Ny tjänst ska tack­la hy­brid­hot

För att upp­täc­ka hy­brid­på­ver­kan och mö­ta hy­brid­hot har Fin­land ut­nämnt en hy­bri­dam­bas­sa­dör. Mik­ko Kin­nu­nen har ge­di­gen er­fa­ren­het av Ryss­land och for­na Sov­je­tu­ni­o­nen.

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - SPT

Fin­lands ut­ri­kes­re­pre­sen­ta­tion får för­stärk­ning när ut­ri­kes­rå­det Mik­ko Kin­nu­nen bör­jar som hy­bri­dam­bas­sa­dör den 1 april. Kin­nu­nen är för när­va­ran­de chef för Utri­kesmi­ni­s­te­ri­ets en­het för sä­ker­hets­po­li­tik och krishan­te­ring

Tjäns­ten som hy­bri­dam­bas­sa­dör är ny. Kin­nu­nen be­ly­ser ar­bets­upp­gif­ter­na i Utri­kesmi­ni­s­te­ri­ets press­med­de­lan­de:

– Ur Utri­kesmi­ni­s­te­ri­ets per­spek­tiv kan hy­brid­på­ver­kan gäl­la ut­ri­kes- och sä­ker­hets­po­li­ti­ken, rätts­li­ga och han­dels­re­la­te­ra­de frå­gor, stra­te­gisk kom­mu­ni­ka­tion el­ler in­ter­na­tio­nellt cy­ber­sam­ar­be­te, sä­ger Kin­nu­nen.

Tan­ken är att hy­bri­dam­bas­sa­dö­ren ska stär­ka Utri­kesmi­ni­s­te­ri­ets kom­pe­tens i frå­gor som gäl­ler hy­brid­på­ver­kan och -krig­fö­ring.

Med hy­brid­på­ver­kan av­ses för­sök att på­ver­ka Fin­lands po­li­tik ge­nom bå­de tra­di­tio­nel­la ka­na­ler som di­plo­ma­ti och nya ka­na­ler som so­ci­a­la me­di­er. Med hy­brid­krig­fö­ring av­ses en bland­ning av tra­di­tio­nell krig­fö­ring och cy­ber­krig­fö­ring.

Utri­kesmi­nis­ter Ti­mo So­i­ni (Blå) har pra­tat myc­ket om hy­brid­frå­gor och för­täck­ta för­sök att på­ver­ka Fin­lands po­li­tik.

Kin­nu­nen har er­fa­ren­het av att job­ba med sä­ker­hets­po­li­tis­ka frå­gor som be­rör Ryss­land och det for­na Sov­je­tu­ni­o­nen. Han har bland an­nat va­rit Fin­lands am­bas­sa­dör i Ka­zakstan och Kir­gi­zis­tan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.