Re­ge­ring­en vill för­bju­da tu­sen­tals hi­sto­ris­ka bil­der

Om två må­na­der kan det bli för­bju­det för mu­se­er, ar­kiv och bib­li­o­tek att till­han­da­hål­la hi­sto­ris­ka bil­der på okän­da men iden­ti­fi­er­ba­ra män­ni­skor. – Det känns gans­ka bi­sarrt om en stor del av vårt kul­tur­arv blir otill­gäng­ligt, sä­ger An­ders Ad­lercreutz.

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - PETER BUCHERT 029 080 1318, peter.buchert@ksf­me­dia.fi

EU:s data­skydds­för­ord­ning (GDPR) som trä­der i kraft den 28 maj ska vär­na om per­son­upp­gif­ter och per­son­lig in­tegri­tet. Då får Fin­land en na­tio­nell data­skydds­lag, som er­sät­ter bland an­nat per­son­upp­giftsla­gen.

Det lag­för­slag som re­ge­ring­en läm­nat till riks­da­gen är än­då myc­ket pro­ble­ma­tiskt på en punkt, häv­dar bib­li­o­te­kens, ar­ki­vens och mu­se­er­nas ju­ri­dis­ka nät­verk (Kam). Pro­po­si­tio­nen, som Ju­sti­ti­e­mi­ni­s­te­ri­et har be­rett och som pre­cis läm­nats till riks­da­gens för­valt­nings­ut­skott, sä­ger att in­te ens bib­li­o­tek, ar­kiv el­ler mu­se­er får pub­li­ce­ra di­gi­ta­la histo­rie­bil­der som in­ne­hål­ler ”spe­ci­el­la per­son­upp­gif­ter”, ut­an de av­bil­da­de per­so­ner­nas sam­tyc­ke.

Här av­ses det som ti­di­ga­re kall­la­des ”käns­li­ga per­son­upp­gif­ter”, allt­så ex­em­pel­vis upp­gif­ter om et­nisk till­hö­rig­het, po­li­tis­ka åsik­ter, sex­u­ell lägg­ning, re­li­giös över­ty­gel­se el­ler häl­so­till­stånd. La­gen gäl­ler en­bart män­ni­skor som fort­fa­ran­de le­ver. Sam­tyc­ke är i prak­ti­ken omöj­ligt att be­gä­ra i ef­ter­hand ef­tersom per­so­ner­na är ano­ny­ma på bil­der­na.

Lag­för­sla­get skul­le in­ne­bä­ra att mu­se­er­nas webb­plat­ser och elektro­nis­ka bild­ban­ker in­te kun­de till­han­da­hål­la bil­der på van­li­ga män­ni­skor på ex­em­pel­vis kyrk­li­ga bröl­lop, förs­ta maj-mar­scher el­ler par­ti­kon­gres­ser om per­so­ner­na är iden­ti­fi­er­ba­ra och om det är möj­ligt att de fort­fa­ran­de är vid liv.

– Det finns hund­ra­tu­sen­tals bil­der på män­ni­skor som syss­lar med allt möj­ligt, sä­ger Jo­nas Lång som re­pre­sen­te­rar Svens­ka lit­te­ra­tur­säll­ska­pet i Kam.

Det­ta har bland an­nat Kam och Un­der­vis­nings­mi­ni­s­te­ri­et på­pe­kat un­der be­red­ning­en, men Ju­sti­ti­e­mi­ni­s­te­ri­et har in­te be­ak­tat det.

– Det är ofatt­bart. Ju­sti­ti­e­mi­ni­s­te­ri­et har an­ting­en va­rit non­cha­lant el­ler in­te för­stått vad det hand­lar om, sä­ger Mu­sei­för­bun­dets ge­ne­ral­sek­re­te­ra­re Kim­mo Le­vä som le­der Kam.

