Fin­länds­ka po­li­ti­ker kan tän­ka sig flyg­skatt

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - JAN-ERIK ANDELIN

Ing­et ka­te­go­riskt nej i Fin­lands riks­dag. De svens­kas Mats Löfström är kri­tisk.

Fin­länds­ka po­li­ti­ker i fle­ra oli­ka par­ti­er är för­sik­tigt po­si­ti­va till en flyg­skatt. Det vi­sar tid­skrif­ten Tek­ni­ik­ka & Ta­lous rund­frå­ga till el­va le­da­mö­ter i riks­da­gens tra­fik­ut­skott.

De grö­na i Fin­land har ak­tivt dri­vit på en flyg­skatt, men ock­så So­ci­al­de­mo­kra­ter­nas Har­ry Wal­lin kan tän­ka sig en skatt på upp till tio pro­cent. Väns­ter­för­bun­dets Ka­ri Uo­ti­la skul­le läg­ga den kring 3–5 pro­cent och Blå fram­tids Mat­ti Tor­vi­nen tyc­ker nå­gon pro­cents skatt på bil­jet­ter på över 500 eu­ro skul­le va­ra rik­tigt.

Den svens­ka riks­dags­grup­pens Mats Löfström går med Sam­lings­par­ti­et och de Cen­ter­re­pre­sen­tan­ter som mot­sät­ter sig flyg­skatt.

– Jag är emot punkt­skat­ter av det här sla­get. De blir ba­ra svå­ra att ad­mi­ni­stre­ra, sä­ger han. Vi mås­te ar­be- ta mot fly­gets mil­jöpå­ver­kan pre­cis som in­om sjö­far­ten, på glo­bal ni­vå.

Re­gi­o­ner som Åland, som Mats Löfström re­pre­sen­te­rar, ”för­lo­rar i kon­kur­rens­kraft med dy­ra­re flyg”, sä­ger han.

Ett snabbt plock bland flyg­pri­ser­na vi­sar att den skatt hans kol­le­ger i ut­skot­tet fö­re­språ­kar skul­le gö­ra en flyg­bil­jett mel­lan Helsing­fors och Ma­ri­e­hamn upp till i snitt 14 eu­ro dy­ra­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.