka kli­ma­to­ron är stark. Fly­get står för två pro­cent av jor­dens kol­di­ox­id­ut­släpp och bå­de fö­re­tag och kän­di­sar har med­de­lat att de kom­mer att fly­ga mind­re. Bo­la­get Bra gör ”grö­nav­tal” med fö­re­tagskun­der och lan­se­rar ock­så i vår en ”bio­bil­jett” där man be­ta­lar ex­tra för en stör­re an­del biobräns­le i bo­la­gets plan.

Biobräns­let tan­kas in i flot­tan via de fem dag­li­ga fly­gen till Halm­stad på väst­kus­ten, där man i sam­ar­be­te med bräns­le­bo­la­get Air BP tar om­bord ka­li­for­niskt biobräns­le. Trots den långa trans­por­ten häv­dar Bra att he­la pro­duk­tions­cy­keln för en tank­ning mins­kar ut­släp­pen med 70 pro­cent.

Stör­re plan, läng­re rut­ter

Flyg­bo­la­gen oro­as än­då över flyg­skat­ter­na. I Nor­ge in­för­des ”flyg­pas­sa­ge­rar­av­gif­ten” 2016. Där häv­dar bransch­or­ga­net NHO Luft­fart att det fick bil­lig­flyg­plat­sen Ryg­ge syd­ost om Oslo att stänga. När skat­ten kom drog bil­lig­bo­la­get Ry­a­nair sig ur.

Ef­ter årets som­mar­sä­song på Lo­fo­ten kom­mer ock­så det le­gen­da­ris­ka fjord­hoppar­bo­la­get Wi­derøe att skä­ra ner sitt rutt­nät i nor­ra Nor­ge. Bland an­nat ry­ker för­bin­del­sen mel­lan Svol­vaer på Lo­fo­ten och Trom­sö samt fle­ra and­ra kort­tu­rer i om­rå­det.

– På en kort sträc­ka blir pas­sa­ge­rar­av­gif­ten en så stor del av bil­jet­ten, sä­ger bo­la­gets kom­mu­ni­ka­tions­chef Sil­je Brand­voll. Vi får lov att bör­ja fly­ga läng­re flyg­ning­ar med stör­re flyg­plan.

Den nors­ka flyg­skat­ten kri­ti­se-

ras för att den är sam­ma 93 nors­ka kro­nor (10 eu­ro) för al­la. Om det så är ett kort fjord­flyg i trak­ter man an­nars når ba­ra med bil och båt, el­ler en lång Sö­dern­char­ter så är pri­set det­sam­ma.

– Vi som dri­ver nyt­to­tra­fik sub­ven­tio­ne­rar egent­li­gen flyg på långa sträc­kor från Nor­ge, sä­ger Brand­voll.

Styr flyg till Helsing­fors

På Fin­nair ser Skan­di­na­vi­en­che­fen Ro­bert Lönn­blad där­e­mot lugnt på ef­fek­ten av den nors­ka av­gif­ten.

– Vi läg­ger in i pri­set vad myn­dig­he­ter­na har klub­bat av. Vår till­växt i Nor­ge är två­siff­rig (i pro­cent) än­då.

Ett and­nings­hål för de bå­da kort­flygs­bo­la­gen Bra och Wi­derøe ver­kar va­ra – Fin­land. Här upp­bärs ing­en flyg­skatt. Kom­mu­ni­ka­tions­mi­nis­ter An­ne Ber­ner (C) har an­sett skat­ten va­ra ett då­ligt sätt att nå kli­mat­mål.

Så Bra kom­mer un­der vå­ren att lå­ta ett plan fly­ga en dag­lig ro­ta­tion mel­lan Mal­mö och Helsing­fors. Wi­derøe kom­mer i sin tur att för Fin­nairs räk­ning fly­ga till Helsing­fors bå­de från Ber­gen och Trom­sö med nya Em­b­ra­er E2-plan som bo­la­get tar in i flot­tan. Från si­na hem­län­der kom­mer bå­da bo­la­gen ock­så att bör­ja fly­ga på Tyskland.

FOTO: PRESSBILD

Vd Christi­an Cle­mens på svens­ka Bra sköt upp kö­pet av nya flyg­plan med två år på grund av flyg­skat­ten. De i snitt 23 år gam­la Avro­pla­nen (i bak­grun­den) får i stäl­let tjä­na någ­ra år till.

FOTO: PRESSBILD

– Läng­re flyg­rut­ter, stör­re flyg­plan, sä­ger Sil­je Brand­voll på nors­ka Wi­derøe ef­ter två år av flyg­skatt i Nor­ge. Bo­la­get läg­ger ner bland an­nat Lo­fo­ten­tra­fik i höst.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.