Tid fram­för skär­men oro­ar för­äld­rar

En tred­je­del av de fin­länds­ka för­äld­rar­na är oro­a­de över hur myc­ket tid de­ras barn till­bring­ar fram­för skär­men.

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - SPT-CATRIN SANDVIK

Det vi­sar en un­der­sök­ning som Me­hi­lä­i­nen lå­tit gö­ra. En­ligt den är 27 pro­cent av de fin­länds­ka för­äld­rar­na oro­a­de över de häl­so­ris­ker som en stor an­vänd­ning av tv, pek­plat­ta el­ler da­tor för med sig.

För för­äld­rar med barn i lek­ål­dern är om­kring 14 pro­cent oro­a­de över att bar­nen an­vän­der so­ci­a­la me­di­er för myc­ket. Ju äld­re bar­nen blir, desto mer oro­a­de blir för­äld­rar­na. Av dem som har barn i års­kur­ser­na 1–6 och ton­å­ri­ga barn oro­ar sig drygt 30 pro­cent för hur myc­ket tid de­ras barn äg­nar åt so­ci­a­la me­di­er.

En­ligt un­der­sök­ning­en finns det or­sak att oroa sig, ef­tersom tid fram­för en dataskärm el­ler en tv har på­vi­sa­de ne­ga­ti­va följ­der.

– Spe­ci­ellt för små barn är det här en häl­so­risk. När man sit­ter mer än två tim­mar i dyg­net fram­för skär­men är det lätt att and­ra sa­ker, som att rö­ra på sig, blir li­dan­de, sä­ger Ma­ria Enlund-Ce­rul­lo, barn­lä­ka­re på Me­hi­lä­i­nen, i ett press­med­de­lan­de.

Myc­ket tid fram­för skär­men kan ock­så re­sul­te­ra i för­säm­rad sömn­kva­li­tet.

– Ett barn bor­de all­tid va­ra ut­an skärm­tid minst en tim­me in­nan det går och läg­ger sig för nat­ten. Sömn­kva­li­te­ten för­säm­ras då man tit­tar på tv sent på kväl­len, och det blåa ske­net från da­to­rer el­ler pek­plat­tor för­säm­rar pro­duk­tio­nen av me­la­to­nin. Ett barn som sur­far myc­ket kan ock­så lätt ut­veck­la ett be­ro­en­de vil­ket på­ver­kar in­tres­set för and­ra sa­ker i li­vet.

Vux­na är fö­re­bil­der

Un­der­sök­ning­en vi­sa­de att om­kring 20 pro­cent av al­la vux­na upp­lev­de det som svårt att mo­ti­ve­ra bar­nen att le­va sunt. Här är det de vux­nas ex­em­pel som kan va­ra av­gö­ran­de, och det lö­nar sig all­tid att dis­ku­te­ra öp­pet med barn om hur­da­na va­nor man ska ha, sä­ger Enlund-Ce­rul­lo. Där­för lö­nar det sig ock­så att va­ra upp­märk­sam på hur­da­na tjäns­ter bar­net an­vän­der och hur myc­ket tid bar­net äg­nar åt tv:n el­ler skär­men.

– Man kan mins­ka på skärm­ti­den ge­nom att pla­ne­ra in ge­men­sam tid då al­la i fa­mil­jen verk­li­gen är när­va­ran­de. Ock­så kla­ra reg­ler som be­stäm­mer när och hur myc­ket man får sur­fa var­je dag är bra att ha. Ett bra knep är att helt en­kelt stäl­la un­dan pek­plat­tor och da­to­rer i ett an­nat rum när skärm­ti­den är över, och att in­te ha te­le­fo­nen med sig i sov­rum­met. Då fres­tas man in­te att kol­la si­na ap­par un­der nat­ten, sä­ger Enlund-Ce­rul­lo.

Un­der­sök­ning­en ut­för­des av Ta­loustut­ki­mus un­der ok­to­ber-no­vem­ber i fjol. To­talt sva­ra­de 1 081 per­so­ner med barn i åld­rar­na 0–17 på en­kä­ten.

FOTO: HUGO DE WOLF/COREPICS

Det kan va­ra bra att ha kla­ra reg­ler som be­stäm­mer när, och hur myc­ket man får sur­fa var­je dag. Ett knep är att helt en­kelt stäl­la un­dan pek­plat­tor och da­to­rer i ett an­nat rum då skärm­ti­den är över, och att in­te ha te­le­fo­nen med sig i sov­rum­met så att man in­te fres­tas att kol­la si­na ap­par un­der nat­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.