Asyl­po­li­tik à la bem­bö­ling

Så myc­ket ego­is­ter kan vi väl va­ra att stor be­gåv­ning kan räk­nas som ett plus?

Hufvudstadsbladet - - Nyheter -

●●Vad sägs om att ut­vi­sa en tju­go­å­rig flyk­ting som en enig lä­rarkår be­trak­tar som en su­per­be­gåv­ning i konst, ma­te­ma­tik och språk? Som ta­lar fly­tan­de fins­ka, som är ett fö­re­dö­me för skol­kam­ra­ter­na, som till och med tving­at si­na lä­ra­re att se sig själ­va med nya ögon. Och som helt up­pen­bart har an­pas­sat sig till vårt sam­häl­le.

Att Ha­san Kha­de­mi från Af­gha­nis­tan kla­rar av grund­sko­lan på sex må­na­der med 8,5 i me­del­tal, på ett språk som han förs­ta gång­en hör­de ett och ett halvt år ti­di­ga­re och att han nu får topp­be­tyg i gym­na­si­et har han ingen­ting till go­do för när Mi­gra­tions­ver­ket be­slu­tar om han ska ut­vi­sas el­ler in­te.

Han må va­ra pri­mus på klas­sen el­ler en ny Eins­te­in, det på­ver­kar in­te ut­vis­nings­be­slu­tet ett dyft.

Mi­gra­tions­ver­ket sä­ger sig föl­ja la­gar och för­ord­ning­ar.

När be­slut om up­pe­hålls­till­stånd fat­tas sö­ker man or­sa­ker till var­för en män­ni­ska in­te ska få up­pe­hålls­till­stånd.

Man sö­ker in­te or­sa­ker till var­för per­so­nen bor­de få stan­na.

Flyk­ting A, som är född i byn X som bom­bas och bränns är be­rät­ti­gad till up­pe­hålls­till­stånd.

Flyk­ting B, som är född i grann­byn Y som sko­nats från bom­ber och gra­na­ter får au­to­ma­tiskt ett ut­vis­nings­be­slut.

Be­slu­ten dik­te­ras allt­så av vil­ken by nå­gon ge­ril­lagrupp rå­kar ha som mål­tav­la.

Det är själv­klart att bris­tan­de be­gåv­ning in­te får va­ra ett mi­nus för en asyl­sö­kan­de. Men så myc­ket ego­is­ter kan vi väl va­ra att stor be­gåv­ning kan räk­nas som ett plus?

Om Mi­gra­tions­ver­ket kan häv­da att be­slu­ten föl­jer la­gen så ver­kar den va­ra stif­tad av de be­ryk­ta­de bem­bö­ling­ar­na.

Tänk om riks­da­gen skul­le stif­ta en ny.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.