Kam väd­jar till riks­da­gens för­valt­nings­ut­skott att gö­ra ett un­dan­tag för bib­li­o­te­ken, mu­se­er­na och ar­ki­ven. I an­nat fall ris­ke­rar de att tving­as läg­ga ner si­na webb­tjäns­ter el­ler bild­ban­ker och av­bry­ta om­fat­tan­de di­gi­ta­li­se­rings­pro­jekt. Mu­se­er­na häv­dar att det skul­le för­vränga histo­ri­en att vis­sa mi­no­ri­te­ters sam­hällstill­hö­rig­het ak­tivt glöms bort.

– Det är svårt att tro att nå­gon vill det, ut­om kanske de som be­rett för­sla­get, sä­ger Le­vä.

EU-för­ord­ning­en krä­ver in­te nå­got så­dant. Den är rätt strikt, men ger ett visst na­tio­nellt rö­rel­seut­rym­me vid tillämp­ning­en, på­pe­kar Jo­nas Lång.

– Ju­sti­ti­e­mi­ni­s­te­ri­et har va­rit gans­ka för­sik­tigt med att ut­nytt­ja det ut­rym­met, sä­ger han.

Riks­da­gens för­valt­nings­ut­skott ska ta upp frå­gan ef­ter påsk. An­ders Ad­lercreutz (SFP) sä­ger att man mås­te få in ett un­dan­tag för bib­li­o­te­kens, ar­ki­vens och mu­se­er­nas del.

– An­nars blir en stor del av vårt kul­tur­arv otill­gäng­ligt för all­män­he­ten.

Ad­lercreutz be­dö­mer att Ju­sti­ti­e­mi­ni­s­te­ri­ets strik­ta tolk­ning av EU­för­ord­ning­en är ett för­sök att ta det säk­ra fö­re det osäk­ra.

– I ske­net av den se­nas­te ti­dens hän­del­ser finns det en för­sik­tig­het i an­slut­ning till per­son­upp­gif­ter, men det känns gans­ka bi­sarrt att dra grän­sen så här.

HBL har in­te lyc­kats nå nyc­kel­per­so­ner­na vid Ju­sti­ti­e­mi­ni­s­te­ri­et för en kom­men­tar.

I ske­net av den se­nas­te ti­dens hän­del­ser finns det en för­sik­tig­het i an­slut­ning till per­son­upp­gif­ter, men det känns gans­ka bi­sarrt att dra grän­sen så här. An­ders Ad­lercreutz SFP

Vig­sel­bil­den från Jo­han­nes­kyr­kan 1952 får in­te pub­li­ce­ras ef­ter den 28 maj i år, om data­skydds­la­gen god­känns en­ligt re­ge­ring­ens pro­po­si­tion. Bil­den av­slö­jar brud­pa­rets re­li­giö­sa över­ty­gel­se och sex­u­el­la iden­ti­tet. Fle­ra per­so­ner är iden­ti­fi­er­ba­ra och kan fort­fa­ran­de va­ra vid liv, men de­ras iden­ti­tet är okänd och där­för kan mu­se­et in­te be­gä­ra de­ras sam­tyc­ke till pub­li­ce­ring. FOTO: HELSING­FORS STADSMUSEUMS / VäINö KANNISTO

/ H. HEINONEN FOTO: HELSING­FORS STADSMUSEUM / ELANTOSAMLINGEN

Bil­den från fack­rö­rel­sen FFC:s 50-års­fest­lig­he­ter 1980 av­slö­jar fle­ra iden­ti­fi­er­ba­ra per­so­ners fack­li­ga en­ga­ge­mang och kan där­för in­te pub­li­ce­ras, om re­ge­ring­ens pro­po­si­tion god­känns som så­dan. Mer­par­ten av per­so­ner­na är san­no­likt vid liv, men de­ras iden­ti­tet okänd, var­för det i prak­ti­ken blir omöj­ligt att be­gä­ra de­ras sam­tyc­ke.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.